Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych

Abstract

Książka składa się z wstępu, sześciu rozdziałów, wniosków końcowych oraz pięciu załączników. Rozdział pierwszy rozpoczyna się przedstawieniem ogólnej klasyfikacji mierników realizacji celu przedsiębiorstwa oraz omówieniem ich podstawowych zalet i mankamentów. W dalszej części tego rozdziału przybliżony został sposób obliczania oraz interpretowania uwzględnionych w części empirycznej wskaźników finansowych. Ponadto w rozdziale tym opisany został sposób wykorzystania wskaźników finansowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu doboru właściwej bazy porównawczej na efekt finalny tego procesu. Rozdział ten kończy się przedstawieniem tego, jak w latach 2002 - 2008 kształtowały się przeciętne wartości wybranych wskaźników finansowych w poszczególnych sektorach gospodarki polskiej. Rozdział drugi zawiera charakterystykę próby badawczej oraz szczegółowe omówienie metodyki, wykorzystanej podczas przeprowadzonych badań empirycznych. W rozdziale tym ponadto zostało zawarte uzasadnienie wyboru, wykorzystanych w części empirycznej książki, celów nadrzędnych przedsiębiorstw oraz mierników ich realizacji.Pozostałe rozdziały mają w całości charakter empiryczny. W rozdziale trzecim analizie zostało poddanych 426 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw giełdowych, należących do 8 sektorów gospodarki polskiej, charakteryzujących się osiąganiem ponadprzeciętnie wysokiej rentowności aktywów. Przy wykorzystaniu dostępnego materiału statystycznego zostały oszacowane sektorowe przedziały rekomendowane dla 16-stu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań sektorowe przedziały wartości rekomendowanych zostały poddane porównaniu z odpowiadającymi im literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. W rozdziale czwartym analizie zostało poddanych 430 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw giełdowych, należących do 8 sektorów gospodarki polskiej, charakteryzujących się najmniejszym zagrożeniem upadłością. Przy wykorzystaniu dostępnego materiału statystycznego zostały oszacowane sektorowe przedziały rekomendowane dla 16-stu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań sektorowe przedziały wartości rekomendowanych zostały poddane porównaniu z odpowiadającymi im literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. W rozdziale piątym analizie zostało poddanych 349 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw giełdowych, należących do 8 sektorów gospodarki polskiej, charakteryzujących się kreowaniem najwyższych przyrostów wartości dla swoich właścicieli. Przy wykorzystaniu dostępnego materiału statystycznego zostały oszacowane sektorowe przedziały rekomendowane dla 16-stu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań sektorowe przedziały wartości rekomendowanych zostały poddane porównaniu z odpowiadającymi im literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. Rozdział szósty zawiera porównanie ze sobą wyników badań, uzyskanych przy wykorzystaniu różnych prób badawczych. W rozdziale tym zostały przedstawione wyniki testów statystycznych, dotyczących porównania rozkładów wartości wskaźników finansowych, wyznaczonych dla przedsiębiorstw osiągających ponadprzeciętne wyniki w realizacji odmiennych celów nadrzędnych. Niniejsza książka powinna przyczynić się do uproszczenia prac związanych z analizą kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, poprzez dostarczenie oraz ułatwienie wyboru właściwej bazy porównawczej, niezbędnej w trakcie jej przeprowadzania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Figura P.: Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 2012.169 s. ISBN 978-83-7556-487-7
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 617 times

Recommended for you

Meta Tags