Search results for: PROGRAMOWANIE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: PROGRAMOWANIE

Search results for: PROGRAMOWANIE

 • Programowanie strukturalne

  Publication

  Celem niniejszej książki jest przedstawienie wybranych metod programowania strukturalnego, tzn. takich, które prowadzą do poprawnej struktury, poprawy jakości oprogramowania oraz zwiększenia efektywności programistów. Może ona służyć jako podręcznik akademicki wykorzystywany na podstawowych kursach inżynierii oprogramowania. Zainteresuje również wszystkich tych, którzy zajmują się programowaniem amatorskim i chcą poszerzyć swoją...

  Full text to download in external service

 • Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej

  Publication

  - Year 2016

  Wprowadzenie komputerów do projektowania architektonicznego uprościło projektowanie złożonych form geometrycznych. Na podstawie cyklicznych warsztatów badawczych, prowadzonych od 2011 roku na Politechnice Gdańskiej, przedstawiona została problematyka związana z zastosowaniem projektoawania algorytmicznego w architekturze. Celem warsztatów jest popularyzacja oraz sprawdzenie sprawności posługiwania się narzędziami służącymi do projektowania...

 • Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych

  Publication

  - Year 2011

  W tym artykule przedstawiono jak przy udziale standardowych mechanizmów nowoczesnych języków obiektowych, osiągnięć z zakresu formalnej reprezentacji wiedzy oraz lingwistyki komputerowej wytworzyć zbiór narzędzi wzbogacających warsztat programisty o narzędzia semantyczne. Przedstawione tu Programowanie Obiektowe z Użyciem Adnotacji Semantycznych jest częścią rozwijanej przez autora referatu metodologii wytwarzania oprogramowania...

 • Ośrodki Leczenia Uzależnień - Programowanie i Projektowanie

  Publication

  - Year 2015

  Problematyka projektowania i programowania współczesnych ośrodków leczenia uzależnień jest wyzwaniem dla architektów. Nastał właściwy czas dla powstawania nowych, w pełni skutecznych, funkcjonalnie dopracowanych modelowych ośrodków leczenia i opieki nad osobami uzależnionymi. W związku z tym w niniejszym rozdziale zawarto opis zarysu modelowych koncepcji ośrodków leczenia uzależnień oraz zaprezentowano dwa przykłady projektów magisterskich...

 • Programowanie działań przestrzennychuwarunkowanych równoważeniem rozwoju regionu

  Publication

  W artykule przedstawiono zarys badań nad kryteriami wyboru i kolejności działań z zakresu zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej, które wpisują się w równoważenie rozwoju regionu. W wyniku przeprowadzonych badań stworzony zostanie system kryteriów oceny inwestycji, pozwalający ustalić priorytety działań przestrzennych i odpowiednie instrumenty w skali ponadlokalnej i regionalnej.

 • Programowanie rewitalizacji a planowanie miejscowe - o problemie koordynacji

  Publication

  Artykuł dotyczy znaczenia nowego narzędzia planistycznego jakim jest miejscowy plan rewitalziacji. W artykule przedstawiono podstawowe kwestie związane z jego wprowadzaniem w kontekście obecnej sytuacji prawnej

 • Efektywne programowanie procesora TMS320C6711 przy użyciu pakietu SIMULINK.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule opisano alternatywny, w stosunku do standardowych metod kodowania, sposób programowania procesora TMS320C6711 z wykorzystaniem bibliotek pakietu SIMULINK. Scharakteryzowano własności karty uruchomieniowej ze zmiennoprzecinkowym procesorem sygnałowym TMS320C6711 firmy Texas Instruments, pod kątem tworzenia programów do układów prototypowych. Opisano także cechy pakietu SIMULINK jako wydajnego narzędzia pozwalającego na...

 • Architektura i programowanie inteligentnych sterowników opartych na układach mikroprocesorowych.

  Publication

  Zaprezentowano zasoby i architekturę mikrokontrolerów. Przedstawiono ideę sterowania z wykorzystaniem systemu komputerowego oraz kryteria doboru komputera do realizacji programów sterujących obiektami w czasie rzeczywistym. Scharakteryzowano metody wymiany informacji systemu komputerowego z otoczeniem. Wskazano na możliwości rozbudowy zasobów mikrokontrolera. Opisano przykładową aplikację.

 • Object oriented grid computing for computational electromagnetics

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł opisuje bibliotekę WiCommGrid napisaną w języku java, która realizuje ideę wymiany informacji pomiędzy węzłami środowiska rozproszonego z zastosowaniem programowania zorientowanego obiektowo. Biblioteka ta przystosowana jest do współdziałania z wieloma systemami operacyjnymi oraz z rożnym środowiskiem sprzętowym. Zbudowaną aplikację zastosowano do zrównoleglonych obliczeń rozkładu pola elektromagnetycznego w oparciu o algorytm...

 • Programowanie dynamiczne w rozwiązywaniu problemów szeregowania zadań w systemach o acyklicznej strukturze

  Rozważono rozrzedzone systemy niepodzielnych zadań dwuprocesorowych o jednostkowych długościach operacji oraz systemy maszyn dedykowanych (open shop,flow shop, mixed shop) o operacjach zero-jedynkowych. Przedstawiono rodzinę wielomianowych algorytmów opartych na programowaniu dynamicznym, pozwalających na znalezienie optymalnego uszeregowania względem szerokiej rodziny funkcji kryterialnych. Stopień rozrzedzenia systemu zdefiniowano...

 • Programowanie rozwoju Województwa Pomorskiego w standardach Unii Europejskiej. (Strategie, plany rozwoju i zagospodarowania, programy operacyjne).

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono strategie, plany rozwoju i zagospodarowania, programy operacyjne Województwa Pomorskiego.

 • Programowanie Obiektowe

  e-Learning Courses
  • T. Idzi
  • A. Chybicki
  • M. Ciecholewski
  • T. Bieliński
  • M. Moszyński
  • E. Lubecka

 • Programowanie aplikacji internetowych

  e-Learning Courses
  • A. Wilk

  Kurs "Programowanie aplikacji internetowych" dotyczy projektowania aplikacji internetowych w oparciu o model projektowania ASP.NET MVC (ang. Active Server Pages – Model-View-Controller) z wykorzystaniem języków C# (Back-end), HLML, CSS, Razor (Front-end). Zakres kursu obejmuje: Struktura aplikacji w parciu o model programowania MVC, Kontrolery i metody obsługi zdarzeń – atrybuty ActionVerbs i ActionSelctrors, Projektowanie...

 • Programowanie aplikacji GNSS

  e-Learning Courses
  • P. Falkowski-Gilski

  Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

 • Programowanie Obiektowe - 2023

  e-Learning Courses
  • A. Chybicki
  • M. Ciecholewski
  • T. Bieliński
  • M. Moszyński
  • E. Lubecka

 • Zaawansowane Programowanie 2022

  e-Learning Courses
  • K. Tessmer
  • P. Pilarczyk
  • P. Wojda

 • Programowanie Obiektowe - 2024

  e-Learning Courses
  • A. Chybicki
  • M. Ciecholewski
  • T. Bieliński
  • M. Moszyński
  • E. Lubecka

 • Zaawansowane programowanie 2023

  e-Learning Courses
  • K. Tessmer
  • P. Pilarczyk
  • P. Wojda

  WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, I semestr, specjalność „Analityk danych”

 • Zaawansowane programowanie 2024

  e-Learning Courses
  • K. Tessmer
  • P. Pilarczyk
  • P. Wojda

  WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, I semestr, specjalność „Analityk danych”

 • Programowanie aplikacji internetowych

  e-Learning Courses
  • G. Lentka

 • Programowanie współbieżne i rozproszone

  e-Learning Courses
  • M. Wiatr

  W ramach kursu poruszane będą następujące tematy: procesy w Uniksie: fork, procesy potomne, etc. programowanie współbieżne z biblioteką pthread (dowolnie Unix/Windows) programowanie współbieżne w językach: C#, Java.

 • Programowanie w SAS 2022

  e-Learning Courses
  • K. Dziedziul
  • M. Chmara

  Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

 • Programowanie w SAS 2023

  e-Learning Courses
  • K. Dziedziul
  • M. Chmara

  Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

 • Programowanie baz danych 2022

  e-Learning Courses
  • B. Reichel

 • Programowanie w Matlabie (2022)

  e-Learning Courses
  • P. Jasik
  • B. Mielewska

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada...

 • Programowanie systemów elektronicznych (2023)

  e-Learning Courses
  • M. Wójcikowski
  • P. Kurgan

 • Programowanie w technologii Android

  e-Learning Courses
  • P. Falkowski-Gilski

  Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

 • Programowanie Gier Komputerowych 2022

  e-Learning Courses
  • B. Reichel

 • PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE [2022/23]

  e-Learning Courses
  • P. Kowalski

 • Programowanie obiektowe (ns) 2023

  e-Learning Courses
  • A. Chybicki
  • M. Moszyński

 • Programowanie w bioinformatyce - 2023

  e-Learning Courses
  • M. Wojciechowski

  Podstawowy kurs wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania różnorodnych zadań z obszaru biologii molekularnej. Studenci poznają zarówno niuanse samego języka, jak i specjalistyczne biblioteki pozwalające efektywnie rozwiązywać, zarówno zaawansowane problemy bioinformatyczne, jak i inne zadania jakie napotyka się w praktyce inżynierskiej

 • PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW [2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Morawiec

 • Programowanie systemów elektronicznych (2022)

  e-Learning Courses
  • M. Wójcikowski
  • P. Kurgan

 • Programowanie, lato 2021/2022

  e-Learning Courses
  • A. Myszkowski
  • J. Ciesielski
  • M. Chmara

 • PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE [2021/22]

  e-Learning Courses
  • P. Kowalski

 • Programowanie, lato 2022/2023

  e-Learning Courses
  • A. Myszkowski
  • M. Chmara
  • P. Wojda

 • PROGRAMOWANIE SIECIOWE [2022/23]

  e-Learning Courses
  • P. Kołodziejek

 • Programowanie Liniowe (Linear Programming)

  e-Learning Courses
  • P. Obszarski
  • M. Kubale
  • K. Giaro
  • P. Petrosyan

  Materiały do przedmiotów:  - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1. - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1. - Badania operacyjne (1/2), kier: informatyka mgr niestac. rok. 2. sem. 3.

 • Programowanie Mikromodułów Komunikacyjnych - Nowy

  e-Learning Courses
  • R. Lech
  • Ł. Kulas
  • T. Dryjański

  Celem przedmiotu jest wprowadzenie do programowania mikromodułów komunikacyjnych - przedstawienie podstaw technik i zasad programowania specyficznych dla układów wbudowanych oraz pozyskanie umiejętności programowania wybranych mikromodułów komunikacyjnych.

 • Programowanie Java i Android

  e-Learning Courses
  • T. Kocejko

 • PROGRAMOWANIE SIECIOWE 2023/2024

  e-Learning Courses
  • P. Kołodziejek

 • Programowanie gier komputerowych 2024

  e-Learning Courses
  • B. Reichel

 • PROGRAMOWANIE SIECIOWE[2019/20]

  e-Learning Courses
  • P. Kołodziejek

 • Programowanie Niskiego Poziomu 2023

  e-Learning Courses
  • R. J. Barczyński
  • M. Chmielewski

 • Programowanie w bioinformatyce - 2024

  e-Learning Courses
  • M. Wojciechowski

  Podstawowy kurs wykorzystania narzędzi programistycznych do rozwiązywania różnorodnych zadań z obszaru biologii molekularnej. Studenci poznają zarówno niuanse samego języka, jak i specjalistyczne biblioteki pozwalające efektywnie rozwiązywać, zarówno zaawansowane problemy bioinformatyczne, jak i inne zadania jakie napotyka się w praktyce inżynierskiej

 • Programowanie baz danych 2023

  e-Learning Courses
  • B. Reichel

 • Programowanie w SAS 2024

  e-Learning Courses
  • M. Chmara

  Celem przedmiotu jest: zapoznanie studenta z językiem programowania SAS 4GL zaznajomienie z zasadami makroprogramowania w SAS przedstawienie możliwości zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce Ilustracja do kursu wygenerowana przez AI

 • Programowanie, lato 2023/2024

  e-Learning Courses
  • K. Tessmer
  • A. Myszkowski
  • M. Chmara
  • P. Wojda

 • Programowanie w Matlabie (2023)

  e-Learning Courses
  • P. Jasik
  • B. Mielewska

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada...

 • PROGRAMOWANIE SIECIOWE [2020/21]

  e-Learning Courses
  • E. Piesik
  • M. Śliwiński
  • P. Kołodziejek
  • J. Zalewski