Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece

Abstrakt

Wraz z głębokimi zmianami zachodzącymi we współczsnym świecie, zmieniają się także instytucje kultury, w tym również biblioteki. Na podstawie badań ilościowych i jakościowych autorki zaproponowały innowacyjny sposób szacowania całkowitej wartości i produktywności wspólczesnych bibliotek.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie w kulturze nr 19, strony 393 - 414,
ISSN: 1896-8201
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K., Szeluga-Romańska M.: Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece// Zarządzanie w kulturze. -Vol. 19., iss. 4 (2018), s.393-414
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.4467/20843976zk.18.023.10517
Bibliografia: test
 1. Biliński L. (2002), Wskaźniki funkcjonalności bibliotek (Na marginesie projektu normy ISO 11620), "Bibliotekarz", nr 10, 6-9.
 2. Budyńska B., Jezierska M. (2011), Polityka biblioteczna i finansowanie bibliotek publicznych w Polsce, "Biuletyn EBIB", nr 8 (126).
 3. Derfert-Wolf L. (2016), Badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek w Europie i Stanach Zjed- noczonych, "Nowa Biblioteka" nr 2(21), 75-100. otwiera się w nowej karcie
 4. Dobija D. (red.) (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Materiały na konferencję, Warszawa: PFPK.
 5. Eberhart G. (2010), The Librarian's Book of Lists, Chicago: ALA.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, tłum. M. Marcinkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Freeman A.M. (1993), The Measurement of Environmental and Resource Values, Washington DC: Resources for the Future.
 8. Głowacka E. (2011), Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie, "Biblioteka", nr 15(24), 217-230. otwiera się w nowej karcie
 9. Głowacka E. (2015), Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zaso- bów oraz usług biblioteczno-informacyjnych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
 10. Górny M. (1999), Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 11. Grygrowski D. (2014), Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę, "Przegląd Biblioteczny", t. 82, z. 2, 166-188.
 12. Handa T.S. (2015), Role of Public Library in the Society and a Future Vision ICT Enabled Rendering of its Services with Special Context to India, ResearchGate, [dok. elektr.], dostęp online: https:// www.researchgate.net/publication/265202196_ROLE_OF_PUBLIC_LIBRARY_IN_THE_SO- CIETY_AND_A_FUTURE_VISION_OF_ICT_ENABLED_RENDERING_OF_ITS_SER- VICES_WITH_SPECIAL_CONTEXT_TO_INDIA_By [odczyt: 16 lipca 2018].
 13. Juchnevič L. (2014), Library Roles in Changing Society, "Social Transformations in Contempo- rary Society", vol. 2, 120-130. otwiera się w nowej karcie
 14. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Król H. (2007), Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 92-119. otwiera się w nowej karcie
 16. Krzyworzeka P. (2008), Kultura i organizacje: perspektywa antropologiczna, [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akade- mickie, 181-197.
 17. Krzyworzeka P. (2015), Etnografia, [w:] M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 27-36.
 18. Masuda Y. (1983), The Role of the Library in the Information Society, "The Electronic Library", vol. 1, no. 2, 143-147. otwiera się w nowej karcie
 19. Missingham R. (2005), Libraries and Economic Value: A Review of Recent Studies, "Performance Measurement and Metrics", vol. 6, no. 3, 142-158. otwiera się w nowej karcie
 20. Osiewalski J., Osiewalska A. (2002), Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/stan- dardy/osie.php.
 21. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Warszawa: Placet.
 22. Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, "On the Horizon", vol. 9, no. 5 otwiera się w nowej karcie
 23. Prędki A. (2015), Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 235, 194-207. otwiera się w nowej karcie
 24. Stewart T. A. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, London: Nicholas Brealey Publishing.
 25. Wojciechowska M. (2006), Ocena skuteczności działalności biblioteki, "Przegląd Biblioteczny" nr 3, 319-335.
 26. Willis K.G. (2014), The Use of Stated Preference Methods to Value Cultural Heritage, [w:] V. Gins- burgh, D. Throsby (ed.), Handbook of the Economics of Art and Culture, vol. 2, Oxford: Noth Holland, 145-181. otwiera się w nowej karcie
 27. Wołosz J. (2002), Efektywna biblioteka publiczna w społeczeństwie informacyjnym, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/standardy/wolosz.php [odczyt: 21.09.2018].
 28. Zybert E.B. (2005), Organizacyjna kultura jakości w bibliotekach, "Bibliotekarz", nr 1, 2-8.
 29. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 1991 nr 114 poz. 49. otwiera się w nowej karcie
 30. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi