Studies of alkaline hydrolysis of lignocellulosic biomass and conversion conditions of hydrolized products to biogas - Project - MOST Wiedzy

Search

Studies of alkaline hydrolysis of lignocellulosic biomass and conversion conditions of hydrolized products to biogas

Biopaliwa II generacji wytwarzane są z surowców niekonsumpcyjnych m.in. odpadów lignocelulozowych. Korzyści płynące z ich biokonwersji to pozyskiwanie energii oraz zmiejszenie ilości składowanych odpadów organicznych. Jedną z możliwości przetwarzania biomasy w celu otrzymania z niej biopaliwa jest ciemna fermentacja beztlenowa, podczas której mikroorganizmy metabolizują łatwiej proste cząsteczki, które można otrzymać prowadząc degradację złożonych związków polimerowych, stanowiących główne składniki lignocelulozy. Wstępna obróbka surowca ułatwia uwalnianie cukrów prostych podczas hydrolizy enzymatycznej i wpływa m.in. na szybkość procesu, obniżenie toksyczności produktów pośrednich i stężenie produktów końcowych. Dlatego cele projektu to: i/ poznanie przemian zachodzących podczas wstępnej obróbki wybranych surowców lignocelulozowych na drodze chemicznej hydrolizy alkalicznej oraz utleniania; ii/ określenie wpływu warunków wstępnej obróbki wybranych surowców na produkcję wodoru w procesie ciemnej fermentacji anaerobowej; iii/ zbadanie wpływu rodzaju surowca organicznego na przebieg fermentacji ciemnej z uwzględnieniem wpływu parametrów procesowych oraz składu pożywki na wytwarzanie wodoru w procesie fermentacji ciemnej; iiii/ uzupełniające badania metodyki analitycznej fazy ciekłej otrzymanej po hydrolizie oraz brzeczki fermentacyjnej dla oceny postępu procesów, tak od strony składników stanowiących surowce, jak i produktów w nich powstających. Na podstawie otrzymanych wyników badań zostanie zaproponowany model opisujący wpływ zbadanych parametrów na przebieg produkcji biowodoru. Spodziewane rezultaty pozwolą na przedstawienie wpływu zbadanych parametrów obróbki wstępnej wybranych rodzajów biomasy lignocelulozowej z zastosowaniem alkaliów oraz czynników łagodnie utleniających w środowisku alkalicznym na przebieg hydrolizy enzymatycznej przetworzonej wstępnie biomasy. Zostaną też wskazane parametry wpływające na wytwarzanie wodoru z otrzymanych hydrolizatów. Określone zostaną warunki sprzyjające tworzeniu wodoru. Wyniki dotyczące badania warunków hydrolizy biomasy, produkcji wodoru z hydrolizatów lignocelulozowych i analityki procesu zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz będą przedstawione na konferencjach krajowych i zagranicznych. Otrzymane pozytywne rezultaty będą również podstawą do przygotowania projektu z zakresu badań stosowanych, który będzie dotyczył opracowania technologii otrzymywania biowodoru drugiej generacji.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2014/13/B/ST8/04258 UMO-2014/13/B/ST8/04258 z dnia 2015-02-11
Realisation period:
2015-02-11 - 2019-02-10
Project manager:
prof. dr hab. inż. Marian Antoni Kamiński
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
1 203 510.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 17

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

2018

2017

seen 123 times