Przepustowość istniejącego układu kanalizacyjnego a metody wyznaczania natężeń deszczy miarodajnych

Abstrakt

Analizy przepustowości układu kanalizacji pracującego w układzie mieszanym - częściowo ogólnospławnym częściowo mieszanym. Problem identyfikacji przewodów. Analizy przepustowości w aspekcie wymagań PN-EN752 oraz wytycznej A118. Wykorzystane wzory empiryczne Błaszczyka, Bogdanowicz-Stachy i Suligowskiego. Problem zjawisk ekstremalnych. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni, ich wpływ na parametry zlewni. Szczególny problem przepustowości kolektorów głównych.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Instal strony 46 - 49,
ISSN: 1640-8160
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Pieniaszek A.: Przepustowość istniejącego układu kanalizacyjnego a metody wyznaczania natężeń deszczy miarodajnych// Instal. -., nr. 2 (2018), s.46-49
wyświetlono 4 razy
Meta Tagi