Efektywne kształtowanie widma radiowego sygnału impulsowego (IR UWB) dla potrzeb wymagań międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywne kształtowanie widma radiowego sygnału impulsowego (IR UWB) dla potrzeb wymagań międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej

Abstrakt

W części wstępnej zawarto opis uwarunkowań prawnych i normalizacyjnych dotyczących transmisji ultraszerokopasmowych, opisana jest także ultraszerokopasmowa technika radia impulsowego. Następnie przedstawiono znane w literaturze sposoby wpływania na kształt widma transmisji impulsowych, zarówno przez dobór nadawanych impulsów jak i zmiany w strukturze czasowej nadawanej sekwencji. Główną część pracy stanowi opis proponowanych nowych metod modyfikacji widma sygnału IR UWB przez zmianę struktury czasowej sekwencji impulsów, wraz z przedstawieniem sposobu wykorzystania tych metod do poprawy kompatybilności elektromagnetycznej sygnału ultraszerokopasmowego w standardzie IEEE 802.15.4a, oraz prezentacja i analiza wyników badań skuteczności modyfikacji widma. Zaprezentowano także wpływ zmian postaci czasowej sekwencji impulsów na jakość odbioru zarówno zmodyfikowanego sygnału impulsowego, jak i sygnałów wąskopasmowych, które mogą podlegać zakłócaniu przez transmisje UWB. Podano także sposoby praktycznego stosowania zaproponowanych metod modyfikacji widma, w oparciu o rzeczywiste informacje o stanie zajętości widma elektromagnetycznego na terenie Trójmiasta. Praca zawiera również autorską propozycję sposobu ujednoliconej oceny uwarunkowań kompatybilnościowych transmisji ultraszerokopasmowych i wąskopasmowych. Dla potrzeb tej oceny wprowadzono nowe pojęcie 'przedziału kompatybilności'.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi