Wyniki wyszukiwania dla: manet - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: manet

Wyniki wyszukiwania dla: manet

 • DST-Based Detection of Non-cooperative Forwarding Behavior of MANET and WSN Nodes

  Publikacja

  - Rok 2009

  . Selfish node behavior can diminish the reliability of a mobile ad hoc network (MANET) or a wireless sensor network (WSN). Efficient detection of such behavior is therefore essential. One approach is to construct a reputation scheme, which has network nodes determine and share reputation values associated with each node; these values can next be used as input to a routing algorithm to avoid end-to-end routes containing ill-reputed...

 • A Reputation System for MANETs and WSNs Using Traffic Shedding

  Publikacja

  - Rok 2010

  Wymuszanie kooperacji węzłów w ruchomych i sensorowych sieciach pakietowych zwykle wykorzystuje odrębne mechanizmy detekcyjne i penalizacyjne wykluczające węzły egoistyczne z protokołów routingu i ograniczający ich dostęp do sieci. Powoduje to, że ruch tranzytowy musi być przenoszony przez węzły kooperatywne. W pracy zaproponowano system reputacyjny powiązany z wymuszaniem kooperacji poprzez przerzucanie ruchu na węzły egoistyczne....

 • A Centralized Reputation System for MANETs Based on Observed Path Performance

  Publikacja

  A reputation system for MANETs is described that attempts to deduce nodal trustworthiness (forwarding behaviour) from observed end-to-end path performance. The trustworthiness deduction algorithm produces interval estimates and works well if node misbehaviour is not selec-tive with respect to traversing paths. Nodal reputation levels are next calculated in the spirit of generous tit-for-tat so as to best reflect momentary nodal...

 • Fair Packet Forwarding in MANETs with Anonymous Stations: A Game-Theoretic Approach.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono możliwość ograniczania usług przekazywania pakietów przez anonimowe terminale sieci MANET pomimo zastosowania mechanizmu ''strażnika nasłuchu''. Egoistyczne działanie terminala zostało zamodelowane poprzez arbitralne ustawianie progu dopuszczania pakietów źródłowych w celu maksymalizacji miary związanej z przepływem własnym i reputacją w sąsiednich terminalach. Przeanalizowano rodzaje i efektywność punktów równowagi...

 • Effective Data-Centric Reputation Systems for MANETs: A Novel Evaluation Framework

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zaprezentowano datacentryczny system reputacyjny dla sieci bezprzewodowej ad hoc z transmisją wieloskokową oraz metodę jego oceny opartą na wskaźniku efektywności. Wskaźnik ten odzwierciedla wymienność pomiędzy odróżnialnością węzłów egoistycznych od pozostałych oraz stopniem wykazywanego przez nie egoizmu. Dla przyjętego modelu sieci przedyskutowano analitycznie znaczenie znajomości tras i metryk reputacyjnych przez węzły.

 • Data-Centric Dempster-Shafer Theory-Based Selfishness Thwarting via Trust Evaluation in MANETs and WSNs

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono ramy wymiany informacji reputacyjnej pomiędzy terminalami sieci mobilnej ad hoc lub sensorowej, prowadzące do efektywnej lokalizacji terminali egoistycznych i jednocześnie zapobiegające skutkom fałszywych rekomendacji. Integrację miar zaufania i rekomendacji reputacyjnych oparto na teorii Dempstera-Shafera.

 • Analiza porównawcza protokołów routingu dla bezprzewodowych sieci ad hoc

  Nowe usługi oferowane przez bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) obejmują również wspieranie mobilności stacji końcowych. Prawidłowe funkcjonowanie ruchomych sieci WLAN wymaga oczywiście implementacji efektywnych metod routingu. By rozwiązać ten problem, IETF powołała grupę roboczą MANET (Mobile Ad Hoc Net-working Working Group). Zgodnie ze specyfikacją RFC 2501, sieć MANET jest zbiorem komunikujących się bezprzewodowo urządzeń, mogących...

 • Dedukcja zachowań węzłów sieci ad hoc na podstawie potwierdzeń końcowych: ocena dokładności

  Przebadano precyzję algorytmu dedukcji rzeczywistych spolegliwości węzłów sieci MANET w oparciu o potwierdzenia end-to-end i bez użycia mechanizmu watchdog. W przeprowadzonych eksperymentach numerycznych wskazano charakterystyki topologiczne wpływające na tę precyzję.

 • Ruting w sieciach sensorowych typu ad hc

  Publikacja
  • R. Orlikowski

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rutingu w nowoczesnych sieciach sensorowych typu ad hoc.Omówiono tematykę rutingu w mobilnych sieciach komputerowych typu ad hoc (podział i opis najbardziej popularnych protokołów rutingu). Scharakteryzowano cechy sieci sensorowych ad hoc i wymagania jakie stawiają procesom rutingu. Przedstawiono czynniki wpływające na wydajność rutingu w nowoczesnej sieci czujników i oceniono przydatność...

 • Analiza funkcjonalna wybranych geograficznych algorytmów trasowania w sieciach ad hoc

  Publikacja

  - Rok 2013

  Tradycyjne algorytmy doboru tras, znane z sieci przewodowych lub sieci radiowych z infrastrukturą stałą, są nieodpowiednie dla mobilnych sieci ad hoc (tzw. MANET), których topologia ulega częstym zmianom. Generuje to duży ruch pakietów protokołów trasowania. Ponadto, algo-rytmy te nie są skalowalne, gdyż ilość danych o stanie sieci, którą musi przechowywać każdy z węzłów, jest tym większa im więcej aktywnych węzłów jest obecnych...