Michał Rohn - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Thermal properties of polyurethanes synthesized using waste polyurethane foam glycolysates

  W pracy przedstawiono wyniki analizy termicznej (DMTA i TG-FTIR) glikolizatów i otrzymanych z nich poliuretanów. Glikolizaty uzyskiwano w reakcji odpadowej pianki poliuretanowej z 1,6 heksametylenodiolem (HDO) przy różnym stosunku masowym pianki do HDO (1:1 - 10:1). Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową z prepolimeru (diizocyjanian MDI + glikolizat), który przedłużano handlowym małocząsteczkowym glikolem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów

  - Polimery - Rok 2007

  Na podstawie literatury przedstawiono sposoby oczyszczania produktów glikolizy odpadów poliuretanowych w celu ich ponownego wykorzystania w syntezie poliuretanów (PUR). Metody te obejmują ekstrakcję, destylację oraz usuwanie grup aminowych (szkodliwych w dalszymprocesie otrzymywania PUR) za pomocą np. tlenków alkilenowych, eterów glicydolowych lub cyklicznych węglanów. Opisano metody badań glikolizatów i produktów dekompozycji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory

  - Polimery - Rok 2007

  W artykule przeglądowym omówiono glikolizę, która jest jednym z najważniejszych procesów chemicznych, mogącym znaleźć zastosowanie w recyklingu surowcowym odpadowych poliuretanów. We wstępie przedstawiono reakcje transestryfikacji wiązań uretanowych i mocznikowych. Omówiono ważniejsze reakcje zachodzące podczas złożonego procesu glikolizy, w wyniku których otrzymujemy mieszaninę produktów zawierającą poliole, związki o budowie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 126 razy