Instrumenty pochodne w bilansach polskich przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instrumenty pochodne w bilansach polskich przedsiębiorstw

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja obszarów działalności przedsiębiorstw niefinansowych wykazujących w swoich sprawozdaniach finansowych instrumenty pochodne oraz analiza wykorzystania tych instrumentów przez wybrane przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Ponadto analizie poddano korelacje pomiędzy wartościami instrumentów pochodnych wykazanych w bilansach tych przedsiębiorstw i wybranymi wielkościami ekonomicznymi je charakteryzującymi. Spośród 199 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w obszarze zidentyfikowanym na podstawie danych GUS wyselekcjonowano 141 spełniających kolejne kryteria, a mianowicie osiągających roczne przychody powyżej 100 mln zł i sporządzających sprawozdania finansowego według standardów MSSF. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych badanych podmiotów zaczerpniętych z bazy EMIS. Wyniki przeprowadzonych badań zostały porównane z danymi publikowanymi przez GUS.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 337 - 348,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Instrumenty pochodne w bilansach polskich przedsiębiorstw// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 531 (2018), s.337-348
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.531.30
Bibliografia: test
 1. Emerling I., 2015, Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi- cach Nr 224, s. 20-27.
 2. Gawrońska J., 2018, Kontrakty forward w księgach rachunkowych, Biuletyn Rachunkowości i Finan- sów, http://ksiegowosc.infor.pl/ (dostęp: 1.08.2018).
 3. GUS, 2017, Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku, http://stat.gov.pl/ (dostęp: 23.01.2018). otwiera się w nowej karcie
 4. Krzywda D., 2005, Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 674, Kraków, s. 15-31.
 5. Magdziarz G., 2018, Opcje w księgach rachunkowych. Poznaj wskazówki eksperta, Rachunkowość i Podatki dla praktyków, http://oficynafk.pl/ (dostęp: 1.08.2018).
 6. Masztalerz M., 2007, Ewidencja i wycena bilansowa instrumentów finansowych, Biegły rewident - zawód czy misja?, Materiały konferencyjne, KIBR, Poznań.
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 32, Instrumenty finansowe: prezentacja. otwiera się w nowej karcie
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. otwiera się w nowej karcie
 9. Mućko P., 2013, Problemy wyceny bilansowej aktywów finansowych według krajowego prawa o rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 765, Finanse. Rynki finan- sowe. Ubezpieczenia, Nr 61, s. 127-138. otwiera się w nowej karcie
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 2017, poz. 277. otwiera się w nowej karcie
 11. Sulik-Górecka A., 2011, Sprawozdawcze konsekwencje zabezpieczanie ryzyka kursu walutowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 668, Rynki finansowe. Ubezpieczenia Nr 41, s. 667-678. otwiera się w nowej karcie
 12. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi