Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Zarządzanie Jakością

  Czasopisma

  ISSN: 1734-3534

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Zarządzanie jakością a bezpieczeństwo w sektorze spożywczym

  Publikacja

 • TQM - Kompleksowe Zarządzanie Jakością w doskonaleniu przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2012

  W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe aspekty Kompleksowego Zarządzania Jakością. Omówiono podstawowe cechy takie jak orientacja na klienta, ciągłe doskonalenie, a także powszechne uczestnictwo.

 • Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawione w tej pracy koncepcje i metody zarządzania potwierdzają, że wykorzystanie orientacji na jakość i w ramach tego na stałe usprawnianie, przynosi pozytywne efekty nie tylko w odniesieniu do procesów produkcyjnych, ale także wszelkiego rodzaju procesów związanych z realizacją usług, w tym działań wspierających procesy operacyjne, we wszystkich obszarach funkcjonalnych organizacji. Szczególnie istotny jest korzystny wpływ...

 • Zarządzanie jakością i niezawodnością oprogramowania w systemach związanych z bezpieczeństwem

  W artykule poruszono problem zapewnienia wymaganej jakości i niezawodności oprogramowania stosowanego w systemach związanych z bezpieczeństwem. Przedstawiono podstawowe rodzaje modeli niezawodnościowych oprogramowania i wynikające z nich specyficzne właściwości tego elementu systemu. Na przykładzie "Modelu V" cyklu życia omówiono zasady zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów...

 • Zarządzanie wiedzą w systemach zarządzania jakością

  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące specyfiki zarządzania wiedzą w sektorze MŚP oraz roli systemów zarządzania jakością opartych na wymaganiach normy ISO 9001 w promowaniu tej koncepcji. Szczególną uwagę zwrócono na powiązania zarządzania wiedzą z podejściem procesowym stanowiącym jeden z filarów systemów zarządzania jakością.

 • Zarządzanie relacjami w szkołach wyższych elementem zarządzania jakością kształcenia

  We współczesnym świecie relacje stały się czynnikiem, który można potraktować, jako podstawową determinantę przetrwania i rozwoju oraz istotny czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej. Na szczególną uwagę zasługują relacje z „klientami”, gdyż sukces na rynku osiągają wyłącznie te organizacje, które skutecznie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania „klientów”. W artykule przedstawiono istotę zarządzania relacjami w szkołach wyższych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie jakością produkcji

  Kursy Online
  • G. Zieliński

 • Zarządzanie jakością produkcji

  Kursy Online
  • A. Zielińska

 • Zarządzanie jakością produkcji

  Kursy Online
  • A. Zielińska

 • Kompleksowe Zarządzanie Jakością NSTAC.

  Kursy Online
  • P. Grudowski
  • A. Wendt

  II stopień Zarządzanie

 • Kompleksowe zarządzanie jakością STAC.

  Kursy Online
  • P. Grudowski
  • A. Wendt

  St. II stopnia, stacjonarne, Zarządzanie, sem. 3/4

 • Zarządzanie jakością produkcji wykład

  Kursy Online
  • G. Zieliński

 • Zarządzanie jakością produkcji 2019

  Kursy Online
  • G. Zieliński

 • Zarządzanie jakością produkcji 2019 wyklad

  Kursy Online
  • G. Zieliński

 • EUROENVIRON WEBAIR Zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach z wykorzystaniem serwera www

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   Finansowanie projektu: EUREKA

  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem E! 3266/42/NCBiR/12/16/NCBiR/10 z dnia 2012-04-23

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością w systemach klasy MRP/ERP z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP

  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono koncepcje integracji komputerowych aplikacji wspomagających zarządzanie jakością z systemami klasy MRP/ERP. W rezultacie przeprowadzonej analizy dotyczącej genezy i zastosowań modułów wspierających zarządzanie jakością w systemach zintegrowanych sformułowano wnioski dotyczące funkcjonalności tych systemów zarządzania oraz ich możliwości aplikacyjnych w sektorze MŚP.

 • Integracja systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego wg standardu ISO 14001

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wiele organizacji wdraża różne systemy zarządzania, np. zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji itd. Większość organizacji wprowadzając parę systemów, boryka się z problemem paru rodzajów dokumentacji, stąd też często pojawiają się systemy zintegrowane. Przykłady możliwości zintegrowania wymagań i dokumentacji systemów zarządzania jakością...

 • Informatyczne wspomaganie systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP

  W opracowaniu zarysowano trendy rozwojowe dotyczące systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególny nacisk połozono na wsparcie metodyki statystycznego nadzorowania procesów oraz ich modelowania.

 • Quality negotiation mechanism for e-learning platforms

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zarządzanie jakością w aplikacjach działających w środowiskach sieci WEB opiera się na zadaniach związanych z wykrywaniem jakości połączenia klient - serwer oraz na optymalnym przydziale zasobów wedle jakości takowego połączenia. Optymalne zarządzanie jakością zależy od wypracowanego kompromisu pomiędzy jakością łącza a jakości transportowanego łączem zasobu. Artykuł opisuje możliwy do implementacji mechanizm odpowiedzialny za...

 • Quality Assurance of Educational Processes as the Foundation of the Quality Management System in Gdansk University of Technology

  Publikacja

  - Rok 2011

  W opracowaniu przedstawiono rozwojowy model systemu zarządzania jakością w dużej uczelni technicznej. Punktem wyjścia dla tego projektowania tego modelu jest wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia oparty na wytycznych ENQA a kluczowym czynnikiem wspierającym systemowo prowadzone zarządzanie wiedzą oraz samoocena.

 • Zarządzanie zgodnością ze standardami akredytacyjnymi w chmurze obliczeniowej

  Publikacja

  Rosnące znaczenie akredytacji usług medycznych, w szczególności świadczonych przez szpitale, wymaga rozwoju wsparcia informatycznego. Artykuł przedstawia usługi informatyczne NOR-STA wspomagające i integrujące procesy osiągania, oceny i utrzymania zgodności z normami i standardami. Omówiono zakres usług, sposób ich dostarczania, a także wskazano na główne korzyści takie jak przejrzysty przegląd standardów, uporządkowanie dokumentów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Krzysztof Leja dr hab. inż.

  Krzysztof Leja, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań...

 • Jakość w marketingu - Kreowanie systemu identyfikacji wizualnej na przykładzie UMCS Lublin

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zarządzanie jakością dotyczy wszystkich dziedzin pracy przedsiębiorstwa od systemu funkcjonowania organizacji do produktu finalnego dostarczonego na rynek. W przypadku wyższej uczelni, produkt finalny ma inny charakter niż w sektorach produkcyjnych. Wytwór ów nie jest namacalny, nie jest przedmiotem fizycznym, wiąże się natomiast z wiedzą, którą absolwenci posiadają. Polityka jakości prowadzona na uczelniach może dotyczyć wszystkich...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Krzysztof Redlarski dr inż.

  Krzysztof Redlarski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki...

 • Julita Wasilczuk dr hab.

  Urodzona 5 kwietnia 1965 roku w Gdańsku. W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii). Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,...

 • Wybrane metody szeregowania danych w sieci IEEE 802.16e

  W pracy omówiono wybrane metody szeregowania danych stosowane w sieciach opartych na standardzie IEEE 802.16e (WiMAX Mobile) oraz wskazano ich mankamenty. Przedstawiono również najważniejsze mechanizmy odpowiedzialne za zarządzanie jakością usług oraz przydział zasobów poszczególnym terminalom. Znaczną uwagę skierowano na przyszłościowe kierunki badań w tym zakresie.

 • Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000

  Projektowanie i zarządzanie w budownictwie dotyczy nie tylko samej realizacji określonego obiektu inżynierskiego, ale jest też ściśle związane z planowaniem logistycznym. Logistyka przedsięwzięcia budowlanego polega na zaprojektowaniu m.in. placu budowy, planu transportu zamówień oraz sposobu przemieszczania na terenie budowy zarówno pojazdów, materiałów, jak i pracowników. W artykule przedstawiono ideę systemu zarządzania jakością...

 • Measuring the immeasurable: system usability, user satisfaction, and quality management.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zmierzyć niemierzalne: funkcjonalność systemu, satysfakcja użytkownika a zarządzanie jakością.W artykule przedyskutowano możliwości opracowania nowego podejścia badawczego łączącego badania funkcjonalności, badania konsumenckie oraz wybrane techniki zarządzania jakością. Perspektywa badań konsumenckich jest postrzegana jako szczególnie obiecująca w kontekście rozwijającego się rynku produktów interaktywnych oraz dalszego rozwoju...

 • Koszty i wskaźniki jakości jako narzędzie zarządzania w podmiocie leczniczym

  Publikacja

  - Rok 2014

  Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej na obecnie bardzo duże znaczenie. Identyfikacja i analiza kosztów zarządzania placówką medyczną wpływa na wyniki finansowe. W rozdziale przedstawiono próbę identyfikacji kosztów jakości w szpitalu oraz zaproponowano mierniki oceny jakości. Zastosowano podział kosztów według koncepcji kompleksowego zarządzania jakością. Wyodrębniono koszty wewnętrzne (zgodności, braku zgodności, utraconych...

 • Sterowanie jakością produkcji laboratorium ZiIP, ZJiISP, Ist.,sem. 6

  Kursy Online
  • A. Boryczko
  • A. T. Wiśniewska
  • K. Miętka

  ZiIP sem. 6; specjalność: Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

  Wydarzenia

  19-09-2019 00:00 - 20-09-2019 23:59

  Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.

 • The Kaizen Philosophy. Development of the International Company Based on Japanese method

  Publikacja

  - Rok 2017

  Tematem niniejszej pracy stała się japońska koncepcja Kaizen, jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. Celem pracy było przywołanie filozofii pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym opierając się na przytoczeniu kilku przykładów. Praca naukowa w swojej treści obejmuje analizę oraz znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy "...

 • Modelowanie i symulacja procesów i systemów produkcyjnych, ZiIP, ZJiISP, I st., sem06

  Kursy Online

  Kierunek ZiIP Specjalność: Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne

 • Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą

  Potrzeba zarządzania jakością w szkołach wyższych jest rezultatem gwałtownego wzrostu ilościowego instytucji akademickich, niewystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, trendów demograficznych oraz rosnącej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Do oceny jakości usług świadczonych przez uczelnie Autorzy proponują wykorzystanie dobrze znanego w biznesie modelu jakości usług Servqual. Wskazują zarówno korzyści, jak i trudności...

 • Piotr Waszczur dr inż.

  Osoby

 • Anna Zielińska dr

  Od 2016 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2018 r. członek rady International Project Management Association Young Crew Polska. Autorka licznych publikacji naukowych zakresu zarządzania antykryzysowego, zarządzania projektami i programami zdrowotnymi oraz doskonalenia podmiotów gospodarczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zarządzanie programami i projektami, nowoczesne...

 • Karol Kufel mgr inż.

  Karol Kufel od 2010 roku pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Od 2014 pełni funkcję asystenta w Katedrze Zarządzania w Przemyśle. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PG na specjalności Robotyka oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnymi. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują projektowanie oraz doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych, a także rozwój...

 • Odpowiedzialność kierownictwa i zarządzanie zasobami w kontekście auditu systemu jakości

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 związane z dwoma grupami wymagań tej normy - Odpowiedzialnością kierownictwa oraz Zarządzaniem zasobami.

 • Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono opis przypadku z działalności gospodarczej (ang. Case study) z obszaru działalności inwestycyjnej. Opisano przykład przygotowania i realizacji pro-jektu który zaliczany jest do kategorii „twardych” tj. wynik projektu ma charakter materialny. Przedmiotem opisu i analiz jest projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozło-wie, który był podprojektem większego projektu, który obejmował przebudowę...

 • Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności

  Publikacja

  - Rok 2020

  Książka opisuje problematykę jakości w kontekście metod wytwarzania oprogramowania. Składa się z 22 rozdziałów podzielonych na 6 części: Znaczenie jakości oprogramowania, Podstawowe pojęcia i problemy jakości, Jakość w ujęciu klasycznym, Pomiary jakości, Dokumentacja i normy jakości procesu, Jakość w podejściu zwinnym. Zebrany materiał pokazuje ewolucję podejścia do jakości w klasycznych metodykach wytwarzania (od modelu kaskadowego...

 • Paweł Szalewski mgr inż.

  Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa specjalność Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii specjalność Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. Certyfikowany auditor wiodący systemu jakości. Auditor systemu środowiskowego. Obecnie zatrudniony jako wykładowca na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Technologii Obiektów...

 • Lean Quality Management

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...