Wyniki wyszukiwania dla: USTRÓJ POLITYCZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: USTRÓJ POLITYCZNY

Wyniki wyszukiwania dla: USTRÓJ POLITYCZNY

 • Ustrój polityczny Republiki Estonii

 • Przemiany ustrojowe w Republice Estonii

  Publikacja

  - 2007

  We współczesnym europejskim wymiarze systemów politycznych szczególne miejsce zajmuje ustrój polityczny Republiki Estonii. Przemiany społeczno-polityczne lat dziewięćdziesiątych XX w. sprzyjały kształtowaniu się nowych instytucji, ukierunkowanych na urzeczywistnianie wartości demokracji parlamentarnej i rozwiązania rynkowe. Formalnoprawne uregulowania odnoszą się do zachodnioeuropejskich standardów oraz kontynuują system demokracji...

 • O systemie konstytucyjnym Kanady

  Publikacja

  - 2008

  Państwem zajmującym szczególne miejsce we współczesnym ładzie polityki światowej jest Kanada. Jest z największych państw świata i zarazem jednym z najwyżej rozwiniętych gospodarczo, charkteryzującym się znacznym zróżnicowaniem kulturowym. W Kanadzie wykształcił sie specyficzny system konstytucyjny oparty na wzorcach brytyjskich z jednoczesnym ukształtowaniem się oryginalnych instytucji prawnych i politycznych.

 • System polityczny i gospodarczy Turcji: wybrane aspekty

  Publikacja

  - 2012

  Turcja stała się w ostatnich latach jednym z kluczowych graczy w globalnej polityce i gospodarce. Od 2002 r. władzę w tym kraju sprawuje konserwatywna partia AKP pod przywództwem premiera Erdoğana, który doprowadził do zmniejszenia wpływów wojska oraz istotnych zmian w polityce zewnętrznej, w wyniku których Turcja jest coraz bliżej pozycji lidera całego regionu. Nadal utrzymywane są przyjazne stosunki z USA oraz UE, mimo zahamowania...

 • Architektoniczne tożsamości miasta portowego - na przykładach Gdańska i Gdyni oraz Hamburga i Altony

  Harbour cities of Northern Europe, especially those growing in the circle of influence of Hanseatic League, were formed in a way, which allows to identify them as the cities of a specific identity considering architecture and urban planning. Industrial revolution of 19-th and early 20-th century brought the radical change in the field of spatial development of the cities. Economical, political, cultural influences, also social...

  Pełny tekst w portalu

 • Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski

  Publikacja

  - 2017

  Dyskurs w szkolnictwie wyższym na temat modelu uniwersytetu nie odnosi się bezpośrednio do internacjonalizacji, jednakże rola i postrzeganie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim jest różne. W środowisku wspierającym tradycyjny model uczelni internacjonalizacja traktowana jest implicite. Wynika z wolności nauki i badań oraz dążeniu do zgłębiania i zdobywania wiedzy (nauka nie ma narodowości, L. Pasteur). Jako taka nie...

  Pełny tekst w portalu

 • Globalizacja a wymiar polityczny dynamiki zmian w regionach samorządowych (na przykładzie województwa pomorskiego)

  Publikacja

  - 2006

  Rozdział przedstawia analizę dynamiki zmian w województwie pomorskim wynikającą ze zjawiska globalizacji i stosunku do niej społeczności regionu.

 • Znaczenie instytucji domniemania właściwości w polskim systemie prawnym

  Publikacja

  - 2008

  Jedną z instytucji prawnych stosowanych w polskim systemie prawnym jest instytucja domniemania właściwości. Opiera sie na wskazaniu domniemania kompetencji danego organu w ogreślonej dziedzinie. Pozwala na możliwość działania organów państwa poprzez założenie, że jeżeli dany zakres spraw nie pozostał enumeratywnie wskazany dla innego organu, to norma prawna dając podstawę dla rozstrzygnięć przez dany organ czy instytucje państwa,...

 • Wykonanie ekspertyzy materiałowej w zakresie wytrzymałości betonu oraz składu chemicznego (chlorków) próbek betonowych dla obiektu mostowego w km 191.997 na linii kolejowej nr 7 Lublin-Dorohusk

  Celem opracowania jest przeprowadzenie badań wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu wbudowanego w ustrój nośny wiaduktu, a także analiza chemiczna próbek pobranych z konstrukcji.

 • Zespół mieszkaniowo-usługowy Witawa w Gdyni.

  Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 52450 m2, a kubatura 131203 m3. Konstrukcję nośną stanowi ustrój żelbetowy monolityczny słupowo-płytowy. Autorzy artykułu będący jednocześnie autorami projektu omówili rozwiązania konstrukcyjne obiektu i jego realizację.

 • Niemcy współczesne

  Publikacja

  - 2010

  Treścią rozdziału w monografii jest charakterystyka Niemiec współczesnych. Wychodząc od przesłanek historycznych prowadzących do powojennych przemian, ukazano kolejno: ustrój RFN, politykę zagraniczną Niemiec, politykę społeczną i gospodarczą, unifikację oraz dywersyfikację zjawisk kulturowych.

 • Swoistość ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska

  Publikacja

  - 2003

  Swoistość prawno-ustrojowa Wolnego Miasta Gdańska wynikała z takich uwarunkowań, jak: 1) istnienie na obszarze 1892,1 km2 czterech władz, a mianowicie: gdańskich (Senatu, Volkstagu); Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej; Wysokiego Komisariatu Ligi Narodów; Rady Portu i Dróg Wodnych; 2) zachowanie w Wolnym Mieście Gdańsku pruskiego aparatu władzy, tj. władz administracyjnych, policyjnych, sądowniczych; 3) utrzymanie...

 • Odrębność Estonii w nadbałtyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej

  Publikacja

  - 2007

  W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna, którą odnosi się do hegemonicznej rzeczywistości danego obszaru. Wyjątkową wartość stanowi tam dziedzictwo Republiki Estoniik, która jest integralną częścią wspólnoty europejskiej; wskazują na to kraty przeszłości, ład polityczny i gospodarczy oraz aspiracje i dążenie społeczności tam zamieszkujących.

 • O instytucjonalizacji życia politycznego Kanady

  Publikacja

  Państwem zajmującym szczególne miejsce we współczesnym świecie jest Kanada. Jest to zarazem jedno z największych państw świata i jednocześnie jedno z najżadziej zamieszkałych. Szczególnymi cechami odznacza się kanadyjski system konstytucyjny i polityczny. Daję się w nim zauważyć korzystanie z wzorców europejskich jak i można odnaleźć oryginalne instytucje polityczne.

 • Enviroment of Polish democratisation changes

  Publikacja

  - 2005

  W 1989 r. zapoczątkowany został w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces demokratyzacji. Demokratyzacja oznacza zmianę systemu społecznego w kierunku ideałów i instytucji zakorzenionych w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanady opierających się m.in. o zasady: 1. Suwerenności narodu; 2. Republikańskiej formy państwa; 3. Poszanowaniu zasad państwa prawa; 4. Reprezentacji politycznej; 5. Podziału władzy i równoważenia się władz;...

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Ukraina na drodze do Unii Europejskiej

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł ukazuje drogę Ukrainy do struktur Unii Europejskiej i problemy wiążące się ze zmianami dopasowania w aspekcie gospodarczym, politycznym i kulturowym

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIASTA EUROPEJSKIEGO– SALON MIEJSKI CZY ISTOTNY ELEMENT BUDOWYPROGRAMU REWITALIZACJI? PRZYKŁAD MQW WIEDNIUEUROPEAN PUBLIC SPACE – SHOWROOM ORAN IMPORTANT ELEMENT OF REVITALIZATIONPROGRAMME?

  Publikacja

  Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce weuropejskich programach rewitalizacji zajmuje obecnie przestrzeń publiczna iczy istotnie jest jego główną składową. Czy miejskość przestrzenipublicznej, która jest jakością miejsc niezwykłych, łączących w sobie kontekst polityczny wswojej materialnej formie tzw.material urbanity[2, s. 24]) jest brana pod uwagę przy programach rewitalizacji?! Czy wreszcie,mówiąc...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Obliczenie dalby odbojowej metodą uogólnioną

  Publikacja

  - 2017

  Opis metody uogólnionej obliczania ustrojów palowych. Zaadaptowanie metody do obliczenia portowej dalby odbojowej terminalu gazowego. Uwzględnienie w obliczeniach współpracy dalby z urządzeniem odbojowym. Przedstawienie wyników obliczeń analityczno-numerycznych i porównanie z wynikami obliczeń klasycznych Bluma.

 • Metody diagnostyki ultradźwiękowej i ich zastosowania w betonowych obiektach mostowych

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie zalet metod diagnostyki ultradźwiękowej zastosowanych do oceny stanu technicznego betonowych elementów w konstrukcjach obiektów mostowych. W artkule została omówiona metoda przepuszczania, która wymaga obustronnego dostępu do badanego elementu oraz metoda młoteczkowa, w której badania są realizowane przy założeniu ograniczenia dostępu do elementu tylko do jednej jego strony. Realizacje badań diagnostycznych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie

  Publikacja

  - 2005

  Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych jest istnienie państw wielonarodowych. Ich funkcjonowanie rodzi wiele konfliktów natury ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej. Obserwuje się proces z jednej strony, dążenia do narzucenia swojej woli przez większość z drugiej zaś ochrony praw i maksymalizacją wpływu na proces polityczny przez grupy mniejszościowe. W ostatniej dekadzie aktywizacja grup mniejszościowych i ich...

 • Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszej dekadzie XXI w.

  Publikacja

  - 2011

  Artykuł ukazuje politykę zagraniczna Polski wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii w aspekcie politycznym, militarnym i gospodarczym. Autorka skupiła się nie tylko na teoretycznym ujęciu, ale także praktycznym zwłaszcza w sferze gospodarki w pierwszej dekadzie XXI w.

 • Łuk Białostocki

  Publikacja

  - Materiały Budowlane - 2016

  Artykuł prezentuje oddany do użytkowania w czerwcu 2011 wiadukt drogowy ,,Łuk Białostocki”. Konstrukcja ta z uwagi na lokalizację dźwigara łukowego względem osi pomostu – po przekątnej, jest w Polsce w swojej skali obiektem prototypowym. Ustrój nośny obiektu stanowi stalowy bezprzegubowy dźwigar łukowy, usytuowany w rzucie z góry po krótszej przekątnej konstrukcji, z podwieszonym za pomocą cięgien pomostem zespolonym. Rozpiętość...

 • Wiadukt łukowy w Białymstoku

  Publikacja

  - 2015

  Referat prezentuje oddany do użytkowania w czerwcu 2011 wiadukt drogowy ,,Łuk Białostocki”. Konstrukcja ta z uwagi na lokalizację dźwigara łukowego względem osi pomostu – po przekątnej, jest w Polsce w swojej skali obiektem prototypowym. Ustrój nośny obiektu stanowi stalowy bezprzegubowy dźwigar łukowy, usytuowany w rzucie z góry po krótszej przekątnej konstrukcji, z podwieszonym za pomocą cięgien pomostem zespolonym. Rozpiętość...