Analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych i roztopowych z kontrolowanej zlewni zurbanizowanej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych i roztopowych z kontrolowanej zlewni zurbanizowanej

Abstrakt

Istotnym problemem Gdańska staje się bezpieczeństwo ekologiczne związane ze spływami miejskimi odprowadzanymi bezpośrednio do wód powierzchniowych, często akwenów użyteczności publicznej. W latach 2011÷2013, Katedra Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gdańskimi Melioracjami, podjęła się wdrożenia systemu monitoringu opadów i przepływów w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku. W zlewni potoku zainstalowano urządzenia rejestrujące opady i przepływy, co pozwoliło na stworzenie, z użyciem programu HEC- HMS, modelu hydrologicznego opad- odpływ. Wyniki modelowania porównano z przepływami obliczonymi na podstawie pomiarów terenowych. W roku 2013 prace rozszerzono o monitoring jakości wód potoku stanowiących bezpośredni odbiornik miejskich ścieków deszczowych i roztopowych. Przeprowadzone serie pomiarowe wskazały na przekroczenie w pobieranych próbach wody dopuszczalnej zawartości zawiesiny ogólnej. Niepokojącym wskaźnikiem okazało się również miano Coli oraz bardzo liczna obecność pałeczek kałowych. Planowana jest budowa kolejnych urządzeń monitoringu, w tym sond poziomu zwierciadła wody w zbiornikach retencyjnych leżących w ciągu Potoku Strzyża.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia Wody nr 39, strony 52 - 59,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikos-Studnicka P., Szydłowski M.: Analizy ilości i jakości odpływu wód deszczowych i roztopowych z kontrolowanej zlewni zurbanizowanej// Technologia Wody. -Vol. 39., nr. 1 (2015), s.52-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi