Wyniki wyszukiwania dla: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Wyniki wyszukiwania dla: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

 • Inżynieria Oprogramowania

  Kursy Online
  • A. Wardziński
  • A. Bobkowska
  • M. Mazur-Milecka
  • A. Jarzębowicz

  Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5

 • Inżynieria Oprogramowania

  Kursy Online
  • M. Łabuda
  • J. E. Sienkiewicz
  • E. Erdmann
  • P. Syty

  Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

 • Aspekty metodologiczne interdyscyplinarnej inżynierii oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Interdyscyplinarna inżynieria oprogramowania jest nowym nurtem w inżynierii oprogramowania, który ma prowadzić do rozwiązania istniejących problemów poprzez badanie natury zjawisk i technik projektowych w kontekście interdyscyplinarnym. W referacie zidentyfikowano podstawowe zagadnienia metodologiczne, które należy wziąć pod uwagę w celu efektywnego prowadzenia badań oraz przeprowadzono ich dyskusję. Następnie podjęto próbę wyodrębnienia...

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Michał Wróbel dr inż.

  Michał Wróbel, adiunkt na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalizujący się w Inżynierii Oprogramowania. Ukończył Wydział ETI w 2002 roku, jako magister inżynier ze specjalnością Inżynieria Systemów i Bazy Danych. Do 2006 roku pracował jako administrator systemów, m.in. w CI TASK. Od 2006 roku pracuje na wydziale ETI. W 2011 otrzymał stopień naukowy doktora w dziedzinie...

 • Techniki modularyzacji ontologii

  Publikacja

  W ciągu ostatnich kilku lat tematem wielu prac naukowych stała się modularyzacja ontologii. Istnieje kilka przyczyn dużego zainteresowania tym kierunkiem prac. Z jednej strony ontologie wykazały swoją przydatność w różnego rodzaju przedsięwzięciach związanych z inicjatywą Semantic Web. Z drugiej strony okazało się, że po przekroczeniu pewnej granicy wielkości ontologii inżynierowie wiedzy natykają się na problemy, z którymi inżynieria...

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

 • Jakość Oprogramowania

  Kursy Online
  • J. Kuchta
  • A. Kaczmarek

 • Laboratorium Użyteczności Oprogramowania

  Kursy Online
  • J. Miler
  • M. Wróbel
  • A. Landowska

 • Projektowanie Oprogramowania Systemów

  Kursy Online
  • A. Harasimiuk
  • P. Spaleniak

 • Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania (studia podypl.)

  Kursy Online
  • G. Brodny
  • G. Gołaszewski
  • T. Zawadzka
  • A. Przybyłek
  • W. Waloszek
  • A. Waloszek
  • A. Jarzębowicz
  • A. Wardziński
  • M. Sikorski
  • K. Łukasiewicz... i 7 innych

  Studia podyplomowe "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"

 • Testowanie oprogramowania systemów krytycznych

  Kursy Online
  • A. Kaczmarek

 • Dokumentowanie i Jakość Oprogramowania (Mechatronika)

  Kursy Online
  • J. Kuchta

 • O mżliwościach analizy mostów stalowych

  Publikacja

  Przedstawiono współczesne praktyczne możliwości analizy mostów stalowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego> Podano przykłady analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz i projektów

 • Fuzzy reasoning approach to properties' determination of calcium phosphate coatings processed using ion beam assisted deposition on heated substrates

  Praca przedstawia rozmyty system wnioskowania dla zamodelowania związków pomiędzy temperaturą podłoża oraz stosunkiem molowym Ca/P w gradientowej powłoce hydroxyapatytowej na podłożu tytanowym. Przeprowadzono symulację działania sterownika rozmytego na pomocą oprogramowania Matlab.

 • Optimalization of titanium acaffold design using fuzzy reasoning approach

  Opracowano metodę wnioskowania rozmytego do oszacowania geometrii scaffoldu Ti6Al4V, otrzymanego przy użyciu metody metalurgii proszków. Zaproponowana metoda umożliwia oszacowanie i optymalizację architektury scaffoldu poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu. Zaprojektowano i przeprowadzono symulację działania sterownika rozmytego (FLC) za pomocą oprogramowania Matlab.

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Lista publikacji (2009 - ) Publikacje z listy MNiSW: Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, s. 15-21 Wojnicz W.,...

 • Projekt Grupowy

  Kursy Online
  • A. Wardziński
  • K. Łukasiewicz
  • J. Miler
  • T. Zawadzka
  • M. Wróbel
  • A. Przybyłek
  • W. Waloszek
  • A. Landowska
  • A. Jarzębowicz

  Informatyka II st., sem. 1-2 (projekty realizowane w Katedrze Inżynierii Oprogramowania)

 • Systemy elektroenergetyczne,

  Kursy Online
  • M. Brodzicki
  • A. Stoltmann

  Tematyka kursu: Analiza prostego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego. Studia niestacjonarne I stopnia.

 • Komputerowe wspomaganie projektowania (ZI, niestacjonarne 2019-2020)

  Kursy Online
  • I. Garnik
  • A. Baj-Rogowska

  Laboratorium (dla kierunku Zarządzanie inżynierskie 1 semestr) ma na celu naukę projektowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania klasy CAD.

 • Techniki informacyjne 2018/19

  Kursy Online
  • M. Rogińska-Niesłuchowska

  Techniki informacyjne to kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów I stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna. Tematyka kursu dotyczy wykorzystania oprogramowania CAD w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w projektowaniu urbanistycznym.

 • Techniki informacyjne 2019/20

  Kursy Online
  • M. Rogińska-Niesłuchowska

  Techniki informacyjne to kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów I stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna. Tematyka kursu dotyczy wykorzystania oprogramowania CAD w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w projektowaniu urbanistycznym.

 • Narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach tradycyjnych oraz online (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CELPodniesienie kompetencji dot. wykorzystania innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i technicznych w celu stosowania narzędzi informatycznych w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i testów,stosowanych na zajęciach tradycyjnych oraz online. OPISZasady tworzenia i publikowania z poszanowaniem praw autorskich materiałów multimedialnych orazograniczania dostępu do materiałów do wskazanych grup odbiorców; elementy psychologii...

 • Henryk Krawczyk prof. dr hab. inż.

  Dyscyplina naukowa: informatyka Sprawował urząd rektora od 2008 do 2016. Urodził się 20 maja 1946 r. w Dybowie. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki. W latach 1969–1972 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. W 1972 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1976 r. uzyskał doktorat,...

 • Komputerowe Projektowanie Cyfrowego Systemu Radiokomunikacyjnego

  Kursy Online
  • W. Siwicki

  Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

 • Techniki informacyjne

  Kursy Online
  • M. Rogińska-Niesłuchowska

  Przedmiot Techniki informacyjne wchodzi w skład bloku przedmiotów NAUKI ŚCISŁE na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kurs jest przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów I stopnia. Dotyczy wykorzystania oprogramowania CAD w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w projektowaniu urbanistycznym. Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem.

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • Grzegorz Gołaszewski dr inż.

  Grzegorz Gołaszewski, wykładowca na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalizujący się w Inżynierii Oprogramowania.Ukończył Wydział ETI PG w roku 2004 ze specjalnością Inżynieria Systemów i Bazy Danych. Pozostał związany z wydziałem po ukończeniu studiów. Uczestniczył w projektach badawczych PIPS oraz ANGEL. W 2017 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych....

 • Marek Olesz dr hab. inż.

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG data urodzenia 1966 wykształcenie   Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1990) stopień / tytuł naukowy doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2017), doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998) zatrudnienie Politechnika Gdańska: asystent stażysta (1989 –...

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Aleksander Jarzębowicz dr inż.

 • Zarządzanie Ewolucją Systemów Informacyjnych

  Kursy Online
  • A. Wardziński

  Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka, semestr 2 - edycja 2019/20 Zakres przedmiotu: Zarządzanie rozwojem i utrzymaniem systemów informacyjnych w warunkach zmiennych potrzeb klientów i użytkowników. Wykład: środa, 11:15, sala NE 31, 2 godz do połowy semestru Projekt: informacje o harmonogramie projektu podane na wykładzie Zapisy do kursu w eNauczanie: hasło podane na pierwszym wykładzie, wymagane zapisanie się do kursu...

 • Applying agiile practices to the development of safety-critical software

  Development of safety critical software is subjected to numerous restrictions and recommendations. To meet these requirements classical software development models (e.g. V-model) are usually applied. Agile methodologies, although rapidly increasing their popularity, were generally regarded as unsuitable for such projects. However, they offer potential benefits which provide a strong incentive to incorporate them into safety-critical...

 • An approach to improving agility and discipline of software development with Scrum and CMMI

  Publikacja

  - LogForum - Rok 2011

  The paper reports on two case studies of combining the Scrum methodology with the CMMI maturity model to improve together agility and discipline of software development. First, we propose the CMMI-Scrum reference model, which maps Scrum practices onto 123 practices of CMMI Staged level 2 and 3. Then, for 60% of CMMI practices, which are insufficiently covered by Scrum we extend Scrum with new practices that improve discipline while...

 • Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Negocjacje są istotną częścią wielu przedsięwzięć ludzkich, również tych, które odbywają się w Internecie. Sposób ich przeprowadzania, czyli scenariusz negocjacji, wpływa bezpośrednio na ich wyniki. Możliwe jest zatem zaproponowanie takich środowisk pośredniczących i scenariuszy negocjacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wynik negocjacji.W pracy zaproponowano miary jakościowe pozwalające ocenić negocjacje. Przedstawiono rozproszone...

 • Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zaproponowano nową metodę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w diagramach UML powstających we wczesnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania. Mechanizm detekcji defektów został oparty na pomyśle wykorzystania podejścia HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) znanego z dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem. Podstawowymi elementami tego mechanizmu są systematyka procesu kontroli i wykrywania...

 • Metodologia i techniki programowania

  Publikacja

  - Rok 2008

  Książka jest syntetycznym wprowadzeniem do technik programowania. Omawia podstawowe trendy rozwoju metodologii wytwarzania oprogramowania, takie jak: metody strukturalne, obiektowe, narzędzia CASE, standaryzacje programów i ocenę złożoności oprogramowania. Pokazuje również, jak projektować kodować, testować i uruchamiać programy, aby były niezawodne i efektywne. Naszkicowano w niej możliwości środowisk wytwarzania oprogramowania....

 • Integracyjna metoda konstruowania aplikacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaproponowano metodę wytwarzania oprogramowania IMAC, która może stanowić pewien przełom w inżynierii oprogramowania na miarę jaką stanowiło wprowadzenie języków obiektowych zwłaszcza dla aplikacji rozproszonych do zastosowań biznesowych. W metodzie tej proponuje się ścisłe powiązanie analizy, projektu i implementacji w jednym, spójnym środowisku graficznym i stosowanie wspólnego języka modelowania i implementacji IML. Głównym...

 • Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych

  Publikacja

  W referacie zawarto próbę odpowiedzi na następujące pytanie: czy w czasie wytwarzania oprogramowania można wpływać na własności społeczne tworzonych portali? zakładając, że jest to możliwe, poszukiwane są takie techniki z pogranicza socjologii i inżynierii oprogramowania, które będą udostępniały analitykom i projektantom oprogramowania pewien proces, dzięki któremu możliwe będzie systematyczne i świadome kontrolowanie tych własności...

 • Integrating quality criteria and methods of evaluation for software models

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozdział podejmuje zagadnienia jakości modeli w inżynierii oprogramowania. Zawiera on przegląd i systematyzację kryteriów jakości modeli oraz metod oceny jakości modeli. Podaje metodologię tworzenia metod oceny jakości modeli w zależności od kryteriów jakości oraz innych parametrów oceny. Zawiera również studia przypadków zastosowania tej metodologii.

 • Interaktywne narzędzie wspierające prowadzenie projektów

  Publikacja

  Opisano podstawowe założenia metodyki zarządzania wymaganiami oraz jej wykorzystaniem w poszczególnych fazach projektów informatycznych. Przedstawiono zarówno wiele często spotykanych sytuacji i problemów mających miejsce w procesie budowania serwisów internetowych, jak i propozycje ich rozwiązań. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia wynikające bezpośrednio z praktyki prowadzenia projektów komercyjnych zgodnie z zaproponowana metodyką.

 • Multidimensional legacy aspects of modernizing web based systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja porusza zagadnienia technik modernizacji tzw. legacy systems mających zastosowanie w cyklach życia oprogramowania. Przedmiotem dyskusji jest także studium przypadku Endoscopy Recommender System. Ponadto rozważany jest wpłw zmian wymagań, platform, standardów oraz strategii rozwoju oprogramowania na status legacy aplikacji webowych.

 • Pomiar rozmiaru i prcochłonności oprogramowania

  Zależność pomiędzy rozmiarem wytworzonego oprogramowania a pracochłonnością jest istotną wskazówką dla skutecznego planowania procesu wytwórczego oraz konstruowania harmonogramów. W referacie skupiono się na fragmencie tego problemu dotyczącą miar oraz technik pomiaru rozmiaru i pracochłonności związanych z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Przedstawiono główne miary rozmiaru i pracochłonności oraz zaprezentowano narzędzie...

 • Ocena technologii informatycznych - koncepcja wykorzystania systemów inteligentnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono propozycję zastosowania systemów inteligentnych do wielokryterialnej oceny technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Proponowane rozwiązanie stanowi składową nowego podejścia do planowania i oceny technologii informatycznych, według której systemy ekspertowe wraz z ontologiami i systemami agentowymi można będzie wykorzystać do zarządzania technologiami IT

 • Zapożyczenie z badań marketingowych do badania rzeczywistości projektowej

  Badanie rzeczywistości projektowej jest istotne zarówno z punktu widzenia dydaktyki, jak i prowadzenia badań w inżynierii oprogramowania. Podczas opracowywania efektywnej metody badania rzeczywistości projektowej można wykorzystać wiedzę z innych dyscyplin. W referacie zaprezentowano zapożyczenie metody projektowania badania z dziedziny badań marketingowych. Kolejne rozdziały zawierają: opis zapożyczenia, zarys metody podlegającej...

 • Integracja technik użyteczności i technik inżynierii oprogramowania w projekcie informatycznym

  Publikacja

  Zagadnienie integracji technik użyteczności i technik inżynierii oprogramowania wynika z obserwacji braku spójności terminologicznej i braku dopasowania metodologicznego technik, które mają zastosowanie do tego samego 'bytu' - do oprogramowania i są stosowane w jednym przedsięwzięciu - w projekcie informatycznym. Celem referatu jest przedstawienie zarysu wyników badań międzynarodowych z obszaru integracji technik użyteczności...

 • Ocena funkcjonalna środowisk modelowania UML jako składowa wielokryterialnej oceny technologii informatycznych

  W artykule przedstawiono koncepcję systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych stosowanych do wytwarzania oprogramowania. Jednym z komponentów takiego rozwiązania ma być system ekspertowy bazujący na wiedzy. Jako, że niezbędnym etapem prac będzie przygotowanie bazy wiedzy, konieczny będzie w pierwszej kolejności dobór adekwatnych parametrów. Autor prezentuje wyniki pierwszych, wstępnych badań nad środowiskami do...

 • OCENA WKŁADU PROGRAMISTY W KOŃCOWY KOD ŹRÓDŁOWY PROGRAMU

  Ocena pracy programistów jest zadaniem złożonym. Kierownicy projektów biorą pod uwagę takie czynniki jak jakość tworzonego kodu, zdolność do rozwiązywania problemów technicznych i biznesowych oraz produktywność. Mierzenie produktywności poszczególnych programistów jest jednak zadaniem skomplikowanym. W artykule zostanie przedstawiona nowa metoda oceny wkładu programisty w końcowy kod źródłowy programu. Na podstawie przechowywanej...