Zespolone techniki informatyczne w analizie struktury produkcji i wynikówekonomicznych dla korporacji przemysłu elektronicznego. Zamoj. Stud. i Ma-ter.**2003 z. 1 s. 109-116, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. Seria: Informatyka. Materiały z konferencji '' Informatyka w szkole''. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespolone techniki informatyczne w analizie struktury produkcji i wynikówekonomicznych dla korporacji przemysłu elektronicznego. Zamoj. Stud. i Ma-ter.**2003 z. 1 s. 109-116, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. Seria: Informatyka. Materiały z konferencji '' Informatyka w szkole''.

Abstrakt

W artykule przeanalizowano strukturę produkcji oraz wyniki ekonomiczne czte-rech wiodących korporacji pzremysłu elektronicznego: Analog Devices, Intel,Texas Instruments i Motorola. Przy wykorzystaniu pakietu Microsoft Acces o-pracowana została baza danych zawierająca podstawowe informacje o korporac-jach. Zaproponowano i wykonano analizy porównawcze w zakresie finansowo-eko-nomicznym oraz przedstawiono przewidywania dotyczące kierunków rozwoju z uw-zględnieniem specyfiki poszczególnych korporacji. W zakresie analizy symula-cyjnej pokazano możliwości wykorzystania pakietu AweSim do modelowania zwią-zków pomiędzy określonymi charakterystykami ekonomicznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Brudło P., Ratajczak T.: Zespolone techniki informatyczne w analizie struktury produkcji i wynikówekonomicznych dla korporacji przemysłu elektronicznego. Zamoj. Stud. i Ma-ter.**2003 z. 1 s. 109-116, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. Seria: Informatyka. Materiały z konferencji '' Informatyka w szkole''.// . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi