Wpływ geometrii, właściwości magnetycznych oraz sposobu magnesowania próbki na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ geometrii, właściwości magnetycznych oraz sposobu magnesowania próbki na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego

Abstrakt

Praca dotyczy problematyki wpływu wybranych czynników na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego (MPR). Na podstawie wyników badań uzyskanych dla próbek charakteryzujących się przewężeniem i lokalnym spadkiem przenikalności magnetycznej (spowodowanym deformacją plastyczną) stwierdzono, iż oba czynniki wywierają podobny wpływ na rozkład przestrzenny MPR. Na bazie analizy wyników pomiarów MPR oraz symulacji wykonanych metodą elementów brzegowych (MEB) opracowano metodę ilościowego określania lokalnej zmiany przenikalności magnetycznej próbki. Po odpowiedniej kalibracji metoda ta pozwala na ocenę wartości lokalnego odkształcenia plastycznego. Zbadany został również wpływ zmian namagnesowania, spowodowanych działaniem naprężeń zadanych przez obciążenia zewnętrzne, na rozkład przestrzenny MPR. Stwierdzono, iż możliwe jest na podstawie analizy tego rozkładu przybliżone określenie przedziału wartości naprężeń, które występują w elemencie posiadającym przewężenie. Wpływ magnesowania próbki za pomocą ruchomej magneśnicy na rozkład przestrzenny MPR został przeanalizowany dla przypadku płyty stalowej zawierającej wady o różnych głębokościach. Poza głębokością wad, podstawowym czynnikiem wpływającym na rozkład przestrzenny MPR dla tego sposobu magnesowania jest prędkość magneśnicy. Zbadano zatem zależność wybranych parametrów rozkładu przestrzennego MPR od prędkości magneśnicy. Parametrami tymi są poziomy bazowe mierzonych rozkładów przestrzennych i wartości międzyszczytowe anomalii tych rozkładów. Przez anomalię rozumiane jest wyraźne lokalne odchylenie od poziomu bazowego rozkładu przestrzennego MPR. Lokalizacja, w której wykryto anomalię, wskazuje na miejsce występowania wady w badanej płycie. Otrzymane dla płyty z wadami wyniki pozwalają stwierdzić, iż poziomy bazowe mierzonych rozkładów przestrzennych indukcji magnetycznej zależą najczęściej w sposób liniowy od prędkości. Pozwoliło to opracować metodę przekształcania rozkładów przestrzennych MPR, zmierzonych dla w ogólności niejednostajnej prędkości, do postaci quasi-stacjonarnej. Przyczyną zmian rozkładu przestrzennego MPR pod wpływem ruchu magneśnicy są prądy wirowe generowane w płycie podczas tego ruchu. Analiza przestrzennego rozkładu tych prądów w badanej płycie została przeprowadzona z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Rezultaty tej analizy wskazują na to, iż największa gęstość indukowanych prądów wirowych występuje w obszarach pod biegunami magneśnicy i w okolicy wad.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Bibliografia: test
 1. Rys. 3.11. Wyniki symulacji MEB dla różnych wartości δμ. Wykresy przedstawiają kolejno rozkłady przestrzenne: (a) B x (x), (b) B z (x) oraz c) ∂B z (x)/∂x. otwiera się w nowej karcie
 2. Rys. 3.15. Wyniki symulacji MEB dla różnych wartości zmiany szerokości próbki δw. Wykresy przedstawiają kolejno rozkłady przestrzenne: (a) B x (x), (b) B z (x) oraz (c) ∂B z (x)/∂x. otwiera się w nowej karcie
 3. Analogiczne podejście jak w przypadku prezentacji wyników widocznych na otwiera się w nowej karcie
 4. Rys. 4.18 i Rys. 4.19 zastosowano do przedstawienia rezultatów symulacji otrzymanych dla składowej indukcji B z . Zgodnie z powyższym na Rys. 4.20 również umieszczono zestawienie rozkładów przestrzennych składowej indukcji B z przy dwóch różnych prędkościach: 0,01 otwiera się w nowej karcie
 5. Rys. 4.20, są zauważalne gołym okiem. Jak widać rozkład przestrzenny składowej indukcji B z otwiera się w nowej karcie
 6. Rys. 4.18. Porównanie przestrzennych rozkładów składowej indukcji B x pomiędzy biegunami otwiera się w nowej karcie
 7. m/s przedstawiono na Rys. 4.21. Można stwierdzić, iż zakres wartości dla zmiany δB z Rys. 4.20. Porównanie przestrzennych rozkładów składowej indukcji B z pomiędzy biegunami magneśnicy, uzyskanych dla prędkości 0,01 i 1 m/s otwiera się w nowej karcie
 8. Rys. 4.19. Zależność przestrzenna zmiany δB x wartości składowej indukcji B x , która zachodzi przy wzroście prędkości od 0,01 do 1 m/s otwiera się w nowej karcie
 9. M. Wojas, "Diagnostyka w bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych,"
 10. Przegląd Spawalnictwa R. 85, nr 12, s. 195-201, 2013. otwiera się w nowej karcie
 11. M. Lipnicki, K. Mroczek, "Diagnostyka nieniszcząca, ryzyko awarii i strat oraz ubezpieczenia w eksploatacji," Przegląd Spawalnictwa R. 85, nr 12, s. 92-96, 2013.
 12. A. Karolczuk, "Katastrofalne skutki pęknięć zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych," Transport Przemysłowy nr 1 (31), s. 44-48, 2008.
 13. T. Chady i R. Sikora, "Badania nieniszczące: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju," Przegląd Spawalnictwa R. 85, nr 12, s. 13-15, 2013. otwiera się w nowej karcie
 14. J. Deputat, Nieniszczące metody badania materiałów, Biuro Gamma, Warszawa, 1997.
 15. A. Lewińska-Romicka, Badania nieniszczące -Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa, 2001.
 16. Z. Żurek, "Badania stanu ferromagnetycznych elementów maszyn w polu magnetycznym," Zeszyty Naukowe Elektryka / Politechnika Śląska z. 196 (2005), s. 3-150 .
 17. D. Lovejoy, "The history and basis of the magnetic particle testing method," in Magnetic Particle Inspection: A practical guide, Springer, 1993, pp. 1-12. otwiera się w nowej karcie
 18. Z. D. Wang, Y. Gu, Y. S. Wang, "A review of three magnetic NDT technologies," J. otwiera się w nowej karcie
 19. Magn. Magn. Mater. vol. 324, no. 4, pp. 382-388, 2012. otwiera się w nowej karcie
 20. B. Augustyniak, Zjawiska magnetosprężyste i ich wykorzystanie w nieniszczących badaniach materiałów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2003.
 21. R. C. McMaster, P. McIntire, M. L. Mester, Nondestructive Testing Handbook. Vol. 4: Electromagnetic Testing, American Society for Nondestructive Testing, Inc, 4153
 22. J. B. Nestleroth and T. A. Bubenik, Magnetic flux leakage (MFL) technology for natural gas pipeline inspection, Battelle, Report Number GRI-00/0180 to the Gas Research Institute,1999. otwiera się w nowej karcie
 23. A. Cosham, P. Hopkins and K. A. MacDonald, "Best practice for the assessment of defects in pipelines-Corrosion," Engineering Failure Analysis, vol. 14, no. 7, pp. 1245-1265, 2007. otwiera się w nowej karcie
 24. A. A. Dubov, "A study of metal properties using the method of magnetic memory," Met. Sci. Heat Treat., vol. 39, no. 9, pp. 401-405, 1997. otwiera się w nowej karcie
 25. B. Liang, J. M. Gong, H. T. Wang, and C. Ye, "Evaluation of Residual Stresses in Butt-Welded Joints by Residual Magnetic Field Measurements," Appl. Mech. Mater., vol. 217-219, pp. 2427-2434, 2012. otwiera się w nowej karcie
 26. M. Roskosz and P. Gawrilenko, "Analysis of changes in residual magnetic field in loaded notched samples," NDT E Int., vol. 41, no. 7, pp. 570-576, 2008. otwiera się w nowej karcie
 27. M. Roskosz and M. Bieniek, "Evaluation of residual stress in ferromagnetic steels based on residual magnetic field measurements," NDT E Int., vol. 45, no. 1, pp. 55- 62, 2012. otwiera się w nowej karcie
 28. M. Roskosz and M. Bieniek, "Analysis of the universality of the residual stress evaluation method based on residual magnetic field measurements," NDT E Int., vol. 54, pp. 63-68, 2013. otwiera się w nowej karcie
 29. J. Lu (ed.), Handbook of measurement of residual stresses, Fairmont Press, 1996. otwiera się w nowej karcie
 30. S. Mandayam, "Invariance transformations for processing NDE signals" (1996). otwiera się w nowej karcie
 31. Retrospective Theses and Dissertations. Paper 11120. otwiera się w nowej karcie
 32. L. Lei, C. Wang, F. Ji, and Q. Wang, "RBF-based compensation of velocity effects on MFL signals," Insight -Non-Destructive Test. Cond. Monit., vol. 51, no. 9, pp. 508- 511, 2009. otwiera się w nowej karcie
 33. B. D. Cullity and C. D. Graham, Introduction to Magnetic Materials, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009. otwiera się w nowej karcie
 34. D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman and Hall, 1991. otwiera się w nowej karcie
 35. H. Kronmuller, M. Fahnle, Micromagnetism and the Microstructure of Ferromagnetic Solids, Cambridge University Press, 2003.
 36. E. W. Lee, "Magnetostriction and Magnetomechanical Effects," Reports on Progress in Physics, vol. 18, no. 1, pp. 184, 1955. otwiera się w nowej karcie
 37. S. Chikazumi, Physics of Ferromagnetism, Engl. ed. prep. with the assistance of
 38. Graham, Chad D., Jr., Oxford University Press on Demand, 2009.
 39. H. Kirchner, "The effect of tension, compression, and torsion on longitudinal magnetostriction," Ann. Phys., vol. 27, no. , pp. 49, 1936. otwiera się w nowej karcie
 40. D. Senczyk, Mikronaprężenia, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1997. otwiera się w nowej karcie
 41. E. Macherauch, H. WohlFahrt, U. Wolfstieg, "Zur zweckmassigen definition von eigenspannungen," HTM, vol. 28, no. 3, pp. 201-211, 1973.
 42. Z. Wang, B. Gong, "Residual Stress in the Forming of Materials," in Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, G. Totten, M. Howes, T. Inoue, Eds.: ASM Int., 2002, pp. 141-149. otwiera się w nowej karcie
 43. W. Zinn, B. Scholtes, "Residual Stress Formation Processes during Welding and Joining," in Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, Totten, G., Howes, M., Inoue, T., Eds.: ASM Int., 2002, pp. 391-396.
 44. R. W. Lewis et al., "Residual Stress Formation during Casting," in Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, Totten, G., Howes, M., Inoue, T., Eds.: ASM Int., 2002, pp. 361-371. otwiera się w nowej karcie
 45. J. Makar, B. Tanner, "The in situ measurement of the effect of plastic deformation on the magnetic properties of steel: Part II -Permeability curves," J. Magn. Magn. Mater., vol. 187, no. 3, pp. 353-365, 1998. otwiera się w nowej karcie
 46. C. L. Shi, S. Y. Dong, B. S. Xu, and P. He, "Metal magnetic memory effect caused by static tension load in a case-hardened steel," J. Magn. Magn. Mater, vol. 322, no. 4, pp. 413-416, 2010. otwiera się w nowej karcie
 47. S. Smith, W. Wood, "Internal stress created by plastic flow in mild steel, and stress- strain curves for the atomic lattice of higher carbon steels," Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 182, no. 991, pp. 404-414, 1944. otwiera się w nowej karcie
 48. E. W. Lee,"Magnetostriction and Magnetomechanical Effects," Reports on Progress in Physics, vol. 18, no. 1, p. 184, 1955. otwiera się w nowej karcie
 49. O. Stupakov, J. Pala, I. Tomas et al., "Investigation of magnetic response to plastic deformation of low-carbon steel," Mater. Sc. Eng. A , vol. 462, no. 1, pp. 351-354, 2007. otwiera się w nowej karcie
 50. M. Kupferling, C. Appino, V. Basso et al., "Magnetic hysteresis in plastically deformed low-carbon steel laminations," J. Magn. Magn. Mater., vol. 316, no. 2, pp. e854-e857, 2007. otwiera się w nowej karcie
 51. J. Makar and B. Tanner, "The effect of plastic deformation and residual stress on the permeability and magnetostriction of steels," J. Magn. Magn. Mater., vol. 222, no. 3, pp. 291-304, 2000. otwiera się w nowej karcie
 52. L. Piotrowski, B. Augustyniak, M. Chmielewski et al., "Multiparameter analysis of the Barkhausen noise signal and its application for the assessment of plastic deformation level in 13HMF grade steel," Measurement Science and Technology, vol. 21, no. 11, 115702, 2010. otwiera się w nowej karcie
 53. C. A. Brebbia, S. Walker, Boundary element techniques in engineering, Southampton: Newnes-Butterworths, 1980. otwiera się w nowej karcie
 54. C. A. Brebbia, J. Dominguez, "Boundary element methods for potential problems," Applied Mathematical Modelling, vol. 1, no. 7, pp. 372-378, 1977. otwiera się w nowej karcie
 55. C. A. Brebbia, R. Butterfield, "Formal equivalence of direct and indirect boundary element methods," Applied Mathematical Modelling, vol. 2, no. 2, pp. 132-134, 1978. otwiera się w nowej karcie
 56. M. Lean, A. Wexler, "Accurate field computation with the boundary element method," IEEE Trans. Magn., vol. 18, no. 2, pp. 331-335, 1982. otwiera się w nowej karcie
 57. W. Rucker, K. Richter, "Three-dimensional magnetostatic field calculation using boundary element method," IEEE Trans. Magn., vol. 24, no. 1, pp. 23-26, 1988. otwiera się w nowej karcie
 58. C. A. Brebbia (ed.), Electromagnetic Applications, Springer-Verlag, 1989. otwiera się w nowej karcie
 59. W. Hall, "The Boundary Element Method," in Volume 27 of the series Solid Mechanics and Its Applications, Springer Netherlands, 1994, pp. 61-83. otwiera się w nowej karcie
 60. R. W. Glough, The finite element method in plane stress analysis, American Society of Civil Engineers, 1960.
 61. A. M. Winslow, Magnetic field calculations in an irregular triangle mesh, Lawrence Radition Lab., Univ. of California, Livermore,1965. otwiera się w nowej karcie
 62. O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, Finite Element Method -The Basis (Volume 1), 5th edition, Butterworth-Heinemann, 2000. otwiera się w nowej karcie
 63. N. Ida, J. P. A. Bastos, Electromagnetics and Calcuations of Fields: Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1997. otwiera się w nowej karcie
 64. R. M. Bozorth, Ferromagnetism, New York: Van Nostrand, 1951. otwiera się w nowej karcie
 65. D. J. Craik, M. J. Wood, "Magnetization changes induced by stress in a constant applied field," Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 3, no. 7, pp. 1009-1016, 1970. otwiera się w nowej karcie
 66. S. Bao, H. Lou, M. Fu et al., "Correlation of stress concentration degree with residual magnetic field of ferromagnetic steel subjected to tensile stress," Nondestructive Testing and Evaluation, 2016. otwiera się w nowej karcie
 67. L. H. Dong, B. Xu, S. Dong, L. Song, Q. Chen, and D. Wang, "Stress dependence of the spontaneous stray field signals of ferromagnetic steel," NDT E Int., vol. 42, no. 4, pp. 323-327, 2009. otwiera się w nowej karcie
 68. P. Guo, X. Chen, W. Guan, H. Cheng, and H. Jiang, "Effect of tensile stress on the variation of magnetic field of low-alloy steel," J. Magn. Magn. Mater., vol. 323, no. 20, pp. 2474-2477, 2011.
 69. J. Li, M. Xu, J. Leng, and M. Xu, "Modeling plastic deformation effect on magnetization in ferromagnetic materials," J. Appl. Phys., vol. 111, no. 6, pp. 063909, 2012. otwiera się w nowej karcie
 70. M. J. Sablik and D. C. Jiles, "Coupled Magnetoelastic Theory of Magnetic and Magnetostrictive Hysteresis," IEEE Trans. Magn., vol. 29, no. 4, pp. 2113-2123, 1993. otwiera się w nowej karcie
 71. C. L. Shi, S. Y. Dong, and B. S. Xu, "Magnetic Memory Testing of Static-Tension Steel Sample for Life Evaluation in Component Remanufacturing," Proc. fourth world Congr. Maint., pp. 2-6, 2008. otwiera się w nowej karcie
 72. M. Kuroda, S. Yamanaka, K. Yamada, and Y. Isobe, "Evaluation of residual stresses and plastic deformations for iron-based materials by leakage magnetic flux sensors," J. Alloys Compd., vol. 314, no. 1-2, pp. 232-239, 2001. otwiera się w nowej karcie
 73. K. Yao, Z. D. Wang, B. Deng, and K. Shen, "Experimental Research on Metal Magnetic Memory Method," Exp. Mech., vol. 52, no. 3, pp. 305-314, 2012. otwiera się w nowej karcie
 74. X. L. Jian, X. C. Jian, and G. Deng, "Experiment on relationship between the magnetic gradient of low-carbon steel and its stress," J. Magn. Magn. Mater., vol. 321, no. 21, pp. 3600-3606, 2009. otwiera się w nowej karcie
 75. J. Leng, M. Xu, J. Li, and J. Zhang, "Characterization of the Elastic plastic Region Based on Magnetic Memory Effect," Chinese J. Mech. Eng., vol. 23, no. 4, pp. 1-5, 2010. otwiera się w nowej karcie
 76. P. Wang, S. Zhu, G. Y. Tian, H. Wang, J. Wilson, and X. Wang, "Stress measurement using magnetic Barkhausen noise and metal magnetic memory testing," Meas. Sci. Technol., vol. 21, no. 5, pp. 055703, 2010. otwiera się w nowej karcie
 77. J. W. Wilson, G. Y. Tian, and S. Barrans, "Residual magnetic field sensing for stress measurement," Sensors Actuators, A Phys., vol. 135, no. 2, pp. 381-387, 2007. otwiera się w nowej karcie
 78. M. Augustyniak, Z. Usarek, B. Augustyniak, "Hierarchia czynników wpływu w diagnostyce komponentów stalowych metodą statycznego pola rozproszonego," Energetyka 6 (2014), s. 324-329 .
 79. M. Augustyniak, Z. Usarek, "Discussion of Derivability of Local Residual Stress Level from Magnetic Stray Field Measurement," J. Nondestruct. Eval., 34:21, 2015. otwiera się w nowej karcie
 80. Z. Usarek, B. Augustyniak, M. Augustyniak, "Separation of the Effects of Notch and Macroresidual Stress on the MFL Signal Characteristics," IEEE Trans. Magn., vol. 50, no. 11, pp. 1-4, 2014. otwiera się w nowej karcie
 81. Z. Usarek, B. Augustyniak, "Evaluation of the impact of geometry and plastic deformation on the stray magnetic field around the bone-shaped sample," Int. J. otwiera się w nowej karcie
 82. Appl. Electrom., vol. 48, no. 2, 3, pp. 195-199, 2015. otwiera się w nowej karcie
 83. J. Leng, M. Xu, G. Zhou, and Z. Wu, "Effect of initial remanent states on the variation of magnetic memory signals," NDT E Int., vol. 52, pp. 23-27, 2012. otwiera się w nowej karcie
 84. L. Dong, B. Xu, S. Dong, Q. Chen, and D. Wang, "Variation of stress-induced magnetic signals during tensile testing of ferromagnetic steels," NDT E Int., vol. 41, no. 3, pp. 184-189, 2008.
 85. J. Leng, Y. Liu, G. Zhou, and Y. Gao, "Metal magnetic memory signal response to plastic deformation of low carbon steel," NDT E Int., vol. 55, pp. 42-46, 2013. otwiera się w nowej karcie
 86. J. B. Nestleroth and R. J. Davis, "The Effects of Magnetizer Velocity on Magnetic Flux Leakage Signals," in Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation: Volumes 12A and 12B, D. O. Thompson and D. E. Chimenti, Eds. otwiera się w nowej karcie
 87. Boston, MA: Springer US, 1993, pp. 1891-1898. otwiera się w nowej karcie
 88. G. Katragadda, Y. S. Sun, W. Lord, S. S. Udpa, and L. Udpa, "Velocity effects and their minimization in MFL inspection of pipelines -a numerical study," in Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation: Volume 14, D. O. Thompson and D. E. Chimenti, Eds. New York: Plenum Press, 1995, pp. 499-505. otwiera się w nowej karcie
 89. G. S. Park and S. H. Park, "Analysis of the velocity-induced eddy current in MFL type NDT," IEEE Trans. Magn., vol. 40, no. 2, pp. 663-666, 2004. otwiera się w nowej karcie
 90. Y.-K., Shin, "Numerical modeling of probe velocity effects for electromagnetic NDE" (1992). Retrospective Theses and Dissertations. Paper 10154. otwiera się w nowej karcie
 91. W. Panofsky and M. Phillips, Classical electricity and magnetism, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1962.
 92. W. Pauli, Pauli Lectures on Physics Volume 1: Electrodynamics, Dover Publications, Inc., 2000. otwiera się w nowej karcie
 93. G. Katragadda, "Application of state-of-the-art FEM techniques to magnetostatic NDE" (1996). Retrospective Theses and Dissertations. Paper 11116. otwiera się w nowej karcie
 94. J. Donea, "A Taylor-Galerkin method for convective transport problems," Int. J. Numer. Methods Eng., vol. 20, no. 1, pp. 101-119, 1984. otwiera się w nowej karcie
 95. O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, and P. Nithiarasu, "Chapter 2 -Convection- Dominated Problems: Finite Element Approximations to the Convection-Diffusion- Reaction Equation," in The Finite Element Method for Fluid Dynamics 7E, Volume 3, Elsevier, 2014, pp. 31-85. otwiera się w nowej karcie
 96. H. M. Leismann and E. O. Frind, "A symmetric-matrix time integration scheme for the efficient solution of advection-dispersion problems," Water Resour. Res., vol. 25, no. 6, pp. 1133-1139, 1989. otwiera się w nowej karcie
 97. Z. Gan and X. Chai, "Numerical simulation on magnetic flux leakage testing of the steel cable at different speed title," ICEOE 2011 -2011 Int. Conf. Electron. Optoelectron. Proc., vol. 3, no. ICEOE, pp. 316-319, 2011.
 98. Y.-K. Shin, "Numerical Prediction of Operating Conditions for Magnetic Flux Leakage Inspection of Moving Steel Sheet," IEEE Trans. Magn., vol. 33, no. 2, pp. 2127-2130, 1997.
 99. Z. Chen, J. Xuan, P. Wang, and H. Wang,, "Simulation on High Speed Rail Magnetic Flux Leakage Inspection," Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2011 IEEE, pp. 1-5, 2011. otwiera się w nowej karcie
 100. S. Mandayam, L. Udpa, S. S. Udpa, and W. Lord, "Invariance transformations for magnetic flux leakage signals," IEEE Trans. Magn., vol. 32, no. 3, pp. 1577-1580, 1996. otwiera się w nowej karcie
 101. Y. Li, G. Y. Tian, and S. Ward, "Numerical simulation on magnetic flux leakage evaluation at high speed," NDT E Int., vol. 39, no. 5, pp. 367-373, 2006. otwiera się w nowej karcie
 102. Z. Usarek, B. Augustyniak, M. Augustyniak, M. Chmielewski, "Influence of Plastic Deformation on Stray Magnetic Field Distribution of Soft Magnetic Steel Sample," IEEE Trans. Magn., vol. 50, no. 4, pp. 1-4, 2014. otwiera się w nowej karcie
 103. K. Yao, B. Deng, and Z. D. Wang, "Numerical studies to signal characteristics with the metal magnetic memory-effect in plastically deformed samples," NDT E Int., vol. 47, pp. 7-17, 2012. otwiera się w nowej karcie
 104. K. Yao, K. Shen, Z. D. Wang, and Y. S. Wang, "Three-dimensional finite element analysis of residual magnetic field for ferromagnets under early damage," J. Magn. otwiera się w nowej karcie
 105. Magn. Mater., vol. 354, pp. 112-118, 2014. otwiera się w nowej karcie
 106. Cz. Cichoń, Metody obliczeniowe. Wybrane zagadnienia, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2005.
 107. V. G. Kuleev, T. P. Tsar'kova, A. P. Nichipuruk, V. I. Voronin and I. F. Berger, "On the origin of essential differences in the coercive force, remanence, and initial permeability of ferromagnetic steels in the loaded and unloaded states upon plastic tension," Phys. Met. Metalloved., vol. 103, no. 2, pp. 131-141, 2007. otwiera się w nowej karcie
 108. S. Yang, Y. Sun, L. Udpa, S. S. Udpa and W. Lord, "3D simulation of velocity induced fields for nondestructiveevaluation application," IEEE Trans. Magn., vol. 35, no. 3, pp. 1754-1756, 1999. otwiera się w nowej karcie
 109. R. J. Davis and J. B. Nestleroth, "The Effects of Flux Leakage Magnetizer Velocity on Volumetric Defect Signals," in Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation: Volume 14, D. O. Thompson and D. E. Chimenti, Eds. Boston, MA: Springer US, 1995, pp. 491-498. otwiera się w nowej karcie
 110. F. Belblidia, I. Cameron, J. Sienz, and L. Zhang, "Characterization of the magnetic field in magnetic flux leakage type nondestructive testing at high specimen speed," Proceedings of the 23rd UK Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering, pp. 1-4, 2015.
 111. L. Zhang, F. Belblidia, I. Cameron, J. Sienz, M. Boat, and N. Pearson, Influence of Specimen Velocity on the Leakage Signal in Magnetic Flux Leakage Type Nondestructive Testing, J. Nondestruct. Eval., 34:6, 2015. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi