Search results for: NIERÓWNOŚCI TORU - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: NIERÓWNOŚCI TORU

Search results for: NIERÓWNOŚCI TORU

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publication

  - Year 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Wyznaczenie profilu linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności toru

  Wprowadzone na szeroką skalę w diagnostyce dróg szynowych toromierze elektroniczne są obecnie wykorzystywane wyłącznie do pomiaru geometrii toru oraz w niewielkim zakresie do inwentaryzacji linii i pomiarów skrajni. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania profilu linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Zagadnienie te może być wykorzystane w procesie technologicznym podnoszenia i podbijania toru kolejowego.

 • Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

  Publication

  - Logistyka - Year 2012

  W diagnostyce geometrii toru jednym z bardziej skomplikowanych problemów jest wyznaczenie wartości granicznych pomierzonych nierówności toru oraz określenie wpływu ich jednoczesnego występowania na jednym mikro odcinku toru na bezpieczeństwo jazdy. W praktyce prowadzi to do wielu nieporozumień, szczególnie w czasie badania wypadków kolejowych, gdzie bardzo często pojedyncze przekroczenia odchyłki dopuszczalnej interpretowane jest...

 • Nierówności pionowe toru kolejowego

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  Ocena jakości geometrycznej toru kolejowego wymaga od zarządców infrastruktury stosowania jednolitych metod pomiarów, obliczania i interpretacji wyników. W tym zakresie należy stosować się do norm europejskich i technicznych specyfikacje interoperacyjności. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pomiarem i oceną nierówności pionowych toru kolejowego. Zapisano odchyłki dopuszczalne nierówności pionowych według...

 • Determining nominal values basing on the measured rail irregularities

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono metodę optymalnego wyznaczania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru. Idea proponowanej metody polega na zaprojektowaniu nowego układu geometrycznego wpisanego w istniejący układ stycznych, tzn. bez zmiany kąta zwrotu trasy. Wyznaczone wartości nominalne są wielkościami optymalnymi, tj. takimi dla których odchyłki będą najmniejsze, z jednoczesnym zachowaniem wymagań normowych.W...

 • Metody pomiaru i analizy nierówności pionowych toru

  Do czasu wprowadzenia jednolitych zasad oceny stanu infrastruktury na europejskiej sieci kolejowej zarządy krajowe stosowały różne metody pomiaru, analizy i oceny pomierzonych nierówności toru. W artykule przedstawiono metody pomiaru i analizy nierówności pionowych spełniające wymagania normy PN-EN 13848 oraz zdefiniowano i wyjaśniono podstawowe pojęcia w tym zakresie.

 • Wykorzystanie pomiarów toru drezyną EM-120 do śledzenia tempa jego deformacji

  W prezentowanym artykule przedstawiono metodykę synchronizacji pomierzonych nierówności geometrycznych w różnych przedziałach czasowych. Tak opracowane pomiary umożliwiły dokonanie analizy trendu deformacji toru na kilku liniach kolejowych.

 • Projektowanie niwelety toru w procesie jego regulacji

  Publication

  - Year 2009

  Od dokładnego położenia toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej zależy w dużym stopniu przebieg procesów jego degradacji, koszty utrzymaniai komfort jazdy. Przedstawiono metodę opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych.

 • Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities

  Publication

  - Year 2008

  Stosowane obecnie toromierze elektroniczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru geometrii toru. Dane z pomiarów nierówności mogą być również wykorzystane w procesie projektowania regulacji toru (np. podczas usuwania dołków). W mongrafii przedstawiono metodę wyznaczenie profilu podłużnego linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Wyznaczony w ten sposób profil w dalszym etapie wykorzystany by był...

 • Syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru

  Jakość geometryczna toru analizowana jest w różnych celach, a dane podlegają różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowanie napraw w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów pozwala na planowanie robót w terminach średniookresowych i budowę modeli predykcji. W artykule przedstawiono zagregowane wskaźniki jakości geometrycznej...

 • Synchronizacja pomiarów z drezyny EM-120 w planowaniu napraw

  Publication

  - Year 2006

  W artykule zaprezentowano metodykę synchronizacji pomierzonych nierówności geometrycznych w różnych przedziałach czasowych. Tak opracowane pomiary umożliwiły dokonanie analizy trendu deformacji toru na kilku liniach kolejowych.

 • Route vertical alignment design in the process of its regulation

  Publication

  - Year 2008

  W monografii przedstawiona została metoda opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych oraz praktyczny przykład jej zastosowania w procesie utrzymaniu dróg szynowych, a w szczególności w projektowaniu robót związanych z regulacją osi toru. Wykonany w ten sposób profil istniejącej linii kolejowej jest podstawą do obliczenia wartości podnoszeń toru. Wartości te nanosi się w terenie...

 • Ustalenie wartości nominalnych w pomiarach toromierzem elektronicznym

  Publication

  W artykule przedstawiono metodę ustalania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru uniwersalnym toromierzem elektronicznym. Opisano algorytm projektowania wartości nominalnych (tj. nierówności poziomych, strzałek, przechyłki, dłuhości łuku kołowego, krzywej przejściowej i rampu przechyłkowej) oraz podano przykład zastosowania proponowanej metody.

  Full text to download in external service

 • Methods of mapping out the route contour of a railway line

  Publication

  - Year 2007

  Stosowane obecnie toromierze elektroniczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru geometrii toru. Dane z pomiarów mogą być również wykorzystane w procesie projektowania regulacji toru (np. podczas usuwania dołków). W referacie przedstawiono metodę wyznaczania profilu podłużnego linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Wyznaczony w ten sposób profil w dalszym etapie wykorzystany by był w projektowaniu...

 • Route vertical alignment design in the process of its regulation

  Regulacja toru kolejowego ma za zadanie dostosowanie niewłaściwego lub też zdeformowanego położenia osi toru do położenia odpowiadającego parametrom technicznym wymaganym dla danej linii kolejowej. Projekt regulacji wykonywany jest na podstawie pomiaru geodezyjnego wysokości toków szynowych metodą punktów stałych, tzn. w oparciu o umieszczone na słupach wskaźniki regulacji osi toru, których wysokość jest znana. Wykonany w ten sposób...

  Full text available to download

 • Nowe możliwości w zakresie monitorowania pracy podbijarki.

  Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem podbijarki w diagnostyce toru kolejowego. Opisano skonstruowaną aparaturę pomiarową oraz przebieg weryfikacji urządzeń pomiarowych i przyjętych koncepcji podczas badań eksperymentalnych. Zainstalowanie wykonanej aparatury pomiarowej na podbijarce sprawia, że maszyna ta - w położeniu transportowym - może wykonywać pewne funkcje drezyny pomiarowej, rejestrując występujące w torze nierówności...

 • Ocena odcinków prostych trasy kolejowej na podstawie pomiarów satelitarnych

  Publication

  W pracy przedstawiono kolejny moduł opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ciągłych pomiarów satelitarnych. Jest to moduł TRACK_STRAIGHT, służący do oceny odcinków prostych. Pokazano opis jego funkcjonowania oraz przykłady zastosowania odpowiednich funkcji. Zapisane w pliku tekstowym współrzędne prostej wykorzystuje...

  Full text available to download

 • Forecasting of railway track tamping based on settlement of sleepers using fuzzy logic

  The sleepers in a railway track transfer vertical, transverse and longitudinal loads to the track ballast and subgrade. The sleepers allow for keeping the distance between the rails constant. The thickness of ballast should be between 16 and 35 cm depending on the design standard of the track, and it should be densified where the ballast supports the sleeper. The exploitation causes contamination of the ballast, crushing the material...

  Full text available to download

 • Graniczna wichrowatość toru kolejowego

  Publication

  Na bezpieczeństwo przed wykolejeniem wpływ ma bardzo wiele czynników, które związane są z torem, pojazdem i warunkami środowiskowymi. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wykolejenia, które zależą od toru, to: mały promień łuku poziomego, niska prędkość jazdy, duża wartość przechyłki, duża wichrowatość toru, wysoki współczynnik tarcia itp. Graniczna wichrowatości toru zależy głównie od długości bazy pomiarowej, wartości promienia...

  Full text available to download