Anita Richert-Kaźmierska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

  Zatrudnieni w niej pracownicy wywodzą się z różnych katedr i reprezentują kilka dyscyplin naukowych, które wiążą się z przedsiębiorczością. Zajmujemy się ekonomią, zarządzaniem, prawem, psychologią, czyli naukami, w których przedsiębiorczość jest jednym z istotnych analizowanych zjawisk. Dzięki zróżnicowaniu dyscyplin, które reprezentujemy, realizujemy wielostronne badania dotyczące - poza przedsiębiorczością - także samego przedsiębiorcy...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

  Pełnione 2015-07-01 na stanowisku: członek zwyczajny

 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

  Pełnione 2016-11-02 na stanowisku: członek zwyczajny

 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

  Pełnione 2016-01-13 na stanowisku: członek zwyczajny

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Ekspert Programu ASOS - Edycja 2017

  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

  Ocena i klasyfikacja projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w ramach programu ASOS - edycja 2017. Ocena sprawozdań z wykonania projektów w ramach programu ASOS - edycja 2016.

 • Ekspert Programu ASOS - Edycja 2018

  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

  Ocena i klasyfikacja projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w ramach programu ASOS - edycja 2018. Ocena sprawozdań z wykonania projektów w ramach programu ASOS - edycja 2017

 • Ekspert ds. oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dziedzina ZATRUDNIENIE

  Marszałek Województwa Dolnośląskiego

  ocena projektów

 • Ekspert ds. oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, dziedzina: INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH, INFRASTRUKTURA B+R, INWESTYCJE W MSP, USŁUGI DORADCZE I BIZNESOWE ORAZ PROMOCJA NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH DLA MSP, EKONOMIA SPOŁECZNA

  Marszałek Województwa Pomorskiego

  ocena projektów

 • Ekspert ds. oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, dziedzina: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORAZ USŁUGI SPOŁECZNE, EKONOMIA SPOŁECZNA

  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  ocena projektów

 • Ekspert programu ASOS - edycja 2019 i 2020

  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

  Ocena i klasyfikacja projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w ramach programu ASOS - edycja 2019 i 2020. Ocena sprawozdań z wykonania projektów w ramach programu ASOS - edycja 2019 i 2020.

 • Gdańska Rada ds. Seniorów

  Prezydent Miasta Gdańsk

  organ doradczy Prezydenta Miasta Gdańsk

 • Komisja konkursowa dotycząca wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn. Gdański Samorządowy Model Teleopieki

  Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska, Polska

  merytoryczna ocena zgłoszonych ofert

 • Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej, Zastępca Przewodniczącego

  Zarząd Województwa Pomorskiego

  1. Współtworzenie kierunków polityki senioralnej w województwie pomorskim. 2. Inicjowanie, opiniowanie propozycji rozwiązań dedykowanych seniorom podejmowanych przez samorząd województwa i jego instytucje. 3. Wspieranie rozwoju, współpraca i aktywizacja środowisk działających na rzecz seniorów. 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej.

 • Rada Pomocy Społecznej

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  Organ opiniodawczo – doradczy w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

 • Rada ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej kadencja 2020-2024, Sekretarz Rady

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Polska

  1. Opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce. 2. Inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych. 3. Przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

 • Recenzent artykułów zgłoszonych w ramach międzynarodowej konferencji EURAM 2017: Making Knowledge Work.

  University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK

  Recenzja artykułów zgłoszonych w ramach międzynarodowej konferencji EURAM 2017 w czterech obszarach: 1. 01 Business and Society - 01_00 Busines for Society General Track 2. 03 Entrepreneurship - 03_01 Social Entrepreneurship and social Change 3. 03 Entrepreneurship - 03_04 Entrepreneurial Emotions and Passion 4. 03 Entrepreneurship - 03_12 Freelancing&Solo-Self-employment and the Transformation of Careers, Entrepreneurship and Organizations

 • Zespół Roboczy Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej

  Marszałek Województwa Pomorskiego

  Udział w przygotowaniu zakresu merytorycznego Programu Strategicznego w zakresie Aktywności Zawodowej i Społecznej (RPS AZS) - narzędzia w realizacji strategii rozwoju województwa pomorskiego Pomorskie 2020 oraz podstawy do opracowania regionalnego programu operacyjnego na rzecz wykorzystania środków unijnych w okresie 2014-2020.

 • Zespół Roboczy ds. opracowania Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

  Marszałek Województwa Pomorskiego

  Opracowanie Regionalnego Programu Strategicznego - dokumentu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP2030) w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

wyświetlono 2721 razy