Genetics algorithms in multi-objective optimization of detection observer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Genetics algorithms in multi-objective optimization of detection observer

Abstrakt

W rozdziale przedstawia się możliwości zastosowania podejścia genetycznegodo zagadnień wielokryterialnej optymalizacji w przestrzeniach wielowymiaro-wych z wykorzystaniem koncepcji optymalności w sensie Pareto. Jako przykładilustrujący rozważane podejście daje się zadanie syntezy obserwatorów stanusłużących wykrywaniu błądów występujących w układzie sterowania bezzałogowe-go statku latającego oraz w układzie napędowym jednostki pływającej. Uzyska-ne w sposób genetyczny odporne obserwatory detekcyjne demonstrują potencjal-ną skutezcność proponowanej metody optymalizacji, która (stosownie do posta-wionych wymagań) pozwala na przykład na projektowanie układów o dużej wraż-liwości na błędy oprzyrządowania - przy jednoczesnej odporności na błędy mo-delowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Fault Diagnosis. Models, artificial intelligence, applications strony 511 - 556
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi