Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego.

Abstrakt

Podczas realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, jego uczestnicy są narażeni na wszelkiego rodzaju ryzyko powodujące przede wszystkim niedotrzymanie terminu określonego w kontrakcie budowlanym dotyczącego przekazania obiektu do użytkowania, przekroczenie założonego budżetu oraz niespełnienie wymaganych warunków technicznych (dotyczących jakości czy przeznaczenia obiektu). Najbardziej zagrożeni konsekwencjami ryzyka są inwestor i wykonawca. Podstawą uniknięcia niebezpieczych sytuacji jest uświadomienie sobie możliwości ich wystąpienia. W rozprawie przedstawia się rozmaite źródła ryzyka rozpatrywanego z punktu widzenia dwóch stron procesu inwestycyjnego oraz możliwe sposoby eliminacji bądź zmniejszenia jego skutków. Praca prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym, metody umożliwiające zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa, dokonuje ich klasyfikacji m.in. z uwagi na możliwość zastosowania w działalności budowlanej. Rozprawa zawiera opracowaną, w oparciu o badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach budownictwa hydrotechnicznego, koncepcję modelu zarządzania ryzykiem w firmie, stanowiącego część integralną procedury realizacji inwestycji budowlanej. Proponowany model obejmuje utworzenie mapy ryzyka dla inwestycyjnych i wykonawczych firm hydrotechnicznych, określa procedurę budowy efektywnego systemu postępowania z ryzykiem, stanowi narzędzie pomocne przy planowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, jego koordynacji oraz kontroli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi