Jedno- i wielordzeniowe heteroleptyczne silanotiolany Co(II) i Ni(II) - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jedno- i wielordzeniowe heteroleptyczne silanotiolany Co(II) i Ni(II) - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne

Abstrakt

Doniesienia literaturowe wskazują na możliwość zastosowania związków kompleksowych Co(II) i Ni(II) jako jednocząsteczkowe magnesy molekularne (SMM). Wysiłki naukowców skupiają się na poznaniu zależności pomiędzy strukturą molekularną związków, a ich właściwościami magnetycznymi. Znane są przykłady związków typu SMM opartych na jonach Co(II) i Ni(II), w których metal koordynowany jest przez miękkie S-donorowe ligandy tiolanowe, jednak obszar ten nie został jeszcze wystarczająco poznany. W ramach tej pracy otrzymano szereg heteroleptycznych związków kompleksowych Co(II) i Ni(II), w których rolę miękkiego liganda S-donorowego pełni tri-tert-butoksysilanotiol, natomiast zastosowane ligandy N-donorowe to związki będące aminami cyklicznymi, pochodnymi imidazolu lub pirydyny. Otrzymano kryształy jednordzeniowych związków 1-3. 6, 8, 9-13, dwurdzeniowych kompleksów 4 i 7 oraz polimerów koordynacyjnych 14 i 15, dla których wykonano pomiary XRD. Wszystkie związki zostały scharakteryzowano za pomocą spektroskopii FT-IR, a dla związków 1-8 oraz 15 dodatkowo wykonano stało- i zmiennoprądowe pomiary magnetyczne oraz spektroskopii EPR w paśmie X. Związki 1-8 wykazują zachowanie typowe dla paramagnetycznych jonów Co(II) w stanie wysokospinowym, ze znacznym wpływem efektu ZFS w niskich temperaturach. W związku 15 ujawniono obecność słabych oddziaływań Ni···Ni typu AFM.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 8 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi