Janusz Datta - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Janusz Datta w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich zakończeniu został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Zakładzie, a potem po reorganizacji, w Katedrze Technologii Polimerów, gdzie przez sześć lat pracował na stanowisku naukowo-technicznym. W tym okresie zdobywał doświadczenie uczestnicząc w licznych wyjazdach do Zakładów Chemicznych „Zachem” Bydgoszcz, gdzie brał udział w pracach technologicznych (w ramach projektów CPBiR). W październiku 1994 rozpoczął dzienne studia doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Obrona pracy doktorskiej odbyła się w  2000 r. Po obronie przez ok. rok pracował na stanowisku NT, a następnie został asystentem w Katedrze Technologii Polimerów. W okresie od 2002 do 2012 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Glikoliza poliuretanów” oraz całościowej oceny jego działalności uzyskał stopień doktora habilitowanego i awans na stanowisko doktora z hab. W roku 2018 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.

Prowadził i prowadzi prace zlecone przez przemysł polski i zagraniczny (ponad 80 projektów). Był wykonawcą, głównym wykonawcą, kierownikiem zadań i kierownikiem w projektach konkursowych (KBN, NCBiR). Jest ekspertem merytorycznym w NCBiR i NCN oraz Research and Innovation Comission. W roku 2016 Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał go na członka Komitetu Sterującego programu SYNChem. Wielokrotnie zdobywał nagrody na Targach technologicznych m.in Brussels Innova, Technikon Innowacje. Ma na swoim koncie sprzedaż licencji patentowej oraz wdrożenie technologii. Wielokrotnie wyjeżdżał na zagraniczne staże naukowe m in. University of Castilla-La Mancha. University of the Basque Country, Donostia-San Sebastian, Polytechnic Institute of Bragança, Università di Pisa, Università di Padova, Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences. Z ośrodkami tymi prowadzi aktywną współpracę naukową, którą nadal rozwija. Pełnił obowiązki współredaktora w 2 książkach wydanych przez Springer. Od 2017 jest członkiem RN czasopisma Elastomery, a od 2019 członkiem kolegium redakcyjnego  w Journal of Renewable Materials. W roku 2018 został powołany na członka Rady Naukowej CMPB PAN, Zabrze. W tym samym roku został wybrany na członka zarządu Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej

 Aktualnie prowadzone badania, którymi kieruje dotyczą opracowania nowych bio-monomerów do poliuretanów, bio-poliuretanów izocyjanianowych i poliuretanów bezizocyjanianowych (NIPU), recyklingu chemicznego poliuretanów przy użyciu trioli, a także nowych funkcyjnych składników mieszanek gumowych. Jest autorem 122 publikacji (w tym 92 w czasopismach z listy JCR, IF=134), 105 doniesień na konferencjach zagranicznych i krajowych, 11 patentów oraz 31 opracowań/ekspertyz dla przemysłu (niepublikowanych). Według bazy Web of Science liczba cytowań (bez autocytowań): 612, Index Hirscha 19. Wypromował 4 doktorów, promotor 2, opiekun 3. Był recenzentem w polskich i zagranicznych postępowaniach doktorskich.

 Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną przez Rektora PG.

wyświetlono 6467 razy