Wyniki wyszukiwania dla: PROGNOZOWANIE RYZYKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROGNOZOWANIE RYZYKA

Wyniki wyszukiwania dla: PROGNOZOWANIE RYZYKA

 • Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Korol   Finansowanie projektu: OPUS

  Projekt realizowany w Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów zgodnie z porozumieniem UMO-2017/25/B/HS4/00592

 • Modelowanie ryzyka w ruchu drogowym szeregami czasowymi.**2003, 142 s. 48rys. bibliogr. 99 poz. maszyn

  Publikacja

  - 2003

  W pracy przedstawiono metodę modelowania wielkości ryzyka w ruchu drogowym z wykorzystaniem teorii szeregów czasowych, umożliwiającą wykrywanie i interpretację zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie o przyszłych tendencjach tych zmian. Na jej podstawie zbudowano modele, dzięki którym możliwe było określenie związku pomiędzy poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, mierzonym liczbą śmiertelnych ofiar...

 • Joanna Żukowska dr hab. inż.

  Joanna Żukowska (ur. 15.12.1974 r. w Kwidzynie) – specjalista inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Prowadzi badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu drogowego. Głównymi obszarami jej zainteresowań naukowych są: modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego....

 • Prognozowanie liczby zabitych w ruchu drogowym w Polsce.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowegow Polsce oraz metodykę tworzenia długoterminowych prognoz rozwoju ryzyka w ruchu drogowym na przykładzie prognozy dla potrzeb Krajowego Programu Bez-pieczeństwa Ruchu drogowego GAMBIT 2000.

 • Falling accident risk in Poland.

  Publikacja

  For the last few years we observe optimistic tendencies in traffic risk development in Poland the number of fatalities decreases about 10% per year, bringing Poland closer to European Union standards. Nevertheless in 2001 we observed the unexpected, and bigger than forecasted, casualty reduction. The reason was the economic downturn suffered across the country, resulting in reduced demand for transportation. The danger lies in...

 • Traffic risk modelling using time-series

  W referacie przedstawiono metodę prognozowania ryzyka w ruchu drogowym powstałą na bazie analizy szeregów czasowych. W jej oparciu dla danych o liczbie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce w latach 1989-2000 zbudowano model i wykonano prognozę rozwoju trendu w przyszłości.

 • Modelowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - 2005

  Kluczowe w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego są analizy rozwoju ryzyka, stanowiące merytoryczną podstawę wszelkich, podejmowanych działań prewencyjnych i zaradczych. Mierzenie ich efektywności oraz monitoring procesu wdrażania jest zadaniem wymagającym odpowiedniego warsztatu naukowego uwzględniającego metody oceny, a także badania zmian poziomu bezpieczeństwa w kolejnych latach. Referat przedstawia metodykę działania w...

 • Pobieranie próbek analitów z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu uzyskania informacji analitycznych niezbędnych do ich mapowania na terenach zurbanizowanych

  Działalność człowieka związana z realizacją jego potrzeb stała się przyczyną zwiększenia emisji do powietrza atmosferycznego substancji szkodliwych, jakimi są związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny), uznane za markery narażenia organizmu ludzkiego na lotne związki organiczne. W ostatnich latach szerokie zastosowanie w monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na obszarach zurbanizowanych znalazła technika...

 • Prognozowanie Gospodarcze

  Kursy Online

 • Prognozowanie i Symulacje

  Kursy Online

 • Prognozowanie i Symulacje

  Kursy Online

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • Jarosław Guziński dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2000   Stopień doktora nauk technicznych – Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Rozprawa doktorska pt.: „Układ sterowania silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia” obroniona 27 czerwca 2000 r – z wyróżnieniem. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi...

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego. Od kilkunastu lat zespół specjalizuje...

 • Włodzimierz Przybylski prof. dr inż.

 • Krótkoterminowe prognozowanie

  Publikacja
  • A. Borowa

  - 2005

  Nowoczesne algorytmy i techniki sterowania, zwłaszcza te oparte na sterowaniu predykcyjnym, pracują na modelu obiektu bądź procesu, który podlega sterowaniu. W przypadku zintegrowanego, inteligentnego sterowania systemem ściekowym korzystamy z modelu oczyszczalni ścieków. Przydatność takiego modelu do celów sterowania predykcyjnego niezależnie od tego, czy mówimy o modelu typu white-box, grey-box czy black-box, jest uwarunkowana...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski kieruje Katedrą Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1987-2009 pracował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk techniczny w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i m.in. kierował Zakładem Inżynierii Jakości i Metrologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim...

 • Prognozowanie wskaźnika jakości ściernic

  Publikacja

  - 2007

  Stosowanie metody statystycznej kontroli odbiorczej (SKO) ściernic do przecinania nie pozwala na na indywidualne prognozowanie ich właściwości użytkowych. W referacie przedstawiono podstawy metodyki prognozowania w sposób nieniszczący 10. wybranych właściwości ściernic o charakterze technologicznym i ergonomicznym. W końcowej części referatu zaprezentowano efekty dotychczasowych prac nad prognozowaniem wskaźnika jakości ściernic.

 • Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.1-11.3, 11.9]

  Publikacja

  - 2008

  Opisano komputerowe pakiety wspomagające planowanie transportu, prognozowanie ruchu.Przedstawiono historię rozwoju projektowania z komputerem oraz możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym oraz metody prognozowania ruchu. Przedstawiono również klasyfikację modeli systemów transportowych.

 • Anna Szafrańska dr inż.

  Osoby

 • Osiadanie grup palowych - analiza posadowienia obiektów inżynierskich na Trasie Sucharskiego w Gdańsku

  Posadowienie obiektów inżynierskich w skomplikowanych warunkach gruntowych. Projektowanie fundamentów palowych. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami wgłębnymi. Analiza współpracy wznoszonych nasypów ze wzmocnionym podłożem gruntowym. Prognozowanie osiadania grupy pali przy użyciu metody elementów skończonych.

 • Koncepcja aplikacji komputerowej przeznaczonej do planowania czasu budowy wybranych obiektów mostowych

  Publikacja

  - 2009

  Prezentowana aplikacja stanowi moduł przeznaczony do opracowania harmonogramów ogólnych i szczegółowych budowy, gdzie czas budowy mozna przyjmować jako zmienną losową. Aplikacja ta umożliwia przeprowadzenie pomiaru pracy, prognozowanie i planowanie budowy wybranych obiektów mostowych.

 • Prognozowanie ostrzegawcze w małej firmie

  W artykule pokazano możliwości zastosowania prostych metod prognostycznych do ostrzegania w małej firmie przed niekorzystnymi zjawiskami. Przedmiotem badań jest sprzedaż, a ze względu na występowanie w szeregu czasowym sezonowości, w celu wyznaczenia sygnałów ostrzegawczych dokonano porównań trendów prognozowanych i rzeczywistych w okresach jednoimiennych za pomocą pierwszych różnic. Do prognozowania sprzedaży wykorzystano proste...

 • Prognozowanie własności mechanicznych betonu dwuetapowego

  Publikacja

  Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych przeprowadzonych dla betonu uzyskanego metodą dwuetapową. W pierwszym etapie procesu kruszywo układane jest w formach, a następnie od dołu wpompowywana jest zaprawa cementowa. Metoda pozwala na zachowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami kamiennego szkieletu wypełniającego formę. Wytrzymałość uzyskanego materiału oraz inne parametry mechaniczne różnią się od parametrów betonu...

 • Prognozowanie jakości ściernic elektrokorundowych do przecinania

  Publikacja

  - 2007

  Dotychczasowe metody wyznaczania jakości ściernic do przecinania nie pozwalają na osiągnięcie zadowalających rezultatów odnośnie do przewidywania ich właściwości użytkowych. Referat dotyczy metodyki prognozowania w sposób nieniszczący 10-ciu właściwości ściernic o charakterze technologicznym i ergonomicznym. Ze względu na trud-ność w klasyfikacji ściernic na podstawie 10-ciu różnych wielkości jednocześnie, zastąpiono je jednym...

 • Aneta Sobiechowska-Ziegert dr

 • Ocena ryzyka na sieci dróg w Europie.

  Publikacja

  Program oceny ryzyka na drogach w Europie. Metody oceny ryzyka. Ocena ryzyka na drogach krajowych w Polsce.

 • Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie minimalizowania ryzyka prawnego (niepewności prawnej)

  Publikacja

  - 2016

  Tekst dotyczy ryzyka prawnego (niepewności prawnej) w ocenie przedsiębiorców. Uporządkowano terminologię dotyczącą ryzyka prawnego, przedstawiono wyniki badań na temat ryzyka prawnego , zaproponowano wyodrębnienie oczekiwań przedsiębiorców wobec ryzyka prawnego: etap stanowienia prawa, etap stosowania prawa, etap egzekwowania prawa..

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Risk Identification Patterns for Software Projects.

  Publikacja

  Artykuł prezentuje metodę identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych z użyciem wzorców ryzyka odnoszących się do modelu procesu projektowego. W artykule zdefiniowano meta-model dla modelowania procesów ukierunkowany na analizę ryzyka oraz proste i złożone wzorce ryzyka wywiedzione z tego meta-modelu, jak również pokazano przykładowe użycie wzorców do opisu czynników ryzyka odnoszących się do modelu RUP. Metodę poddano walidacji...

 • Anna Rzeczycka dr hab.

 • A method for assessing hazards, risks and safety of damaged ships at sea

  Publikacja

  - 2006

  Przedstawiono wybrane problemy związane z metodą oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka, w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono zakres oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka w odniesieniu do zagadnienia zachowania się statku uszkodzonego na morzu. Analiza ryzyka oparta jest na zastosowaniu elementów Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Opisano główne kroki analizy ryzyka. Podano podstawowe...

 • APLIKACJA MARKOWSKIEGO MODELU NIEZAWODNOŚCIOW EGO UKŁADU TŁOKOWO – KORBOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

  Publikacja

  - 2014

  Prognozowanie niezawodności okrętowych silników spalinowych jest szczególnie istotnym problemem. Pozwala bowiem na przewidywanie stanów niezawodnościowych w przyszłości na podstawie informacji o tych stanach w przeszłości. Trafne prognozowanie niezawodności, to złożony proces przetwarzania empirycznych wyników badań uzyskanych w praktyce eksploatacyjnej, uzupełniony rozważaniami analitycznymi. Proces zmian stanu technicznego każdego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Prognozowanie cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  W artykule wskazano na możliwości zastosowania cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Omówiono kierunki badań i metody prognozowania cen, zwracając szczególną uwagę na ich znaczenie dla rynku oligopolistycznego. Przedstawiono również przykład wykonanej za pomocą metod ekonometrycznych prognozy cen detalicznych oleju napędowego na polskim rynku paliw płynnych.

 • Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne

  Publikacja

  Jedne z pierwszych określeń strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) stworzył L.E.O. Svensson kładąc w nim nacisk na prognozę inflacji pełniącą funkcję celu pośredniego. W przedstawieniu tego reżimu z 1996 r. uwzględnił on trzy główne elementy [L.E.O. Svensson 1996, s. 1-3 ]: o ilościowy cel inflacyjny, o procedurę operacyjną uwzględniającą celowanie w prognozę inflacji, którego wewnętrznym warunkiem jest...

 • Skuteczne prognozowanie krótkoterminowe mocy farm wiatrowych

  Publikacja

  - Acta Energetica - 2015

  Prognozowanie mocy wytwórczej konkretnej farmy wiatrowej (FW) w horyzoncie 24-godzinnymwymaga zarówno wiarygodnej prognozy wietrzności, jak i narzędzi wspomagających. Narzędzie to jest dedykowanym modelem mocy farmy. Model powinien uwzględniać nie tylko ogólne zasady przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, ale także cechy szczególnekonkretnej farmy. Liczba czynników wpływających na moc farmy jest duża i dokładna prognozamocy,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Prognozowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie województw

  Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podjęli wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw - fakty i mity

  Publikacja

  - 2015

  W rozdziale ukazano mity oraz fakty, jakie związane są z wykorzystywaniem modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. Ponadto na tej podstawie zaprezentowano ich zalety, wady oraz ograniczenia im towarzyszące. Dywagacje na ten temat zostały poprzedzone rysem historycznym, który pełni rolę wprowadzenia do dyskusji. Natomiast końcowe wnioski dotyczą przyszłości i pożądanych kierunków zmian w tym obszarze badawczym.

 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym

  Publikacja

  - 2009

  Ryzyko w ruchu drogowym. Ocena ryzyka w tunelach. Ocena ryzyka na sieci dróg

 • Motion stability during optimal control of the mobile platform

  Publikacja

  Praca przedstawia metodę badania stabilności robotów mobilnych podczas sterowania optymalnego na przykładzie 3-kołowej platformy mobilnej. Robot posiada więzy nieholonomiczne. Model matematyczny 3-kołowej platformy mobilnej opisuje skończona liczba nieliniowych równań różniczkowych. Stąd, prognozowanie stabilności ruchu takiego obiektu wymaga zastosowania efektywnych algorytmów.

 • Evaluation of coating systems using impedance spectroscopy

  Publikacja

  Trwałość powłokowych systemów ochronnych zależy od oddziaływań środowiska i związana jest nieodwracalnymi procesami chemicznymi i fizycznymi. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej pozwala na określenie obszaru zastosowań danej powłoki i prognozowanie okresu jej trwałości. W pracy zamieszczono przykłady oceny trwałości systemów powłokowych stosowanych w strategicznych konstrukcjach.

 • Ekonometryczna analiza popytu na paliwa płynne w Polsce

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę popytu rynkowego na paliwa płynne w Polsce, która może stanowić przesłankę do prognozowanie możliwości sprzedaży czy też planowania polityki cenowej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia analizy popytu wykorzystano narzędzia ekonometryczne umożliwiające rozpoznanie elastyczności oraz wahań sezonowych popytu.

 • Ryzyko ponoszone przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów

  Przeprowadzono krytyczną dyskusję stosowanych w literaturze definicji ryzyka błędnych decyzji wynikających z niepewności pomiarów. Dla znanych rozkładów prawdopodobieństwa charakteryzujących produkcję i aparaturę pomiarową dokonano analizy ryzyka na przykładzie testowania amplitudy napięcia. Pokazano, że tradycyjne definicje ryzyka producenta i ryzyka konsumenta są przypisywane prawdopodobieństwom zaniżonym. Porównano je z definicjami...

 • A direct method for risk assessment when ship is in critical conditions

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa statku w warunkach krytycznych. Zdefiniowano warunki krytyczne. Podano praktyczne sposoby oceny ryzyka przetrwania statku w warunkach krytycznych. Opisano bezpośrednią metodę oceny ryzyka w warunkach krytycznych. Podano przykłady oceny ryzyka.

 • Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  - 2012

  Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej. Koncepcja modeli społecznego ryzyka strategicznego na sieci dróg.

 • Prediction of the stability during optimal control of the 3-wheel mobile platform

  Publikacja

  W pracy przedstawiono metodę badania stabilności sterowania optymalnego 3-kołową platformą mobilną podczas realizacji zadanej trajektorii ruchu. Badany robot posiada więzy nieholonomiczne. Model matematyczny robota 3-kołowego opisano za pomocą skończonej liczby nieliniowych równań różniczkowych. Stąd, prognozowanie ruchu takiego obiektu wymaga zastosowania efektywnych algorytmów.

 • Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii

  W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ocena czynników wpływających na ryzyko upadłości firm

  Publikacja

  - 2008

  Artykuł dotyczy oceny czynników wpływających na ryzyko upadłości firm. To, czy dana spółka będzie w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe, a więc czy przetrwa na rynku, jest przedmiotem zainteresowania wielu podmiotów rynkowych, a w szczególności akcjonariuszy, banków, funduszy inwestycyjnych, dostawców etc. Dlatego też autor scharakteryzował i ocenił różnego rodzaju ryzyka (elementy ryzyka rynkowego, ryzyka zdarzenia oraz...

 • Metody analizy ryzyka podejmowania błędnych decyzji z powodu niepewności pomiarów

  Publikacja

  - 2013

  Referat dotyczy sposobów definiowania ryzyka podejmowania błędnych decyzji z powodu niepewności pomiarów oraz metod jego obliczania. Usystematyzowano rodzaje prawdopodobieństw łącznych i warunkowych stosowanych jako miary ryzyka w kontekście procesów produkcyjnych. Dokonano przeglądu metod obliczania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem metod Bayesowskich. Zwrócono uwagę na różnice w stosowanych probabilistycznych modelach pomiaru...

 • A probabilistic model of envirinmental safety of ship power plant.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono probabilistyczne podejście do oceny bezpieczeństwa środowiskowego siłowni statku. Wyznaczono miarę ryzyka oraz kryterium ryzyka środowiskowego siłowni statku.