Wpływ warunków hydraulicznych w sieci wodociągowej na wtórne zanieczyszczenie wody = Effect of hydraulic conditions in the water distribution system on the secondary water pollution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków hydraulicznych w sieci wodociągowej na wtórne zanieczyszczenie wody = Effect of hydraulic conditions in the water distribution system on the secondary water pollution

Abstrakt

Celem badań jest próba empirycznego wykazania wpływu zmian prędkości i czasu przebywania wody w przewymiarowanej sieci wodociągowej na wtórne jej zanieczyszczenie. Podstawą analizy są pomiary hydrauliczne wykonane podczas realizacji płukania rurociągów żeliwnych D=100 mm oraz badania laboratoryjne popłuczyn w zakresie suchej pozostałości, w tym zawartości związków żelaza. Każdą pobraną próbkę popłuczyn z hydrantów poddano szczegółowej identyfikacji w czasie i przestrzeni. W ustaleniu drogi, prędkości i czasu przepływu popłuczyn pomocne były obliczenia hydrauliczne wykonane za pomocą komputerowego modelu symulacyjnego. Na tej podstawie ustalono warunki hydrauliczne kształtujące jakość popłuczyn w trakcie realizacji sześciu wariantów płukania. W tym aspekcie odnotowano współzależność pomiędzy wartością prędkości popłuczyn a czasem trwania płukania. Wykazano ponadto dominującą rolę magistrali D=300 mm w przemianach jakości popłuczyn ze względu na jej funkcję jako zbiornika retencyjnego i osadnika. Uwodnione osady miękkie w popłuczynach ulegają sedymentacji podczas ich transportu z prędkością mniejszą od 0,2 m/s. Turbulencja spowodowana dwukrotnym wzrostem prędkości przemieszczania się popłuczyn w magistrali D=300 mm wyraźnie zintensyfikowała wymywanie uprzednio skumulowanych zanieczyszczeń na jej ściankach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę,jakość i ochrona wód-zagadnienia współczesne = Water supply and water quality-present issues. Tom II strony 35 - 51
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Wpływ warunków hydraulicznych w sieci wodociągowej na wtórne zanieczyszczenie wody = Effect of hydraulic conditions in the water distribution system on the secondary water pollution// Zaopatrzenie w wodę,jakość i ochrona wód-zagadnienia współczesne = Water supply and water quality-present issues. Tom II/ ed. red. J. F. Lemański, S. Zabawa. Poznań: PZIiTS, 2010, s.35-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi