Zasilanie pojazdów elektrycznych za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zasilanie pojazdów elektrycznych za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie

Abstrakt

Zasilanie odbiorników ruchomych energią elektryczną odbywa się, w dominującej liczbie przypadków, za pośrednictwem giętkich przewodów łączących, bądź innych zestyko-wych układów pośredniczących typu komutatory, odbieraki prądu, itp. Atrakcyjną alternaty-wą staje się dla rozwiązań klasycznych bezstykowe zasilanie energią elektryczną BSPEE (Bezstykowy System Przesyłu Energii Elektrycznej) z wykorzystaniem cewek magnetycznie sprzężonych o dużej szczelinie powietrznej. Wszystkie przytoczone opisy dotyczą układu bezstykowego przesyłu energii elektrycznej charakteryzującego się niewielkimi zmianami geometrii szczeliny powietrznej. W szczególności zastosowanie systemu BSPEE jest korzyst-ne w przypadku budowy bezobsługowych stacji doładowujących baterie akumulatorów lub superkondensatorów autonomicznego pojazdu elektrycznego. Systemy BSPEE znajdują także zastosowanie do zasilania pojazdów w trakcie jego ruchu. Dla tych przypadków wartość współczynnika sprzężenia magnetycznego między cewkami znacząco zależy od zmiany unie-sienia pojazdu lub jego nieprecyzyjnego pozycjonowania cewki obwodu wtórnego względem cewki obwodu pierwotnego umieszczonej w podłożu. Zapewnienie odbiornikowi, w takich warunkach pracy, odpowiedniego poziomu mocy przy zachowaniu dużej sprawności przesyłu energii wymaga, aby zespół cewek sprzężonych wraz z kondensatorami kompensującymi zasilać ze sterowanego źródła napięciowego o pulsacji dostosowującej się do pulsacji rezo-nansowej. Istotną cechą omawianego układu jest to, że systemy bezstykowego przesyłania energii separują galwanicznie obwody zasilania i odbiornika oraz ułatwiają wykonanie izola-cji między tymi obwodami.Artykuł przedstawia analizę pracy układu bezstykowego przekazywania energii elek-trycznej do pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem cewek o słabym sprzężeniu magne-tycznym. W szczególności omówiono warunki pracy układu w stanie rezonansu, dobór para-metrów układu i metodę sterowania przekształtnika tranzystorowego w przypadku zmiany wielkości szczeliny powietrznej pomiędzy cewkami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Nowoczesna trakcja elektryczna w zintegrowanej Europie XXI wieku : MET '2007 : 8 międzynarodowa konferencja naukowa [...], Warszawa, 27-29 września 2007 : materiały konferencyjne strony 240 - 245
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Judek S., Karwowski K.: Zasilanie pojazdów elektrycznych za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie// Nowoczesna trakcja elektryczna w zintegrowanej Europie XXI wieku : MET '2007 : 8 międzynarodowa konferencja naukowa [...], Warszawa, 27-29 września 2007 : materiały konferencyjne/ ed. Zakład Trakcji Elektrycznej. Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej [i in.]. Warszawa: Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, 2007, s.240-245
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi