Transport of lead across polymer inclusion membrane with p-tert-butylkalix[4]arene derivative - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transport of lead across polymer inclusion membrane with p-tert-butylkalix[4]arene derivative

Abstrakt

Opisane zostały ułatwienia w transporcie jonów ołowiu (II) przez polimerową membranę inkluzyjną (PIMs),która składała się z trój octanu celulozy jako polimerowego suportu, eteru o-nitrofenylooktylu jako plastyfikatora i 25,26,27,28, tetra-(N-hydroksy-N-metylokarbonylo metoksy)-p-tert-butylokaliks[4]arenu jako nośnika jonów. Polimerowa membrana inkluzyjna została scharakteryzowana przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM). Otrzymane wyniki wskazują, że jony Pb 2+ mogą być efektywnie oddzielane od innych kationów metali ciężkich i przejściowych takich jak Zn 2+, Cd 2+, Co 2+, Ni 2+ (przy stężeniach rzędu 10 -3 M). Czynnikiem limitującym szybkość transportu jonów Pb 2+ przez polimerową membranę inkluzyjną wypełnioną kaliks[4]arenem może buć współczynnik dyfuzji kompleksu przenoszącego kation przez membranę. Stabilność membrany (PIM) z p-tert-butylokaliks[4]arenem była opisana przy użyciu modelu termodynamicznego Danesi. Odpowiednie stałe przenoszenia wyznaczone w sposób eksperymentalny zostały porównane z innymi stałymi przenoszenia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 44, strony 245 - 256,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Matulewicz M., Lesińska U., Bocheńska M.: Transport of lead across polymer inclusion membrane with p-tert-butylkalix[4]arene derivative// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 44., (2010), s.245-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi