Conformational analysis of N-isopropylbenzohydroxamic acids:Crystal structure, DFT and NMR studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conformational analysis of N-isopropylbenzohydroxamic acids:Crystal structure, DFT and NMR studies

Abstrakt

Celem pracy było znalezienie różnic strukturalnych dwóch wybranych kwasów N-izopropylobenzhydroksamowych, które rzutują na ich zaobserwowaną wcześniej zróżnicowaną reaktywność wobec odczynników elektrofilowych i porównanie ich budowy z budową znanych kwasów N-metylobenzhydroksamowych. Na podstawie analizy rentgenostrukturalnej monokryształu, obliczeń kwantowo-mechanicznych metodami ab initio oraz DFT w fazie gazowej oraz wyników badań konformacyjnych w roztworach wykonanych techniką NMR (widma niskotemperaturowe) ustalono, że zarówno kwas 3,5-dinitrobenzhydroksamowy jak i kwas 4-metoksybenzhydroksamowy występują w krysztale w formie izomerów E. W roztworze pierwszy z nich jako mieszanina izomerów z przewagą izomeru E, a drugi wyłącznie jako izomer Z. Obliczenia metodą DFT potwierdziły większą trwałość izomeru Z drugiego związku, która powoduje, że nie przekształca się on w izomer E nawet w stężonych roztworach. Wyznaczono zależności energii potencjalnej struktur od trzech kluczowych kątów torsyjnych, które wykazały większą sztywność w obrębie grupy N-hydroksyamidowej pierwszego kwasu. Uzyskane wyniki analizy rentgenostrukturalnej (kąty i długości wiązań) jak i wyniki obliczeń (ładunki na atomach tlenu i atomie azotu, stopień piramidyzacji atomów azotu) potwierdzają częściowo różnice w ich reaktywności. Dodatkowo udowodniono przydatność zastosowanych metod obliczeniowych DFT (B3LYP-GIAO) w przewidywaniu przesunięć chemicznych jąder 1H, 13C i 15N badanych związków (korelacja empirycznych i teoretycznych wartości przesunięć).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
STRUCTURAL CHEMISTRY nr 19, strony 637 - 644,
ISSN: 1040-0400
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Przychodzeń W., Chojnacki J.: Conformational analysis of N-isopropylbenzohydroxamic acids:Crystal structure, DFT and NMR studies// STRUCTURAL CHEMISTRY. -Vol. 19., nr. nr 4 (2008), s.637-644
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi