Oligouretanole otrzymane w wyniku glikolizy pianki poliuretanowej jako półprodukty do wytwarzania lanych elastomerów uretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oligouretanole otrzymane w wyniku glikolizy pianki poliuretanowej jako półprodukty do wytwarzania lanych elastomerów uretanowych

Abstrakt

Celem pracy było otrzymanie i zbadanie właściwości oligouretanoli, produktów glikolizy odpadowej pianki poliuretanowej w recyklingu surowcowym oraz uzyskanych z nich lanych elastomerów uretanowych. Lane elastomery uretanowe syntezowano metodą prepolimerową. Prepolimer otrzymywano z 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI) oraz mieszaniny oligouretanomerolu z polieterodiolem o nazwie handlowej Rokopol D2002 i następnie przedłużano za pomocą roztworu 1,4- butanodiolu zawierającego katalizator DABCO. Stabilność termiczną zsyntezowanych lanych elastomerów oznaczono metodą derywatograficzną (TGA), analizę termiczną zbadano różnicową kalorymetrią skaningową (DSC). Statyczne właściwości mechaniczne poliuretanów w próbach rozciągania zmierzono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdzono przydatność oligouretanomeroli do syntezy lanych elastomerów uretanowych. Otrzymane poliuretany posiadały dwa przejścia fazowe (DSC) i zbliżoną stabilność termiczną. Największą wytrzymałość na rozerwanie ok. 20 MPa zarejestrowano dla elastomerów, do syntezy których zastosowano mieszaninę składającą się z 10 % wag. oligouretanomerolu oraz 90% wag. Rokopolu D2002.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Datta J., Pasternak S.: Oligouretanole otrzymane w wyniku glikolizy pianki poliuretanowej jako półprodukty do wytwarzania lanych elastomerów uretanowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi