Usuwanie lotnych związków organicznych z fazy gazowej z zastosowaniem cieczy jonowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie lotnych związków organicznych z fazy gazowej z zastosowaniem cieczy jonowych

Abstrakt

Użycie cieczy jonowej do usuwania LZO jest limitowane przez rozpuszczalność usuwanych związków. Dane literaturowe sugerują, że ciecze jonowe jako faza membranowa mogą być z powodzeniem stosowane do selektywnej separacji węglowodorów aromatycznych z mieszanin węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Przedmiotem pracy było kompleksowe opisanie procesu separacji LZO z fazy gazowej z uwzględnieniem czynników wpływających na efektywność procesu. Badania objęły ciecze jonowe zawierające kombinacje kationów imidazoliowych, amoniowych, pirolidyniowych i pirydynowych oraz anionów: bis(trifluorometylosulfonylo)imidku i trifluorometanosulfonianu. Jako nośniki zastosowano polimery: PP, PVDF, PA i PES oraz spieki szklane otrzymane według procedury własnej. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę przydatności immobilizowanych membran ciekłych do separacji LZO z fazy gazowej. Wykazano, że budowa chemiczna cieczy jonowych, struktura nośnika oraz ich zwilżalność przez ILs, warunkuje otrzymanie stabilnych ciekłych membran. Ponadto, wytrzymałość mechaniczna zależna jest od procesu pęcznienia polimerów, prowadzono zatem pomiary zmian grubości nośników pod wpływem ich oddziaływania z cieczami. Dowiedziono również, że ciecze jonowe to związki działające selektywnie, a na proces transportu znaczący wpływ mają właściwości fizykochemiczne ILs. Uzyskane wyniki poszerzają stan wiedzy na temat separacji lotnych związków organicznych z mieszanin gazowych z zastosowaniem membran wysycanych cieczami jonowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 141 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi