Badania spektroskopowe wybranych silanotiolanów kobaltu(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania spektroskopowe wybranych silanotiolanów kobaltu(II)

Abstrakt

Podjęto próby otrzymania i scharakteryzowania tri-tert-butoksysilanotiolanowych kompleksów kobaltu(II), mogących spełnić rolę biomimetyków dla centrów katalitycznych wybranych metaloprotein. Przedstawiono wyniki analizy strukturalnej otrzymanych kompleksów uzyskanych z wykorzystaniem metod spektroskopii UV-vis i FT-IR zarówno dla roztworów jak i w ciele stałym. Skonfrontowano je z danymi uzyskanymi metodą analizy rentgenostrukturalnej oraz przedyskutowano w oparciu o dostępne dane literaturowe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości strony 499 - 507
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A.: Badania spektroskopowe wybranych silanotiolanów kobaltu(II)// Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości/ ed. praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego. - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Chemii. Lublin: , 2010, s.499-507
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi