Laboratoryjny biofiltr strużkowy do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych o charakterze odorowym - Publication - MOST Wiedzy

Search

Laboratoryjny biofiltr strużkowy do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych o charakterze odorowym

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu dezodoryzacji powietrza zanieczyszczonego parami toluenu w biofiltrze ze złożem zraszanym (tj. w biofiltrze strużkowym). Zaproponowano układ badawczy do procesu biofiltracji, oparty na bioreaktorze dwusekcyjnym, wypełnionym ceramicznymi pierścieniami Raschiga. Złoże biofiltra zaszczepiono drobnoustrojami z rodzaju Candida. Jako ciecz zraszającą stosowano wodny roztwór soli mineralnych. Zbadano i porównano skuteczność usuwania toluenu z mieszaniny z powietrzem, stosując ciecz zraszającą bez dodatku i z dodatkiem dodecylosiarczanu sodowego. Stwierdzono, że dodatek związku powierzchniowo czynnego powoduje wzrost stopnia usunięcia toluenu w procesie biofiltracji. Wskazano, że proponowane stanowisko może być z powodzeniem stosowane podczas laboratoryjnych badań procesu biofiltracji, zapewniając stabilność pracy układu oraz ograniczenie problemów technicznych związanych z nadmiernym wzrostem biomasy w złożu biofiltra.

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna pages 24 - 40,
ISSN: 1426-9600
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Rybarczyk P., Gospodarek M., Szulczyński B., Gębicki J., Namieśnik J.: Laboratoryjny biofiltr strużkowy do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych o charakterze odorowym// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -., iss. 1 (2019), s.24-40
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags