The DraC usher in Dr fimbriae biogenesis of uropathogenic E. coli Dr+ strains - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The DraC usher in Dr fimbriae biogenesis of uropathogenic E. coli Dr+ strains

Abstrakt

Biogeneza fimbrii Dr kodowanych przez operon dra uropatogennych szczepów Escherichia coli (infekcje górnych dróg moczowych) odbywa się na bazie zakonserwowanego systemu sekrecji typu chaperone-usher. Funkcjonowanie powyższego systemu sekrecji opiera się na dwóch komponentach białkowych, periplazmatycznym chaperonie DraB i zewnątrzbłonowym kanale DraC. Białko DraB kontroluje proces składania podjednostek fimbrialnych DraE, natomiast białko DraC stanowi platformę polimeryzacyjną i sekrecyjną podjednostek DraE w liniowe struktury fimbrialne. W przedstawionej pracy, wykonano ukierunkowaną mutagenezę fragmentu genu draC kodującego N-terminalną domenę periplazmatyczną kanału DraC w celu wyselekcjonowania reszt aminokwasowych krytycznych w procesie biogenezy fimbrii Dr. Zmutowane białka DraC, DraC-F4A, DraC-C64, DraC-C100A i DraC-W142A w spoób znaczący zredukowały właściwości adhezyjne rekombinowanych szczepów E. coli. Aktywność biologiczna mutantów DraC jako platformy biogenezy fimbrii Dr została zweryfikowana za pomocą testu hemaglutynacji ludzkich erytrocytów i testu adherencji do receptora DAF zlokalizowanego na powierzchni komórek linii komórkowych CHO-DAF+ i HeLa. Reszta aminokwasowa F4 białka DraC zakonserwowana pośród białek kanałotwórczych organelli adhezyjnych, podlegających biogenezie przy udziale chaperonów rodziny FGL i FGS, może zostać wykorzystana do projektowania specyficznych pilicydów, blokujących proces asocjacji podjednostek DraE w strukturę fimbrii Dr. Ze względu na 100% identyczność sekwencji nukleotydowych genów draC i afaC-III zasięg pilicydowych inhibitorów determinat wirulentnych może zostać również rozszerzony na uropatogenne szczepy E. coli (infekcje dolnych dróg moczowych) kodujące operon afa-3. Wykonane badania w pełni dowodzą kluczowej roli N-terminalnej domeny białka DraC w biogenezie fimbrii Dr.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY nr 192, strony 351 - 363,
ISSN: 0302-8933
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zalewska-Piątek B., Kur M., Wilkanowicz S., Piątek R., Kur J.: The DraC usher in Dr fimbriae biogenesis of uropathogenic E. coli Dr+ strains// ARCHIVES OF MICROBIOLOGY. -Vol. 192, nr. iss. 5 (2010), s.351-363
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s00203-010-0564-x
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi