In search of molecular precursors for cadmium sulfide-new complexes with a sulfur-rich kernel: cadmium(II) tri-tert-butoxysilanethiolates with additional diethyldithiocarbamato ligand - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

In search of molecular precursors for cadmium sulfide-new complexes with a sulfur-rich kernel: cadmium(II) tri-tert-butoxysilanethiolates with additional diethyldithiocarbamato ligand

Abstrakt

W ramach rozprawy opracowano metodę syntezy związków koordynacyjnych kadmu zawierających mieszane ligandy S-donorowe, które stanowią reszta tri-tert-butoksysilanotiolanowa oraz ditiokarbaminianowa. Zostały one poddane badaniom za pomocą analizy składu pierwiastkowego, metod spektroskopowych (FTIR, FIR, UV-Vis, NMR, MS) oraz termicznych. W celu osadzenia cienkich warstw wybranych związków posłużono się techniką nakładania obrotowego oraz MAPLE, zaś uzyskane filmy analizowano przy użyciu mikroskopii (AFM), spektroskopii (IR, XPS, EDS) oraz wyznaczono ich grubość. Dokonano również ich rozkładu termicznego, zaś uzyskane warstwy depozytów scharakteryzowano przy użyciu metod mikroskopowych (SEM, TEM), spektralnych (FIR, UV-Vis) oraz dyfraktometrycznych (XRD). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zsyntezowane kompleksy Cd rozkładają się do heksagonalnego siarczku kadmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
DALTON TRANSACTIONS nr R 2008, strony 0 - 0,
ISSN: 1477-9226
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A., Chojnacki J., Fahmi A., Becker B.: In search of molecular precursors for cadmium sulfide-new complexes with a sulfur-rich kernel: cadmium(II) tri-tert-butoxysilanethiolates with additional diethyldithiocarbamato ligand// DALTON TRANSACTIONS. -Vol. R 2008., (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi