The influence of 4,4'-bis(6-hydroxyhexoxy)biphenyl moieties on properties of polyurethanes based on 4,4'-methylenebis(cyclohexyl isocyanate) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of 4,4'-bis(6-hydroxyhexoxy)biphenyl moieties on properties of polyurethanes based on 4,4'-methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Abstrakt

Zsyntetyzowano dwie serie poliuretanów z 4,4'-bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BH6), poliadypinianu 1,6-heksylenu i diizocyjanianu 4,4'-dicykloheksylometanu o udziałach izomeru trans, wynoszącym odpowiednio 16 i 46%. Badano wpływ udziału wagowego (u) małocząsteczkowego diolu(BH6)w odniesieniu do sumy mas komonomerów diolowych, na właściwości uzyskanych poliuretanów metodami DSC, DTA, TGA, mikroskopii polaryzacyjnej, WAXS, DMTA i badań właściwości mechanicznych podczas rozciagania. Dla segmentowych poliuretanów obserwowano separację mikrofazową i temperatury topnienia mikrofaz segmentów sztywnych są prawie stałe w obrębie serii dla ''u'' nie mniejszych niż 40%. Temperatury zeszklenia mikrofaz segmentów sztywnych obniżają się w miarę zmniejszania udziałów BH6. Zależnie od udziału małocząsteczkowego uzyskiwano poliuretany o właściwościach sztywnych lub elastomerowych. Inwersję faz obserwowano dla u pomiędzy 60 a 80% wag. Nie obserwowano zależności stabilności termicznej składu poliuretanów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
E-POLYMERS
ISSN: 1618-7229
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi