Simulation analysis of a production process with selected six sigma ratios - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation analysis of a production process with selected six sigma ratios

Abstrakt

Computer technologies allow more and more to model as well as to perform simulation experiments of various processes. The simulation analysis provides a better understanding of the interdependencies between various stages of production processes.The results of simulation studies were presented, the aim of them was to show the opportunities of the analysis of the process according to the scenarios and variants developed in connection with the qualitative assessment process. The study was based on simulation models developed and programmed for the processing of parts in an automated production line. The results of the conducted simulation experiments were referred to the primary ratios of the system work like the use of machines and other means of production, capacity, number of defects, etc. The analysis of the process was expanded bythe qualitative assessment, based on selected ratios used in Six Sigma methodology.The significant influence of the identification of so-called "hidden factories" in the production process on the value of sigma level was observed.The application of Six Sigma methodology and its statistical methods has a significant importance in the estimation and improvement of processes. The identification and the choice of number of inspection points are important for the monitoring and evaluation of the whole process. The obtained results confirmed the earlier assumptions of great importance of ''hidden factories''. Not revealing them influences significantly the quality of a process.Obecnie narzędzia komputerowe pozwalają w coraz większym zakresie modelować i przeprowadzać eksperymenty symulacyjne procesów i zjawisk. Analiza symulacyjna umożliwia lepsze zrozumienie współzależności pomiędzy etapami realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych.Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem było pokazanie możliwości analizy przebiegu procesu wg opracowanych scenariuszy i wariantów w powiązaniu z oceną jakościową procesu. Badania oparto o modele symulacyjne opracowane i oprogramowane dla przetwarzania części w zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wyniki dlaprzeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych odniesiono do podstawowych wskaźników pracy systemu jakwykorzystanie maszyn i innych środków produkcji, wydajności, liczby jednostek niezgodnych itp. Analizę procesu poszerzono o ocenę jakościową, opartą o wybrane mierniki stosowane w metodologii Six Sigma.Zaobserwowano znaczący wpływ identyfikacji tak zwanych ''ukrytych fabryk'' w systemie produkcyjnym na wartość poziomu sigma.Wnioski: Zastosowanie metodologii Six Sigma, wykorzystującej statystyczne metody analizy, ma duże znaczenie w oceniei usprawnianiu procesów. Identyfikacja, dobór liczby i miejsc inspekcji ma duże znaczenie dla kontroli i oceny całegoprocesu. Zestawienie uzyskanych poziomów sigma dla opracowanych scenariuszy i wariantów pozwala na pełną analizę przebiegu procesu. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze twierdzenia o dużym znaczeniu ''ukrytych fabryk'', a fakt ich nieujawnienia znacząco wpływa na jakość procesu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
LogForum nr 8, strony 47 - 54,
ISSN: 1895-2038
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Dobrzyński M., Waszczur P.: Simulation analysis of a production process with selected six sigma ratios// LogForum. -Vol. 8., nr. iss. 1 (2012), s.47-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi