Pobieranie próbek analitów z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu uzyskania informacji analitycznych niezbędnych do ich mapowania na terenach zurbanizowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pobieranie próbek analitów z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu uzyskania informacji analitycznych niezbędnych do ich mapowania na terenach zurbanizowanych

Abstrakt

Działalność człowieka związana z realizacją jego potrzeb stała się przyczyną zwiększenia emisji do powietrza atmosferycznego substancji szkodliwych, jakimi są związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny), uznane za markery narażenia organizmu ludzkiego na lotne związki organiczne. W ostatnich latach szerokie zastosowanie w monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na obszarach zurbanizowanych znalazła technika dozymetrii pasywnej wykorzystywana na etapie pobierania próbek analitów. Technika ta łączy w sobie etap pobierania próbki z etapem izolacji i wzbogacania analitów, które są zatrzymywane w odpowiednim medium zatrzymującym. Prowadzi to do znacznego uproszczenia operacji analitycznych wykonywanych in situ. Techniki pasywne umożliwiają prowadzenie badań oceny jakości powietrza atmosferycznego w miejscach odległych i trudnodostępnych. Uzyskane informacje o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX pozwalają na ocenę i prognozowanie stanu środowiska w celu wyjaśnienia zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka. Zalecane jest aby wyniki pomiarów wykorzystać do opisu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń oraz szacowania poziomu zanieczyszczeń lotnych związków organicznych na nieznanym obszarze, zlokalizowanym wewnątrz obszaru pokrytego punktami obserwacyjnymi, dla których znane są rzeczywiste wartości pomiarowe tych parametrów w postaci map poziomu zanieczyszczeń. Utworzone mapy poziomów zanieczyszczeń pozwalają na oszacowanie ryzyka narażenia na działanie czynników szkodliwych na organizmy żywe. Graficzny sposób przedstawienia wyników pomiarów ułatwia sklasyfikowanie stref powietrza atmosferycznego, jednoznacznie wskazując strefy w których zostały przekroczone graniczne wartości poziomów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 84 - 86,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Urbanowicz M., Zabiegała B., Szymańska K., Namieśnik J.: Pobieranie próbek analitów z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu uzyskania informacji analitycznych niezbędnych do ich mapowania na terenach zurbanizowanych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. NR 1 (2008), s.84-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi