Badania selektywnego usuwania lotnych związków siarkoorganicznych z modelowego strumienia biogazu z zastosowaniem cieczy eutektycznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania selektywnego usuwania lotnych związków siarkoorganicznych z modelowego strumienia biogazu z zastosowaniem cieczy eutektycznych

Naukowym celem projektu jest zmniejszenie bariery selektywnego transferu lotnych związków siarki organicznej (VSC) z modelowego strumienia biogazu, zwiększając w ten sposób skuteczność absorpcji VSC poprzez zwiększenie dostępności miejsc aktywnych w głębokich rozpuszczalnikach eutektycznych (DES). W ramach projektu zostanie zbadany wpływ struktury symetrycznych czwartorzędowych soli (długość łańcucha alkilowego i rodzaj kationu) oraz współistniejących rozpuszczalników organicznych na wydajność absorpcji VSCs. Dla nowo zsyntetyzowanych DES zostaną określone podstawowe właściwości fizykochemiczne, tj. Temperatura topnienia, temperatura rozkładu, lepkość, gęstość, lotność DES lub rozpuszczalność VSC w DES, które wpływają na skuteczność procesu absorpcji. Ponadto struktura chemiczna nowych DES i interakcja między DES i VSC (które wpływają na selektywne „wychwytywanie” VSC ze strumienia biogazu) zostaną określone za pomocą modelowania molekularnego (symulacje teorii funkcjonalnej gęstości (DFT), potencjałów elektrostatycznych (ESP) ), analiza gradientów zmniejszonej gęstości (RDG) oraz z zastosowanie metod spektroskopowych (spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)). Dodatkowo w ramach projektu zostaną przygotowane badania nad regeneracją nowych materiałów absorpcyjnych. Zakłada się hipotezę badawczą, że wyniki badań zaplanowanych w tym projekcie zbadają i zidentyfikują główny mechanizm usuwania wybranych związków VSCs z modelowego strumienia biogazu z wykorzystaniem DES w procesie absorpcji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/N/ST4/02924 z dnia 2021-01-15
Okres realizacji:
2021-01-15 - 2024-01-14
Kierownik projektu:
mgr inż. Edyta Słupek
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy