Modal energy identification of large stucture idealised by the finite element method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modal energy identification of large stucture idealised by the finite element method

Abstrakt

Przedstawiono metodę określania energii drgań układów dyskretnych otrzyma-nych w wyniku modelowania metodą elementów skończonych wybranych fragmentów konstrukcji samochodów. W odróżnieniu od poprzednio stosowanych podejść, ro-zważa się całkowite energie mechaniczne odpowiadające poszczególnym posta-ciom drgań własnych. Całkowitą energię mechaniczną oblicza się na podstawie parametrów modelu modalnego. Energię mechaniczną można obliczać zarówno wdziedzinie współrzędnych uogólnionych jak i modalnych. Przykłady zastosowa-nia proponowej metody do obliczeń energii drgań wybranych elementów pojazdówza pomocą przystosowanego do tego celu programu FeGraph ilustrują możliwoś-ci wyznaczania rozkładu energii: na poszczególne elementy skończone struktu-ry, a także - na giętne oraz skrętne postacie drgań. Wnikliwa analiza rozk-ładu energii ułatwia dokonywanie modyfikacji strukturalnych, a w konsekwen-cji optymalizację konstrukcji pod kątem jej własności dynamicznych. Badanie energii drgań na etapie projektowania umożliwia konstruktorowi wypracowanie efektywnej metody modyfikacji konstrukcji w celu spełnienia wymaganych zało-żeń projektowych.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Współczesne zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych strony 116 - 123
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi