Przyczynowo-skutkowa analiza kształtowania się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996 - 2004 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczynowo-skutkowa analiza kształtowania się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996 - 2004

Abstrakt

Celem rozprawy było sformułowanie i przedstawienie prawidłowości przyczynowo-skutkowych w kształtowaniu się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce, w latach 1996 - 2004. W pracy postawiona została teza według której, w badanych latach w Polsce, zależności przyczynowo-skutkowe obserwowane pomiędzy poziomem depozytów i kredytów gospodarstw domowych a czynnikami je kształtującymi charakterystyczne były dla dojrzałej gospodarki rynkowej. Empiryczna część rozprawy poprzedzona została wnikliwą analizą literatury przedmiotu, w szczególności dotyczącej teorii oszczędzania. Podstawową metodą badawczą służącą realizacji celu była analiza ekonometrycznych dynamicznych modeli przyczynowo-skutkowych. W roli zmiennych objaśniających wystąpiły: indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, Produkt Krajowy Brutto i stopa redyskontowa. Analiza wskazała na brak podstaw do odrzucenia postawionych we wstępie rozprawy hipotez. Oznacza to, że prawdziwość głównej tezy została potwierdzona.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi