Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach zanieczyszczeń opadówatmosferycznych.**2003, 119 s. 40 rys. 27 tab. bibliogr. 198 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /17.11.2003/ Wydz. Chemiczny Promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach zanieczyszczeń opadówatmosferycznych.**2003, 119 s. 40 rys. 27 tab. bibliogr. 198 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /17.11.2003/ Wydz. Chemiczny Promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik

Abstrakt

Praca dotyczy wykorzystania technik chemometrycznych w badaniach zanieczysz-czeń próbek wód opadowych. Prowadzono oznaczenia związków nieorganicznych wpróbkach wód opadowych (jonów azotanowych, siarczanowych, fosforanowych,fluorkowych, chlorkowych, amonowych, wapniowych, sodowych, potasowych i mag-nezowych). Równocześnie analizowano dane dotyczące objętości, wartości pHoraz przewodności elektrolitycznej próbek opadów atmosferycznych.Przeprowa-dzono monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie aglome-racji miejskiej na podstawie analizy ilościowej i jakościowej próbek opadówatmosferycznych. Zbadano wpływ czynników klimatycznych (kierunek wiatru, i-lość opadu atmosferycznego) na jakość powietrza atmosferycznego na terenieobjętym badaniami. Oceniono zależności składu chemicznego próbek wód opado-wych w funkcji położenia geograficznego miejsc pobierania próbek w obrębieaglomeracji trójmiejskiej oraz określono źródła zanieczyszczeń nieorganicz-nych obecnych w wodach pochodzących z tego obszaru. Zbadano wpływ czynnikówzewnętrznych (procesów wytwarzania energii i ciepła, natężenia ruchu pojaz-dów mechanicznych, koncentracji zakładów usługowych oraz produkcyjnych) orazoceniono wpływ transregionalnego transportu zanieczyszczeń na jakość opadówatmosferycznych. Do osiągnięcia zamierzonych zadań wykorzystano różnorodnetechniki chemometryczne (technikę analizy głównych składowych, technikę ana-lizy wariancji, technikę analizy skupień oraz technikę analizy szeregów cza-sowych).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi