Podatkowe determinanty sukcesu przedsiębiorcy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podatkowe determinanty sukcesu przedsiębiorcy

Abstrakt

W rozdziale pierwszym omówiono różne definicje pojęcia „przedsiębiorczość” funkcjonujące w literaturze przedmiotu. Wskazano także istotę analizowanego zjawiska oraz uwarunkowania jego rozwoju. W drugim rozdziale omówiono kwestie związane z problematyką podatkową, z którą styka się niemal codziennie prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Zaprezentowana tutaj między innymi możliwość wyboru formy prawnej i formy opodatkowania wydaje się szczególnie ważna dla przedsiębiorcy. Zwrócono również uwagę na przykład na problemy związane z ryzykiem podatkowym. Rozdział trzeci jest poświęcony roli i istocie zamówień publicznych. Wskazano tutaj wybrane bariery i problemy związane z przystąpieniem do rynku zamówień publicznych i uczestnictwem w nim. Jednak celem regulacji zamówień publicznych jest przede wszystkim sformalizowanie procesu wydatkowania środków publicznych przy uwzględnieniu uczciwej konkurencji. Tym samym podstawą zamówień publicznych jest konkurowanie wykonawców, przy coraz częstszym wykorzystywaniu zamówień innowacyjnych. W czwartym rozdziale zaprezentowano alternatywne sposoby dochodzenia należności w postaci mediacji i sądownictwa polubownego. Ich celem jest doprowadzenie do dobrowolnego zaspokojenia należności, bez zastosowania sankcji przymusu państwowego. Powszechnie przyjętą formą rozstrzygania sporów jest sądowy wymiar sprawiedliwości. Jednak państwo polskie powinno wspierać i stworzyć warunki dla upowszechnienia alternatywnych form wymiaru sprawiedliwości. Rozdział piąty zawiera analizę warunków ramowych służących z jednej strony egzekwowaniu przeterminowanych należności, zarówno pod kątem czasu, kosztów, jak i ich skuteczności, z drugiej zaś — umożliwiających re-strukturyzację zadłużenia na wczesnym etapie, tak aby zapobiec niewypłacalności, zapewniając tym samym maksymalizację całkowitej wartości dla wierzycieli, pracowników, właścicieli oraz dla całej gospodarki. Stworzenie odpowiedniego środowiska dla biznesu, przyjaznego przedsiębiorczości, jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W szóstym rozdziale ukazano zjawisko przedsiębiorczości akademickiej. Ten przejaw aktywności środowisk naukowych jest coraz powszechniejszy w Polsce, a liczba tworzonych spółek z udziałem naukowców stale wzrasta. Przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie opiera się na wiedzy i potencjale ich założycieli, często bazujące na innowacyjnych i dedykowanych rozwiązaniach, umożliwiając transfer wiedzy i technologii z nauki do gospodarki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce : Determinanty sukcesu strony 26 - 63
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski W.: Podatkowe determinanty sukcesu przedsiębiorcy// W : Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce : Determinanty sukcesu/ Gdańsk: Wydział zarzadzania i Ekonomiki Politechnika Gdańska, 2015, s.26-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi