Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast na przykładzie komunikacji drogowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast na przykładzie komunikacji drogowej

Abstrakt

Artykuł prezentuje rolę procedury oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu, realizacji i funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej miast, na przykładzie komunikacji drogowej. Drogi zostały uznane za najbardziej konfliktogenny element infrastruktury miejskiej, który ma swoje odbicie w krajobrazie układów zurbanizowanych. Jednocześnie krajobraz, będący zjawiskiem łączącym aspekty materialne i niematerialne, którego percepcja zależy od wielkiej ilości skomplikowanych czynników, uznano za jeden z ważniejszych aspektów decydujących o jakości życia w mieście. Stwierdzono, że skuteczność procedury OOŚ w Polsce, w szczególności w stosunku do krajobrazu, jest niska, co ma wpływ na dużą niepeweność prognozowania skutków krajobrazowych. To z kolei powoduje problemy w określaniu odpowiednich środków łagodzących skutki negatywne. W konsekwencji ciągle obniżana jest jakość krajobrazu. Ta sytuacja skłoniła do zaprezentowania metodologii wzmocnienia skuteczności systemu OOŚ, zwłaszcza w odniesieniu do krajobrazu. Za działanie podstawowe uznano określenie sekwencji przyczynowo-skutkowej powstawania wpływów krajobrazowych, którą zaprezentowano na przykładzie dróg. Następnie ukazano system środków łagodzących, obejmujący kolejno unikanie i łagodzenie skutków oraz łagodzenie strat krajobrazowych. Podkreślono rolę monitoringu krajobrazu. Zaprezentowano też możliwość wzmocnienia krajobrazu przy okazji realizacji elementów infrastruktury technicznej miasta.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast na przykładzie komunikacji drogowej // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi