Agnieszka Potęga - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Identyfikacja kluczowych reszt aminokwasowych w białku SrrA - nowym regulatorze odpowiedzi stresowej u Escherichia coli

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2021

 • Regulacja syntezy LPS oraz ilości białka LpxC przez nowy, niekodujący sRNA GcvB.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2021

 • Nowy mechanizm regulacji proteolizy LpxC poprzez proteosom HslVU.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2021

 • Optymalizacja procesu otrzymywania i izolacji all-trans kandycydyny D.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Funkcjonalna charakterystyka uniwersalnie konserwowanego katalizatora fałdowania PpiC.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Określenie kinetyki wewnątrzkomórkowej akumulacji i wyrzutu pochodnych triazoloakrydonu C-1305 w nowotworowych komórkach typu dzikiego oraz z nadekspresją transporterów ABCB1.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Wpływ skoniugowania bisakrydyn z magnetycznymi nanocząstkami na cytotoksyczność i odpowiedź komórkową indukowaną w ludzkich komórkach raka płuc.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Wpływ pochodnej C-2028 na przeżywalność i heterogenność populacji komórek ludzkiego raka jelita grubego oraz płuc.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Ewaluacja przeciwnowotworowych właściwości nowych pochodnych aminopirazolonaftochinonu.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Identyfikacja i oznaczenie wybranych antybiotyków aminoglikozydowych w preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem chromatografii oddziaływań hydrofilowych sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Optymalizacja warunków oznaczania wybranych związków psychoaktywnych w napojach spożywczych przy wykorzystaniu techniki HPLC w połączeniu z detektorem DAD.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Składanie lipopolisacharydu przez LapA i LapB.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Molecular basis of suppression by overexpression of DksA of defects in strains lacking protein folding catalysts and major chaperones.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Identyfikacja antybiotyków weterynaryjnych z grupy aminoglikozydów w żywności pochodzenia zwierzęcego.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2020

 • Badania wpływu nowych związków przeciwnowotworowych, pochodnych o strukturze niesymetrycznych bisakrydyn o symbolach C-2045 i C-2053, na zmianę aktywności enzymatycznej wybranych izoenzymów cytochromu P450.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2019

 • Ewaluacja przeciwnowotworowych właściwości nowych pochodnych antracenodionu.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2019

 • Functional characterisation of the novel stress response regulator SrrA.

  Praca magisterska

  - Po.itechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2019

 • Examination of heat shock response in strains lacking cytoplasmic folding catalysts.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2019

 • Badania wpływu nowych związków przeciwnowotworowych, pochodnych o strukturze niesymetrycznych bisakrydyn o symbolach C-2028 i C-2041, na zmianę aktywności enzymatycznej wybranych izoenzymów cytochromu P450.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2019

 • Badanie lekowrażliwości na mikafunginę izolatów należących do rodzaju Candida spp.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2018

 • Dawkowanie związków o działaniu przeciwnowotworowym na stadium komórkowe w testach MTT na przykładzie ostrej białaczki szpikowej.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2018

 • Badanie wpływu azoli rolniczych na oporność izolatów Aspergillus fumigatus na azole stosowane w terapii grzybic.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2018

 • Oznaczanie 3-nitrotyrozyny jako markera stresu oksydacyjnego z uwzględnieniem narażenia na dym papierosowy i aerozol.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2017

 • Optymalizacja procesu mieszania w reaktorze airlift.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2017

 • Badania stereostrukturalne askozyny A3, składnika kompleksu antybiotycznego askozyny.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2017

 • Niecelowana i celowana analiza chromatograficzna HPLC-QTOF i HPLC-MS/MS substancji odurzających w płynach ustrojowych.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2016

 • Wyznaczenie lipofilowości wybranych leków z zastosowaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2016

 • Badanie stereochemii niekowalencyjnego kompleksu triazoloakrydonu C-1305 z helisą DNA d(CGCGCG)2 metodami spektroskopii 2D NMR i modelowania molekularnego.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2016

 • Symulacja metabolizmu dopalaczy z zastosowaniem systemu elektrochemicznego ROXY w połączeniu z techniką HPLC i wysokorozdzielczą spektrometrią mas Q-TOF.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2016

 • Badanie stereochemii niekowalencyjnego kompleksu nitroakrydyny C-1748 z helisą DNA d(CAGGTTCG)2 metodami spektroskopii 2D NMR i modelowania molekularnego.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2016

 • Mimicking cytochrome P450 catalyzed reactions with EC-MS for metabolite screening.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2013

wyświetlono 957 razy