Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód desz-czowych w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie Potoku Królewskiego w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód desz-czowych w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie Potoku Królewskiego w Gdańsku

Abstrakt

Gdańsk to miasto, którego dynamiczny rozwój wywiera coraz silniejszy wpływ na warunki hydrologiczne, panujące w zlewniach znajdujących się na jego terenach. Gwałtowna urbanizacja otaczających aglomerację wzgórz morenowych, wielkoob-szarowe centra handlowo- usługowe, parkingi, czy powstające osiedla mieszkalne wraz z infrastrukturą transportową prowadzą do min. do uszczelnienia i zmiany szorstkości powierzchni zlewni. Wyraźną konsekwencją tego procesu jest obserwo-wana intensyfikacja spływu powierzchniowego. Występujące w ostatnich latach, ze wzmożoną intensywnością, opady nawalne często prowadzą do przeciążeń kanaliza-cji melioracyjno-deszczowej, pojawiania się niebezpiecznych zalewów powodzio-wych, podtopień budynków i ulic, czy nawet katastrof obiektów hydrotechnicznych. Przykładem może być zdarzenie z 2010 roku, kiedy to miała miejsce katastrofa zapo-ry czołowej zbiornika retencyjnego Nowiec II, w Gdańsku Matemblewie (Zima, Szydłowski 2011). Spływ powierzchniowy, będący konsekwencją opadu nawalnego, oprócz przeciążania systemów odprowadzenia wód opadowych, wypłukuje również szereg zanieczyszczeń z powierzeni zlewni. Dzięki kompleksowemu podejściu anali-zującemu zarówno ilość, jak i jakość ścieków deszczowych, możliwe staną się po-prawa ochrony przeciwpowodziowej Gdańska oraz ocena jakości wód Potoku Strzy-ża, którego prawostronnym dopływem jest Potok Królewski. Prace związane z oceną ilości i jakości wód opadowych odprowadzanych do Potoku Królewskiego mają na celu stworzenie fundamentu pod całościowe opracowanie hydrologiczne zlewni Po-toku Strzyża. Jednocześnie możliwa stanie się identyfikacja oraz kontrola źródeł na-pływania zawiesin będących przyczyną niebezpiecznego zjawiska zamulania zbior-ników retencyjnych w ciągu Potoku Strzyża.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. - II strony 393 - 406
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Mikos-Studnicka P., Szydłowski M.: Zintegrowane analizy ilości i jakości odpływu wód desz-czowych w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie Potoku Królewskiego w Gdańsku// W : Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. - II/ ed. Artur Maniszewski Warszawa: PAN, 2014, s.393-406
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi