Nowe wyzwania dla architektury krajobrazu - oceny środowiskowe = New challenges for landscape architecture - Environmental Impact Assessments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe wyzwania dla architektury krajobrazu - oceny środowiskowe = New challenges for landscape architecture - Environmental Impact Assessments

Abstrakt

Architektura krajobrazu jest dziedziną, której potencjał w Polsce nie jest odpowiednio wykorzystywany w gospodarowaniu przestrzenią. Tymczasem istnieją narzędzia dające możliwość przełożenia dorobku tej dziedziny na działania praktyczne. Należy do nich system ocen środowiskowych, towarzyszący procesom planistycznym i inwestycyjnym. W Europie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) stosowana jest metodologia ocen krajobrazowych i wizualnych, zintegrowana z procesami planowania i projektowania przedsięwzięć, a architekci krajobrazu pełnią ważną rolę w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów oceniających inwestycje. W Polsce zbyt często obserwuje się nieobecność architektów krajobrazu w procedurach OOŚ, czego dowodzą kolejne przypadki planowania inwestycji zagrażających krajobrazowi (casus Rospudy). Aby zapewnić lepsze niż dotychczas wykorzystywanie dorobku architektury krajobrazu w procesach inwestycyjnych, a w konsekwencji właściwą ochronę i kształtowanie krajobrazu, opracowano metodę poprawiającą skuteczność działań na rzecz krajobrazu w OOŚ. Polega ona na jednoczesnym i łącznym badaniu sąsiedztwa funkcji, form i znaczeń planowanych elementów przestrzeni w stosunku do elementów istniejących. Medium scalającym funkcje, formy i znaczenia jest krajobraz, będący nośnikiem informacji o zmianach w poszczególnych elementach środowiska, traktowany jako łącznik przy badaniu i ocenie wszelkich skutków. Metoda wymaga integrowania informacji z różnych dziedzin oraz badania zależności przyczynowo-skutkowych, co zwiększa skuteczność prognozowania zmian w środowisku i w krajobrazie, zapewniając efektywniejsze minimalizowanie strat. Przedstawiona metoda stanowi konstrukcję, która w każdym przypadku może być wypełniona innymi treściami, właściwymi dla rodzaju inwestycji oraz cech i walorów zagrożonego środowiska. Jej uniwersalny charakter stanowi o przydatności w różnorodnych przypadkach, zwłaszcza złożonych i konfliktogennych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 104, strony 83 - 85,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Nowe wyzwania dla architektury krajobrazu - oceny środowiskowe = New challenges for landscape architecture - Environmental Impact Assessments// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 104., nr. z. 10. Architektura z. 5-A (2007), s.83-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi