Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania.- H. Biegalski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania.- H. Biegalski.

Abstrakt

Praca zawiera opis działań zmierzających do udowodnienia wysuniętej w pracy tezy o możliwości prognozowania, w sposób nieniszczący i indywidualny, właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych do przecinania ręcznego. Przyjęto założenie, że zbiorcze oddziaływanie 175 parametrów pierwotnych Xp, należących do grupy surowców i półfabrykatów oraz grupy cech procesu technologicznego ściernicy, a także nieznanej liczby wielkości zakłócających, będzie wpływać na zmiany 9 wielkości reprezentujących cechy geometryczno-masowo-sztywnościowe ściernicy. Wielkości te pozwoliły na utworzenie 243 zmiennych niezależnych wtórnych Xw. Prognozowanie 10 wielkości Z, reprezentujących właściwości użytkowe ściernic, będzie możliwe przez wykorzystanie funkcji regresji będących wielomianami do piątego stopnia włącznie, zawierającymi do maksymalnie 16 zmiennych niezależnych wtórnych Xw w tym interakcji podwójnych. W wyznaczaniu funkcji regresji uwzględniono łącznie 243 zmienne niezależne Xw. W celu wyznaczenia funkcji regresji, na specjalnych stanowiskach badawczych pomierzono 9 wielkości reprezentujących cechy ściernic oraz wykonano badania eksploatacyjne na próbie trzydziestu ośmiu sztuk w celu pomierzenia wielkości Z reprezentujących właściwości użytkowe ściernic. Na podstawie właściwości 28 ściernic z partii źródłowej wyznaczono funkcje regresji. Funkcje te wykorzystywano następnie do prognozowania zmiennych zależnych Z w partii weryfikacyjnej 10 ściernic oraz dla ich porównania w partii źródłowej. Stwierdzono, że średni błąd prognozowania właściwości użytkowych ściernic z partii weryfikacyjnej nie przekraczał dopuszczalnego poziomu 10%, a różnice w rozkładach wartości pomierzonych i prognozowanych były statystycznie nieistotne dla siedmiu wielkości.Wykonano również próbę prognozowania jakości ściernic na podstawie prognozowanych wielkości Z reprezentujących właściwości ściernic. W celu wartościowania jakości ściernic zastosowano metody Kolmana i Taguchiego. We wszystkich próbach średni błąd prognozowania jakości był mniejszy od założonego, dopuszczalnego poziomu 10%. Wykazano również, że różnice pomiędzy rozkładami pomierzonych i prognozowanych wartości jakości ściernic były statystycznie nieistotne.Uzyskane wyniki części badań własnych pracy, udowadniając jej tezę, rozszerzyły obszar wiedzy poznawczej oraz umożliwiają uzyskanie wielostronnych korzyści z ich utylitarnego zastosowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania.- H. Biegalski.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010.243 s. ISBN 978-83-7348-317-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi