Wyniki wyszukiwania dla: SYMULATORY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYMULATORY

Wyniki wyszukiwania dla: SYMULATORY

 • Projekt i implementacja symulatora sygnałów GPS w technice radia programowalnego

  Powszechność odbiorników systemów nawigacji satelitarnej, a zwłaszcza systemu GPS, stwarza zapotrzebowanie na symulatory sygnałów tych systemów, za pomocą których możliwe jest gruntowne testowanie wspomnianych odbiorników. W artykule przedstawiono sposób projektowania i implementacji symulatora sygnałów GPS z użyciem techniki radia programowalnego (SDR). W punkcie pierwszym zostały podane cele projektu, w punkcie drugim omówiono...

 • Problematyka symulatorów neuronowych złożonych obiektów energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Symulatory neuronowe charakteryzują się bardzo krótkim czasem obliczeń. W odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania tego typu urządzeń w systemach diagnostyki on-line złożonych obiektów technicznych, podjęto próbę zbudowania neuronowego symulatora parowego bloku energetycznego. W artykule zawarto ocenę powstałego symulatora pod kątem przydatności do tego typu zastosowań oraz przedstawiono proces jego budowania w celu wskazania...

 • Log signals simulation.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Symulatory logów (urządzeń mierzących prędkość w nawigacji morskiej), które używane są do testowania oraz szkolenia operatorów radarów i systemów antykolizyjnych, powinny posiadać również wyjście impulsowe, które w logu rzeczywistym pochodzi z licznika przebytej drogi, w postaci zadanej liczby impulsów na milę morską. Urządzenie takie to przetwornik cyfrowo-częstotliwościowy w formie programowanego cyfrowo dzielnika częstotliwości....

 • Behawioralne modelowanie tranzystorów IGBT do symulacji układów energoelektronicznych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W monografii dokonano syntezy behawioralnego modelu tranzystora IGBT o strukturze klasycznej, odzwierciedlającego właściwości statyczne oraz dynamiczne IGBT. Zaproponowane metody identyfikacji parametrów modelu bazują na danych katalogowych oraz wynikach eksperymentalnych. Do zaproponowanych metod identyfikacji parametrów modelu wymagane są dane katalogowe, tj. charakterystyki statyczne: iC(uGE), uC(uCE) oraz charakterystyka dynamiczna...

 • Człowiek zanurzony w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł opisuje Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), które umożliwia swobodną podróż w czasie i przestrzeni. Jego podstawowym wyposażeniem jest jaskinia rzeczywistości wirtualnej, czyli pomieszczenie o ścianach, suficie i podłodze stanowiących ekrany projekcyjne, wyświetlające generowane komputerowo obrazy 3D, tworzące spójny widok jednej sceny. Człowiek znajdujący się w takiej jaskini jest zatem zanurzony...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowy symulator metod i algorytmów w procesie synchronizacji obiektów elektroenergetycznych

  W artykule opisano metody synchronizacji oraz strukturę opracowanego i wykonanego, dla celów badawczych, symulatora metod i algorytmów synchronizacji. Przedstawiono strukturę blokową symulatora i jej powiązanie z procesem synchronizacji prądnic, opisano architekturę oprogramowania symulatora oraz wskazano na jego znaczne możliwości podczas realizacji badań oraz na dużą użyteczność praktyczną tego systemu.

 • Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki

  Publikacja

  - Rok 2006

  Pomimo, iż środowisko zawsze stanowiło istotny aspekt podróży podróżujący rzadko odwołują się bezpośrednio do spraw ochrony przyrody. Proekologicznie nastawieni turyści, poszukujący tylko takich form wypoczynku, które można realizować bez naruszenia praw środowiska i wymagający od innych takich samych postaw nadal stanowią klientelę niszową i nie charakteryzują się dostateczną mocą konsumpcyjną aby wprowadzić istotne zmiany na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagnostyka układów automatycznej synchronizacji prądnic w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  W referacie omówiono prototyp układu do badań UASP w czasie rzeczywistym. Szczególną uwagę poświęcono metodyce prowadzenia badań, architekturze sprzętowej urządzenia, modelom matematycznym układów regulacji napięcia i prędkości kątowej w nim zaimplementowanym oraz systemowi komputerowemu urządzenia. Wskazano na celowość stosowania urządzeń na rzeczywistych obiektach oraz omówiono korzyści z nich wynikające.

 • Softwarowy symulator pomiarów GNSS

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2012

  W artykule przedstawiono bieżącą fazę rozwoju softwarowego symulatora pomiarów GNSS. Obecny kształt oprogramowania jest wynikiem zakończenia pierwszego etapu prac. Opisano główne zaimplementowane funkcje symulatora oraz zaprezentowano przykładowe wynik symulacji. Artykuł kończą wnioski dotyczące kierunku dalszych prac nad oprogramowaniem.

 • LZWP, czyli jak zbudować CAVE

  Publikacja

  Referat prezentuje wyniki prac autorów dotyczących specyfikacji technicznej instalacji typu CAVE tworzonej na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Przedstawiona analiza została dokonana na pod-stawie wiedzy autorów, studiów literaturowych, wizytacji wybranych instalacji w kraju i zagranicą oraz konsultacji z firmami będącymi wiodącymi producentami lub integratorami systemów 3D.