Uralic linguistic terminology: selected problems and examples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uralic linguistic terminology: selected problems and examples

Abstrakt

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Opublikowano w:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego nr 76, strony 181 - 193,
ISSN: 0032-3802
Rok wydania:
2020
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5604/01.3001.0014.6674
Bibliografia: test
 1. Aikio Ante (2014): The Uralic-Yukaghir lexical correspondences: Genetic inheritance, language contact or chance resemblance? -Finnisch-Ugrische Forschungen 62, 7-76.
 2. Angere Johannes (1956): Dir uralo-jukagirische Frage: Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandschaft. -Stockholm: Almqvist & Viksell.
 3. Bakro-Nagy Marianne (2012): The Uralic Languages. -Revue belge de philologie et d'histoire (Langues et littératures modernes: Moderne taal en letterkunde) 3(90), 1001-1027.
 4. Bednarczuk Leszek (1999): Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. -Kraków: Oficyna Wydawnicza Edukacja.
 5. Bibliographia Uralica (1976): Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1918-1962. Koostanud Maeve Leivo, Jaan Õispuu. -Тallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia.
 6. Bielecki Robert (2015): Kategoria tranzytywności w języku fińskim i estońskim. Rozprawa doktorska napisana pod kier. prof. dr. hab. Jerzego Bańczerowskiego. -Poznań: Wydział Neofilologii, Uniw- ersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 7. Bouda Karl (1941): Die finnisch-ugrisch-samojedische Schicht des Jukagirischen. -Ungarische Jahr- bücher 20, 80-101.
 8. Buncler Anna (2019): Afektonimy w języku fińskim (w ujęciu kontrastywnym polsko-węgiersko-estoń- skim) -[in:] Katarzyna Wojan (ed.). Obszary fennistyki: język -kultura -naród. -Gdańsk: Wy- dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 110-129.
 9. Carpelan Christian, Parpola Asko (2007): Emergence, contacts and dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in archaeological perspective. -[in:] Christian Carpelan, Asko Par- pola, Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations (2 nd edition). -Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy, 51-150. otwiera się w nowej karcie
 10. Collinder Björn (1955/1977): Fenno-Ugric Vocabulary: An Etymological Dictionary of the Uralic Lan- guages. -Stockholm: Almqvist and Wiksell.
 11. Collinder Björn (1957): Uralo-jukagirische Nachlese. -Uppsala Universitets Årsskrift 12, 105-130.
 12. Dubois Tom, Mellor Scott (2002): Nordic roots of Tolkien's Middle Earth. Scandinavian Review (Summer).
 13. Gertsenberg L.G. (1975): Šamanizm u irancev i ugro-finnov. -[in:] Finno-ugorskie narody i vostok. -Tartu: Nauka, 20-22 [Герценберг Л.Г. (1975): Шаманизм у иранцев и угро-финнов. -[в:] Фин- но-угорские народы и восток. -Тарту: Наука, 20-22]. otwiera się w nowej karcie
 14. Häkkinen Jaakko (2012a): Early Contacts between Uralic and Yukaghir. -[in:] Per Urales ad Orientem: Iter polyphonicum multilingue: Festskrift tillägnad Juha Janhunen på hans sextioårsdag den 12 februari 2012. -Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 91-101.
 15. Häkkinen Jaakko (2012b): Uralic-Yukaghir Wordlist: Appendix to Early Contacts between Uralic and Yukaghir, https://www.academia.edu/3494472/Uralic-Yukaghir_wordlist_-_Appendix_to_Early_ con tacts_between_Uralic_and_Yukaghir_2012a (10.03.2018). otwiera się w nowej karcie
 16. Häkkinen Kaisa (2007): Prehistoric Finno-Ugric culture in the light of historical lexicology. -[in:] Christian Carpelan, Asko Parpola, Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations (2 nd edition). -Helsinki: Vam- malan Kirjapaino Oy, 169-186.
 17. Helimsky Evgenij A. (1990): Samodijskie âzyki. -[in:] Lingvističeskij ènciklopedičeskij slovarʹ. -Mosk- va: Sovetskaâ ènciklopediâ [ХЕЛИМСКИЙ Евгений А. (1990). Самодийские языки [в:] Лингви- стический энциклопедический словарь. -Москва: Советская энциклопедия].
 18. Jacobsohn Hermann (1922): Arier und Ugrofinnen. -Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 19. Janhunen Juha (1996): Fennougristiikan suhde naapuritieteisiin. Tieteessä tapahtuu 14, http://www.tie- teessatapahtuu.fi/796/janhunen.html (2.12.2019).
 20. Knüppel Michael (2013): Das jukagirische im Kreise der nostratischen Sprachen. -Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 130, 171-190.
 21. Köppen Theodor (1890): Ein neuer tiergeographischer Beitrag zur Frage über die Urheimat der Indoeu- ropäer und Ugrofinnen. -Das Ausland 63(51), 1001-1007.
 22. Korâkov Ûrij B. (2018): Problema: âzyk i dialekt i samodijskie âzyki. -Issledovaniâ uralo-altajskie 4(31), 156-217 [КОРЯКОВ Юрий Б. (2018): Проблема: язык и диалект и самодийские языки. -Исследования урало-алтайские 4(31), 156-217].
 23. Kozakiewicz Joanna (2012): Polityka językowa Rumunii a dialekt csángó. -Język. Komunikacja. In- formacja 7, 23-34.
 24. Krasowska Helena (2010): XXI MFF "Bukowińskie Spotkania". Przystanek w Bonyhád. -Polonus: Pis mo Związku Polaków w Rumunii 7-8(172), 38-46.
 25. Kudzinowski Czesław (1983): Gramatyka języka fińskiego. -Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwer- sytetu im. Adama Mickiewicza.
 26. Laakso Johanna (2001): The Finnic languages. -[in:] Östen Dahl, Maria Koptjevska-Tamm (eds.): Cir- cum-Baltic Languages. Vol. 2: Typology and Contact. (Studies in Language Companion Series 54- -55. Stockholm University). -Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Co, 179-214.
 27. Lytkin Vasilij I. (1961): Komi-âzʹvinskij dialekt. -Moskva: Izdatelʹstvo AN SSSR [Лыткин Василий И. (1961): Коми-язьвинский диалект. -Москва: Издательство АН СССР]. otwiera się w nowej karcie
 28. Majewicz Alfred F. (1989): Języki świata i ich klasyfikowanie. -Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 29. Makkay János (2007): The earliest Proto-Indo-European-Proto-Uralic contacts: An Upper Palaeolith- ic model. -[in:] Christian Carpelan, Asko Parpola, Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations (2 nd edition). - Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy, 319-344. otwiera się w nowej karcie
 30. Palola Eino (2015): Filologia, suomalainen filologia ja fennistinen filologia. -Virittäjä 2, 223-248. otwiera się w nowej karcie
 31. Petryk Marta (2009): Norwescy Kwenowie -kontrowersyjna mniejszość. -Etnologia 30.07.2009, http://www.etnologia.pl/europa/teksty/norwescy-kwenowie.php (1.07.2018).
 32. Petryk Marta (2012): How to Be a Kven? Creating an Identity. -[in:] Ewa Nowicka (ed.). The Politics of Culture. Perspectives of Stateless Nationalities/Ethnic Groups. -Warszawa: Wydawnictwa Uni- wersytetu Warszawskiego, 230-237.
 33. Petryk Marta (2014): An Old Language with a New Status. Some Aspects of the Kvens' Identity in the Borderland. -Colloquia Humanistica 3, 103-117.
 34. Pietruszewski Maciej (2008): Csángó -tajemnicza mniejszość Europy. -[in:] Portal Spraw Zagranicz- nych "psz.pl" 8.06.2008, http://www.psz.pl/117-polityka/maciej-pietruszewski-csango-tajemnicza- -mniejszosc-europy (12.11.2019).
 35. Piispanen Peter Sauli (2013): The Uralic-Yukaghiric: Connection revisited. Sound Correspondences of Geminate Cluster. -Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 94, 155-197.
 36. Polański Kazimierz (ed.) (1999): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2 nd edition). -Wrocław: Za- kład Narodowy im. Ossolińskich -Wydawnictwo.
 37. Räsänen Martti (1920): Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen. -Helsinki: Universität in Helsingfors.
 38. Ruhlen Merritt (1987): A Guide to the World's Languages. Vol. 1: Classification. -Stanford, California: Stanford University Press.
 39. Saarikivi Janne (2001): Fennougristiikka. Lingvistiikkaa vai filologiaa? -Virittäjä 105, 267-270.
 40. Salminen Tapani (toim.) (1993): Uralilaiset kielet tänään. -Kuopio: Snellman-instituutti.
 41. Salminen Tapani (2007): The rise of the Finno-Ugric language family. -[in:] Christian Carpelan, Asko Parpola, Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguis- tic and Archaeological Considerations (2 nd edition). -Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy, 385-396.
 42. Sammallahti Pekka (2007): The Indo-European loanwords in Saami. -[in:] Christian Carpelan, Asko Parpola, Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguis- tic and Archaeological Considerations (2 nd edition). -Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy, 397-416.
 43. Schrijver Peter (2007): Lost languages in northern Europe. -[in:] Christian Carpelan, Asko Parpola, Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Ar- chaeological Considerations (2 nd edition). -Helsinki: Vammalan Kirjapaino Oy, 417-426.
 44. Simon Eszter, Mus Nikolett (2017): Languages under the Influence: Building a Database of Uralic Lan- guages. -[in:] Tommi A. Pirinen, Trond Trosterud, Francis M. Tyers, Michael Rieler (eds.): Proceedings of the 3rd International Workshop for Computational Linguistics of Uralic Languages. -St. Petersburg: The Association for Computational Linguistics, 10-24.
 45. Sorokina Irina P. (2005): Samodijskie âzyki. -[in:] Âzyki Rossijskoj Federacii i sosednih gosudarst- v:ènciklopediâ. T. 3: S-Â. -Moskva: Nauka [Сорокина Ирина П. (2005): Самодийские языки. - [в:] Языки Российской Федерации и соседних государств: энциклопедия. Т. 3: С-Я. -Москва: Наука]. otwiera się w nowej karcie
 46. Stachowski Marek (2008): Turkologia, uralistyka, syberystyka, czyli rzut oka na historię językoznawst- wa porównawczego. -Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis 125, 167-177.
 47. Troitsky V.P. (1894): Čeremissko-russkij slovarʹ. -Kazanʹ: Kazanskij universitet [Троицкий В.П. (1894): Черемисско-русский словарь. -Казань: Казанский университет].
 48. Wawrzyńczyk Jan, Wierzchoń Piotr (eds.) (2016a): Wokół «300 tysięcy polskich słów». Wstęp do hasłownikologii. -Warszawa: BEL Studio, 241-390. otwiera się w nowej karcie
 49. Wawrzyńczyk Jan, Wierzchoń Piotr (2016b): 300 000 polskich słów. Indeks a fronte. -Poznań: Sorus.
 50. Wojan Katarzyna (2016): Język fiński w teorii i praktyce. -Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań- skiego.
 51. Wojan Katarzyna (2017): Świat ugrofiński w słownikach polskich. -[w:] Jan Wawrzyńczyk, Piotr Wierzchoń (eds.): Wokół «300 tysięcy polskich słów». Wstęp do hasłownikologii. -Warszawa: BEL Studio, 241-390.
 52. Bachelor of humanities in Finno-Ugric studies. -[in:] Latvian Qualifications Database: Information about the Latvian qualifications referenced to Latvian qualifications framework (LQF), https:// www.latvijaskvalifikacijas.lv/qualification/humanitaro-zinatnu-bakalaura-grads-somugru-studijas- -lu/ (10.12.2019). otwiera się w nowej karcie
 53. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/samodyjskie-jezyki;3971669.html (20.11.2019).
 54. Finno-Ugrian language studies. -[in:] University of Helsinki. Faculty of Arts, https://www.helsinki. fi/en/faculty-of-arts/research/disciplines/finnish-finno-ugrian-and-scandinavian-studies/finno-ugri- an-language-studies (10.12.2019). otwiera się w nowej karcie
 55. Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/suomi (10.03.2019).
 56. Société Finno-Ougrinne, https://www.sgr.fi/en/ (10.12.2019). otwiera się w nowej karcie
 57. Tieteen Termipankki [online]: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:samojedikielet (20.11.2019). otwiera się w nowej karcie
 58. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Seklerzy (13.11.2019).
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi