Klimat pracy zespołu wirtualnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klimat pracy zespołu wirtualnego

Abstrakt

Artykuł dotyczy klimatu pracy zespołowej, rozumianego jako wspólna dla pracowników zespołu percepcja procesów, praktyk i zachowań, które towarzyszą pracy zespołowej i mają wpływ zarówno na satysfakcję jak i na efekty pracy zespołu. Celem artykułu jest weryfikacja założenia, że wymiary klimatu pracy zespołowej, rozpoznane jako istotne dla zespołów tradycyjnych, mają swoje odzwierciedlenie również we współpracy zespołów wirtualnych. Opracowany został model klimatu wirtualnej pracy zespołowej, który pokazuje hierarchię poszczególnych wymiarów klimatu w percepcji członków zespołu na podstawie ich oczekiwań wobec lidera. W oparciu o przeprowadzone badań podkreślono znaczenie zaufania jako kluczowego czynnika kształtującego klimat w wirtualnym zespole. Opracowana została lista najtrudniejszych w opinii respondentów wyzwań dla lidera zespołu wirtualnego, któremu zależy na budowaniu klimatu sprzyjającego twórczej, efektywnej i satysfakcjonującej pracy zespołu on-line.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Informatyka w społeczeństwie informacyjnym strony 175 - 186
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Klimat pracy zespołu wirtualnego// W : Informatyka w społeczeństwie informacyjnym/ ed. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s.175-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi