Problemy Kolejnictwa - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Problemy Kolejnictwa

ISSN:

0552-2145

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 1 B
2011 1 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 4.0
License
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://problemykolejnictwa.pl/pl/ open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Institutional Website
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 25

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2020
 • Analysis of the Ways to Identify Rail Running Surface Defects by Means of Vibration Signals
  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2020

  Th e article discusses a preliminary concept of a method enabling the identifi cation of chosen rail running surface defects, such as squats, spalling, and running surface defects, by analysing the parameters of vibration signals. It features a description of the methodology of the conducted tests, the scope thereof, and the selection of the measurement points with specifi c defect types. Th e article covers selected results of...

  Full text available to download

Year 2019
 • Identyfikacja wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnału wibroakustycznego
  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2019

  W artykule przedstawiono koncepcję metody identyfikacji najczęściej występujących wad powierzchni tocznej szyn za pomocą sygnałów wibroakustycznych. Opisano badane wady szyn take, jak: squat, head checking oraz wybuksowanie. Przedstawiono metodykę prowadzonych badań oraz wyniki analiz zarejestrowanych sygnałów dla warunków techniczno-eksploatacyjnych panujących na liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz nr 131 Chorzów Batory...

  Full text available to download

Year 2018
Year 2017
 • Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej
  Publication

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki krzywizny liniowej. Odróżnia go to w istotny sposób od rozwiązania typowego, stanowiącego pojedynczy łuk kołowy bez krzywych przejściowych. W metodzie tej dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in....

  Full text available to download

 • Możliwości wydłużania krzywych przejściowych w układach geometrycznych torów

  W pracy przedstawiono analizę problemu wydłużania krzywych przejściowych, wykorzystując do tego celu analityczną metodę projektowania. Podstawę analizy stanowiły obliczenia numeryczne przeprowadzone dla zestawu parametrów charakteryzujących standardowy układ geometryczny: krzywa przejściowa – łuk kołowy – krzywa przejściowa (w wersji niesymetrycznej). Ocenie poddano różnice rzędnych poziomych układu istniejącego oraz układu z...

  Full text available to download

Year 2016
Year 2015
 • Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe
  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2015

  W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfi kację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów...

  Full text available to download

 • Metoda określania maksymalnej prędkości jazdy na łukach, dostosowana do specyfiki tras tramwajowych
  Publication

  W artykule określono potrzebę obliczenia prędkości z jaką maksymalnie można poruszać się pojazdem tramwajowym na wybranych odcinkach trasy. Określono jakie wartości są niezbędne do wykonania obliczeń trakcyjnych. Dostosowano metodę do dostępnych danych, pochodzących z Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Porównano wyniki z algorytmami przeznaczonymi dla zastosowań kolejowych. Przeprowadzone analizy wykazały, że przy zastosowaniu proponowanego...

  Full text available to download

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO W TRANSPORCIE SZYNOWYM
  Publication

  Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji przeprowadzenia radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do realizacji operacji przetwarzania sygnałów w torach nadawczo-odbiorczych urządzeń zrealizowanych w technologii SDR. Przedstawiono również...

  Full text available to download

 • Wybrane zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji ruchu kolejowego w aspekcie minimalizacji kosztów
  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2015

  W artykule opisano podział kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa kolejowego. W zakresie kosztów zewnętrznych zwrócono uwagę na konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do pozostałych gałęzi transportu. Stwierdzono, że w wyniku wielokryterialnej optymalizacji ruchu pociągów na sieci kolejowej można dodatkowo znacznie ograniczyć zużycie energii i generowane przez...

  Full text available to download

 • Zastosowanie mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych
  Publication

  W artykule przedstawiono podsumowanie kilkuletnich badań nad zastosowaniem mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Mobilne pomiary satelitarne polegają na objeździe trasy pojazdem szynowym z doczepionymi wagonami-platformami lub wózkami dwuosiowymi, na których zostały zainstalowane odbiorniki GNSS (ang. Global Navigation Satellite System). Opisano przyjętą metodykę badawczą oraz przebieg...

  Full text available to download

Year 2014
Year 2011
 • Metoda projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej
  Publication

  Zastosowanie ciągłych pomiarów satelitarnych toru kolejowego, z antenami zainstalowanymi na poruszającym się pojeździe szynowym, powoduje potrzebę opracowania nowej metody projektowania układów geometrycznych toru. Ponieważ kształtowanie kierunków prostych trasy na podstawie takich pomiarów nie sprawia żadnych trudności, w pracy skupiono się na kwestii projektowania odcinków położonych w łuku. Założono, że projektowanie układu...

  Full text to download in external service

 • Mobilny system monitorowania kolejowego transportu kontenerowego

  Opisano bezprzewodowy, mobilny system monitoringu kolejowego transportu kontenerowego, jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo i efektywność takiego transportu. Scharakteryzowano budowę i działanie Sensorowo-Telekomunikacyjnego Modułu Kontenerowego (STMK) w samoorganizującej się sieci monitorującej stan wnętrza kontenera. Uzasadniono celowość zastosowania tego systemu w europejskim systemie zarządzania ruchem kolejowym ERTMS.

  Full text to download in external service

 • System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Kolejowego

  W pracy omówiono koncepcję oraz podstawowe założenia funkcjonalne Systemu Monitorowania i Nadzoru Ruchu Kolejowego pod nazwą InnoRAIL, który pozwoli na zniwelowanie bariery technologicznej w dostępie pasażerów do informacji o aktualnych położeniach i opóźnieniach pociągów. Kluczowym zadaniem systemu będzie dystrybucja informacji pochodzących z systemów SEPE oraz SITKol do podróżnych i załóg pociągów, za pośrednictwem różnych kanałów...

  Full text available to download

Year 2008
Year 2007
 • Ustalenie wartości nominalnych w pomiarach toromierzem elektronicznym
  Publication

  W artykule przedstawiono metodę ustalania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru uniwersalnym toromierzem elektronicznym. Opisano algorytm projektowania wartości nominalnych (tj. nierówności poziomych, strzałek, przechyłki, dłuhości łuku kołowego, krzywej przejściowej i rampu przechyłkowej) oraz podano przykład zastosowania proponowanej metody.

  Full text to download in external service

Year 2002
 • Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego
  Publication

  W pracy przedstawiono metodę ewolucyjną modelowania krzywizny w układach geometrycznych toru kolejowego. Kształtowanie krzywizny układu torowego traktowane jest jako zadanie optymalizacyjne mające na celu znalezienie rozwiązania spełniającego warunki konieczne nakładane na każdy układ geometryczny oraz specyficzne wymagania projektanta. Jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacyjnych przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych...

seen 528 times