Struktura źródeł finansowania ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura źródeł finansowania ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie w przekroju sektorowym kształtowania struktury finansowania przez MSP uzyskujące ponadprzeciętnie wysoką rentowność aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Sektorowe zróżnicowanie wartości wskaźników struktury źródeł finansowania zostało potwierdzone przy użyciu testu nieparametrycznego Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowiodły, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują strukturę swoich źródeł finansowania. Do finansowania swojego majątku wykorzystują one przede wszystkim kapitał własny. Spośród zewnętrznych obcych źródeł finansowania zdecydowanie bardziej preferowany jest, przez te firmy, kapitał o charakterze krótkoterminowym. Artykuł zawiera także propozycje baz odniesienia dla wskaźników struktury źródeł finansowania, dostosowanych do specyfiki MSP z 27 różnych działów gospodarki narodowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo & Finanse strony 49 - 60,
ISSN: 2084-1361
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Figura P.: Struktura źródeł finansowania ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP// Przedsiębiorstwo & Finanse. -., nr. 2(13) (2016), s.49-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi